<

ျပင္သစ္သမၼတမက္ခရြန္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လူ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပင္သစ္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအား ရဲမ်ားက ထိန္းသိမ္းေနစဥ္ (Photo – AFP)

ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လူ ၂၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး မက္ခရြန္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအႀကိဳက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပထမဆံုးဆႏၵျပမႈႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ မက္ခရြန္သည္ တံု႔ေႏွးေနေသာ ျပင္သစ္စီးပြားေရးကို အလံုးစံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ကတိျပဳထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ၎အတြက္ အဓိကစမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္၏ အႀကီးဆံုးအလုပ္သမား သမဂၢျဖစ္ေသာ CGT က ျပင္သစ္၏ တင္းက်ပ္ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ ရထားအလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ လူ ၂၂၃,၀၀၀ ခန္႔ ပူးေပါင္းခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၁၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရိွေသာ CGT က ဆႏၵျပသူစုစုေပါင္းသည္ ၄၀၀,၀၀၀ အထိရိွသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈအမ်ားစုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပါရီတြင္ရဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမဲ့  ဆႏၵျပသူမ်ားၾကား ပဋိပကၡအနည္းငယ္သာ ရိွခဲ့သည္။

CGT ဥကၠ႒ ဖီးလစ္မာတီနစ္က ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖြယ္ရိွသည္ဟု ပါရီတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရထားကြန္ရက္မ်ား၊ ေလေၾကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေမာက္ကမျဖစ္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

စစ္တမ္းလုပ္ငန္း Polling Vox မွ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဂ်ရန္မီစိန္႔မာရီက ဆႏၵျပသူ အလြန္ျမင့္မားခဲ့ျခင္း မရိွဟု ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မက္ခရြန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မက္ခရြန္သည္ အသာစီး၌ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref း AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.