<

ဖိလစ္ပိုင္ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားက လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြအား ေဒၚလာ ၂၀ သို႔ ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်

 

ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္က မနီလာရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ၾကားနာမႈမစမီ က်မ္းက်ိန္ဆိုေနၾကေသာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲခ်ဳပ္ ဒီလာ႐ိုဆာ(၀ဲ)၊ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ မဟာမင္းႀကီး ခ်ီတိုဂက္စ္ကြန္ (ယာ) (Photo – AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ ရက္စက္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ရန္ပံုေငြအား ေဒၚလာ ၂၀ သာ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ရန္ မဲခဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ယင္းမဲခဲြမႈသည္ ဒူတာေတးႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားက အတိုက္အခံမ်ားအား ႏႈတ္ဆိတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ပီဆို ၃ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဒုတိယအဆင့္ မဲခဲြမႈအၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ဖိလစ္ပိုင္လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ အသံုးစရိတ္ကို ပီဆို ၁၀၀၀ (ေဒၚလာ ၂၀) ခန္႔သာ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ၎တုိ႔အား အာဏာရွင္စနစ္ဆီသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ဦးတည္ေစခဲ့ေၾကာင္း အဓိက အတုိက္အခံအဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ လစ္ဘရယ္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဖရန္ဆြာပန္ဂီလီနန္က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံ၏ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္စစ္တပ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိုးရဌာန၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထူေထာင္ထားေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အစိုးရဆိုင္ရာအဖဲြ႕မ်ားအနက္ တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖဲြ႕သည္ ဒူတာေတးအစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအတြင္း ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏လက္ခ်က္ျဖင့္ လူ ၃၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရမႈမ်ားအနက္ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သီးျခားျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္ဂီလီနန္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အား ပိတ္ဆို႔သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အား မျပ႒ာန္းႏိုင္လွ်င္ပင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပန္ဖီလိုလက္စ္ဆန္က အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္မူ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အတြက္ ပီဆို ၆၇၈ သန္းေပးရန္ ေထာက္ခံထားေၾကာင္း DZMM အသံလႊင့္ဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍ ယင္းဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က သေဘာထားကဲြလဲြပါက ယင္းလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက ေနာက္ဆံုးဥပေဒၾကမ္းအား ျပန္လည္ေရးဆဲြရမည္ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗီတိုသံုး၍ ပယ္ခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအား သတ္ပစ္မည္ဟု ဒူတာေတးက ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းမူးယစ္ေဆး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္ မည္သည့္ရဲ သို႔မဟုတ္ စစ္သားကိုမွ် ေထာင္က်ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref း AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.