<

ယေန႔ “ဧရာမနည္းပညာေခတ္”ကို 5G ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ (Advertorial)

James Wu၊ Huawei အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာဥကၠ႒

၂၀၅၀ တြင္ မည္သည့္ နည္းပညာမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေသခ်ာစြာ သိရွိဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧရာမ နည္းပညာေခတ္သည္ 5G ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္အတူ ဧကန္မုခ် စတင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ေျဖာင္းခ်န္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 5G အသံုးျပဳမႈအား ပထမဦးဆံုး ၾကည့္႐ႈခြင့္ ေပးလိုက္ပါသည္။ ဆီးႏွင္းပြင့္မ်ားႏွင့္ ေရခဲတံုးမ်ားကိုပင္ အႏုစိတ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ultra-HD စနစ္ျဖင့္ အားကစားပြဲမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိသည္။ ဒ႐ုန္းမ်ားက အခ်ိန္မေရြး ပ်ံသန္း႐ိုက္ကူးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီး live ေဒတာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္။ ၃၆၀ ဒီဂရီျပည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ virtual reality (VR) နည္းပညာက ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအား အားကစားကြင္း၏ ေထာင့္တုိင္းကို လႊမ္းျခံဳ၍ ၾကည့္ျမင္ခံစားရေစသည္။ ၾကည့္႐ႈသူတို႔အား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမား၏ေဘးမွ အတူတြဲဖက္လုိက္ပါ၍ ႏွင္းေလွ်ာစီးေနရသကဲ့သို႔ ခံစားရေစႏိုင္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Gangwon (ဂန္၀န္) ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျဖာင္းခ်န္သည္ 5G နည္းပညာကို ကမၻာ့ပထမဆံုး တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား၊ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ သံုးဖက္ျမင္ နည္းပညာႏွင့္ ေတာ၀က္မ်ားကိုပင္ အလိုအေလ်ာက္ ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္းသိရိွၿပီး ေမာင္းထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ smart box မ်ားကဲ့သို႔ အလံုးစံု ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမၻာတစ္ခုတြင္ ပ႐ုိဂရမ္အမ်ားအျပား၏ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ၎က ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိ႔အား ျပသလုိက္ပါသည္။ ထိုအရာအားလံုးသည္ 5G မရိွဘဲႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ယင္းက တကယ့္ 5G ကမၻာသည္ မည္သုို႔ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ကို အျမည္းအေနျဖင့္ သိရွိေစ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္ေက်ာ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT) သည္ “လိႈင္းလံုး”မ်ားသဏၭာန္ နည္းပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာမႈပံုစံျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အေစာပိုင္း Mainframe ကြန္ပ်ဴတာႀကီးမ်ားမွ ယေန႔ေခတ္ စမတ္စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Internet of Things (IoT) အထိ ကြန္ရက္ ၀င္ေရာက္မႈသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး စက္ပစၥည္း အမ်ားအျပားႏွင့္ သက္ရွိမ်ားသည္ပင္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။ သင္ စိတ္ကူးၾကည့္သည့္အတိုင္းပင္ ဤနည္းပညာလိႈင္းသစ္က ယူေဆာင္လာသည့္ ယင္းဧရာမ နည္းပညာသည္ အလြန္႔အလြန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ “ေျမဆီလႊာ”ထဲမွ ထိုးထြက္လာသည့္ အသံုး၀င္မႈ “မ်ဳိးစိတ္”သစ္တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။

႐ိုးရွင္းစြာ ရွင္းျပရလ်ွင္ 5G က 4G ထက္ အဆဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ လာပါလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ ဧရာမနည္းပညာႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္ပါသနည္း။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုအနာဂတ္သည္ မညီမညာျပန္႔က်ဲလ်က္ ရွိေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေခတ္ေရစီေၾကာင္း အေရြ႕ေပၚအေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာရွင္မ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ် ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

■ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ကမၻာတစ္ခု

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လံုးဥႆံု ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ကမၻာတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ခ်စ္(ပ္) ျပား ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ ႀကီးမားေသာ ေဒတာေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ရွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 5G သည္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အျပည့္အ၀ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမၻာတစ္ခု၏ က်င့္သံုးမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားက အမွန္တကယ္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ၎၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒတာအသြားအလာ ၾကန္႔ ၾကာမႈႏႈန္း နည္းပါးျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ 5G သည္ ေမာင္းသူမဲ့စနစ္ကို ထြက္ေပၚလာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ကူညီရန္ သမား႐ိုးက် ကားမ်ားတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ အသစ္စက္စက္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကားမ်ားသည္ ယာဥ္အသြားအလာပံုစံကို ေျပာင္းပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားကို လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ေနအိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပန္းျခံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကားမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတို႔က ပထမ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ကားမ်ားကို ေမာင္းသူမဲ့ ေမာင္းႏွင္သင့္သည္ဟု ေတြးျမင္ေကာင္း ေတြးျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေဒတာဖန္တီးမႈႏွင့္ ေဒတာလဲလွယ္မႈတို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ျပည့္စံုစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္တု artificial intelligence (AI) ထည့္သြင္းထားေသာ ကားမ်ားသည္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ သိသိသာသာ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုပင္လွ်င္ သင္က ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို autopilot စနစ္ပိတ္ၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္း ဦးထုပ္မ်ားႏွင့္ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားျဖင့္သာ သူတုိ႔ဘာသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ေစရန္ ေတာင္းဆိုလာပါက ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအဖို႔ အခက္ၾကံဳရေပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

■ ေဒတာမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ လည္ပတ္ေနေသာ ကမၻာ

အတုိင္းအတာ ႀကီးမားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိကာ ပံုမွန္ေတြ႕ရေလ့ရိွသည့္ ေဒတာအသံုးခ်မႈမ်ားက ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုမို လြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ကီလိုမီတာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေ၀းေသာ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ ပိုမိုျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-သင္က မိုဘိုင္းလ္လက္ေထာက္ တစ္ေယာက္ကို ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါက ၎သည္ ကမၻာတစ္ဖက္ျခမ္းရွိ ေဒတာစင္တာတစ္ခု၏ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုတြင္ အေျဖရွာေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 5G က လြန္စြာႀကီးမားေသာ ေဒတာစီဆင္းမႈမ်ားကို အလိုက္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ ဧရာမပိုက္လိုင္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုကို ေဒတာဟု ေခၚေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ေမာင္းႏွင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ လူအမ်ားမွ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၁၆၃၈ ခုႏွစ္က ဂယ္လီလီယို၏ အဆိုတစ္ရပ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဂယ္လီလီယိုက သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ အားလံုးကို သခ်ၤာနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ ၎အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ပိုမိုနားလည္ၿပီး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ICT၊ big data ႏွင့္ ဉာဏ္ရည္တု AI နည္းပညာမ်ားက ယင္းတို႔တို လက္ေတြ႕ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ-အနာဂတ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေရာဂါမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးကုသမည္နည္း။ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိွ ေဒတာအစုအေ၀း တစ္ခုကလည္း ကမၻာ့အေတာ္ဆံုး ဆရာ၀န္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ၎အခ်က္အလက္ အစုအေ၀းသည္ ေရာဂါအျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုစီတိုင္းကို မွတ္မိႏိုင္ပါသည္။ မ်ဳိးဗီဇ ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎အခ်က္အလက္ အစုအေ၀းသည္ ကုသမႈႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ အထိေရာက္ဆံုး ကုသမႈကို ရွာေဖြေပးႏုိင္သည္။
ေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေဆး၀ါးသစ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာ သံုးခြဲစိတ္မႈမ်ားအားလံုးက ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားအေပၚ တည္မီွေနသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု ျပရေသာ္-အနာဂတ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ ပညာသင္ေပးၾကမည္နည္း။ တန္းတူညီမွ် ျပည္သူ႔ပညာေရး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီတိုင္းကို ညႊန္ၾကားခ်က္အဆင့္မ်ား စီမံထားေပးရန္၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာက သင္ၾကားရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

■ စစ္မွန္သည့္ ကမၻာႏွင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ကမၻာတို႔ တစ္ေနရာတည္း၌ ဆံုမႈ

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ထက္ မနည္းသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက လူတို႔သည္ VR ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းေတြးဆ ၾကည့္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က နည္းပညာရွင္မ်ားသည္ အင္တာနက္ကို လက္လွမ္း မမွီႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ရွိခဲ့သည့္တုိင္ သူတို႔သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးအား တယ္လီဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ modem (ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို ဆက္သြယ္ေပးေသာ ကိရိယာ) ကို ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ၾကာလာေသာအခါ သင့္မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ သင့္စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရန္အလို႔ငွာ ထိုနည္းက ေခတ္ကုန္သြားႏုိင္ေပသည္။ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္စြမ္းရွိေသာ ကမၻာတြင္ ကြၽန္ေတာ္္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အရာရာတုိင္း၌ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေသာအခါ ကေလးမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာသည္ အတိအက်အားျဖင့္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ဟု အံ့အားသင့္ေကာင္း အံ့အားသင့္ႏိုင္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ကမၻာႏွင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ကမၻာတို႔ တစ္ေနရာတည္း၌ ဆံုျခင္းကို VR ၏ သံုးဖက္ျမင္ကြင္း အေတြ႕အၾကံဳမွ တစ္ဆင့္ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေရွ႕ ေလကာမွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းကဲ့သို႔ အသံုး၀င္ေသာ ဂူဂဲလ္မ်က္မွန္တို႔ကဲ့သို႔ အရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ augmented reality (AR) နည္းပညာမွလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အေစာဆံုး ကနဦး နည္းပညာရွင္မ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ 5G ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကြန္ရက္မ်ားက VR ႏွင့္ AR အသံုးခ်မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ ေဒတာ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းကို လုိအပ္သည့္ ေဒတာအသြားအလာ ၾကန္႔ၾကာမႈႏႈန္း နည္းပါးျခင္းကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဇာတ္ကားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို သံုးဖက္ျမင္ပံုစံျဖင့္ ျပသရန္အလို႔ငွာ AR ကို နားလည္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကမၻာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္း၏ အနက္ႏွင့္ အက်ယ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာ၊ ဆက္စပ္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူတို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို နားလည္ ေအာင္နိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မွန္ကန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ျပသလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားက ပိုမိုေပါ့ပါးလာသျဖင့္ ၎တို႔သည္ အားေကာင္းေသာ အေ၀းထိန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဒတာကို ပိုက္လိုင္းတစ္ခုျဖင့္ ေပးပို႔ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါက ယင္းတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒတာ၏ အနက္ႏွင့္ အက်ယ္သည္လည္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကဲ့သို႔ပင္ ျပန္႔ကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ေတြးျပင္ဆင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အေျခခံ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီ၀-မ်ဳိးဗီဇ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္သစ္၊ ပစၥည္းသစ္ႏွင့္ အာကာသခရီးကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ စိတ္ကူးၾကည့္ႏိုုင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္နွက္ေနေသာ္လည္း ေသခ်ာသည့္အရာမွာ ICT သည္ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ အသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျဖစ္လာမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေလကဲ့သို႔ပင္ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးက အဖူးအရြက္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ အဆို႔အေညႇာင့္ ေပါက္လာျခင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျမဆီလႊာလည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာကို လူတုိင္း၊ အိမ္တုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္း လက္လွမ္းမီလာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အလံုးစံု ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အသိဉာဏ္ရိွေသာ ကမၻာႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.