<

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း၏ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေန ဆက္ၾကံဳေနရကာ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈတုိးလာ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္း PMI (Manufacturing Purchasing Manager’s Index – ၀ယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အညႊန္းကိန္း) တြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေန ဆက္လက္ေတြ႕ၾကံဳေနရကာ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား တုိးလာေၾကာင္း Nikkei ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ HIS Markit စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အာဆီယံထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ၅၂၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၅၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ၅၁ ဒသမ ၅၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ က ၅၀ ဒသမ ၇၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၅၀၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ၄၈၊  ျမန္မာႏုိင္ငံက  ၄၇ ဒသမ ၅ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ခုနစ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေအာက္ဆံုးသုိ႔ သံုးလဆက္တုိက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၊ ဧၿပီ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ PMI ညႊန္းကိန္းတြင္ ႏွစ္လဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရး အရွိန္ေပ်ာ့လာျခင္းေၾကာင့္ ေမတြင္ အဆင့္ေလး၊ ဇြန္တြင္ အဆင့္ေျခာက္၊ ဇူလုိင္လမွစတင္ကာ စက္တင္ဘာလအထိ အဆင့္ခုနစ္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏုိင္ငံအနက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာအပါအ၀င္ ငါးႏုိင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးတန္ဖုိး သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနသည့္အျပင္ အျပင္းထန္ဆံုး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္းေနျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ ေနရစဥ္ က်ပ္ေငြအေပၚ ဖိစီးမႈမ်ား တုိးလာေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ဆက္လက္ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ေအာ္ဒါသစ္ မွာယူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာ အားလံုးတုိ႔ထဲတြင္ လစဥ္က်ဆင္း လာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးျမင့္ တက္လာျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ စြမ္းေဆာင္မႈ အရွိန္က်လာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ စစ္တမ္းက သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ စံခ်ိန္တင္ တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္း ကိန္း ၄၇ ဒသမ ၅ ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ ၄၆ ဒသမ ၄ ထက္ တုိးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း က႑တစ္ရပ္လံုး၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ဆုိး၀ါးေနေၾကာင္း ဆက္လက္ အခ်က္ျပေနဆဲျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာစစ္တမ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ေရး သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တသီတတန္း စံခ်ိန္သစ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က သြင္းကုန္၀ယ္ေစ်းမ်ား  ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ အခ်က္ျပခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အမ်ားစုတြင္ အထူးသျဖင့္ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္း နိမ့္က်လာေနျခင္းမွာ သြင္းကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ တန္ျပန္အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ေရာင္းေစ်းမ်ားကုိ စစ္တမ္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

October 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.