<

ျပည္ပသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေျခာက္လအတြင္း ကြၽဲ၊ ႏြား ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ႏြားအရွင္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ျပည္ပသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ယခုႏွစ္ေျခာက္လအတြင္း ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ႏြားအရွင္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၇) ျဖင့္ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား တင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းအုပ္စုတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

တိရစၦာန္အရွင္ တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏြားအရွင္ ၁၁၅၀၃၄ ေကာင္ တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၃၈ သန္း၊ ကြၽဲအရွင္ ၁၉၅၆၃ ေကာင္တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၂၅သန္း၊ ဆိတ္အရွင္ ၆၄၀၈၀ ေကာင္ တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုးေဒၚလာ ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဘဲအရွင္ ၉၇၁၀၀ ေကာင္ တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုး ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၁၉၄ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ တင္ပို႔ေနသည့္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၄၉/ ၂၀၁၇ အရ သိရသည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကြၽဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ား ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ စတင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ကြၽဲ၊ ႏြား တင္ပို႔သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ တိရစၦာန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပည္တြင္းနယ္ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ တင္ပို႔ေနသည့္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကို အဓိက အသံုးျပဳေနရသျဖင့္ ယင္းသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳထားျခင္းအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ လယ္ယာလုပ္သား ရွားပါးမႈ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး လုပ္သားအမ်ားစုမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သီးႏွံေပၚခ်ိန္မ်ား၌ လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္မီမရိတ္သိမ္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.