<

ဗင္နီဇြဲလား အက်ပ္အတည္း ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေန


ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ကာရာကက္တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား လုိက္လံဖမ္းဆီးေနေသာ အမ်ဳိးသားအေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo: AFP)

ဗင္နီဇြဲလားတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေနၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ပိုဆိုးလာသည္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက တပ္လွန္႔ သတိေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ကလည္း သံ႐ုံးမိသားစုမ်ား ဗင္နီဇြဲလားမွ ထြက္ခြာၾကရန္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ လူစုလူေ၀းမ်ားအား အစိုးရက တားျမစ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အတုိက္အခံတို႔က ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗင္နီဇြဲလားတြင္ လက္၀ဲသမၼတ နီကိုလပ္မာဒူ႐ိုအား ေလးလၾကာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၁၂ ဦး ေသဆုံးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

မာဒူ႐ိုက ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ မည္သူမဆို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ က်ခံရမည္ဟု သတိေပးခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တားျမစ္ေၾကာင္း အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အတုိက္အခံ ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕ကလည္း ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သမၼတ မာဒူ႐ိုက အတုိက္အခံတို႔အား ပုန္ကန္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မာဒူ႐ိုက အခ်က္ျပခဲ့သည္။ မည္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမဆို ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မာဒူ႐ိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံတို႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗင္နီဇြဲလား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္နီးခ်င္း ကိုလံဘီယာသို႔ အစုအျပံဳလုိက္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆုိင္းရန္ မာဒူ႐ိုကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားသုံး ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဗင္နီဇြဲလား ထိပ္တန္းတာ၀န္ရိွသူ ၁၃ ဦးကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး မာဒူ႐ို၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ကာရာကက္ရွိ သံ႐ုံးမိသားစုမ်ား ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာၾကရန္ အေမရိကန္က အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ဆႏၵအေလ်ာက္ ဗင္နီဇြဲလားကို စြန္႔ခြာၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေနဒါက ၎ႏိုင္ငံသားမ်ား ဗင္နီဇြဲလားသို႔ မလိုအပ္ဘဲ ခရီးမသြားရန္ သတိေပးခဲ့ၿပီး ရွိေနေသာ ကေနဒါႏုိင္ငံသားမ်ား ဗင္နီဇြဲလားမွ ထြက္ခြာၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဗင္နီဇြဲလား အတုိက္အခံတို႔က မာဒူ႐ို၏ လုပ္ရပ္သည္ အာဏာရွင္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ ပုန္ကန္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာေခၚၿပီး မာဒူ႐ိုကို အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူမည့္ အစီအစဥ္ကို ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ က ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း စစ္တမ္းလုပ္ငန္း Datanalisis က ဆုိသည္။ ေရနံကို မွီခိုေနရေသာ ဗင္နီဇြဲလား စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၇၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

Ref: AFP

July 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.