<

ေအာင္ရဲေထြးအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ဥပေဒအရာရွိ သုံးဦး၊ ခရုိင္တရားသူႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးတုိ႔အား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္

ေမလအတြင္းက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအား ေတြ႕ရစဥ္

ေအာင္ရဲေထြးအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး၊ ဒုတိယခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္၊ ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရႊေပါကၠံ နယ္ေျမစခန္းမွဴး (ယခင္သုဝဏၰနယ္ေျမစခန္းမွဴး) လ ၁၆၆၉၅၄ ရဲအုပ္ခ်စ္ကိုကို တို႔ကုိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရားရံုး၊ ရာဇဝတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၈ ၊ တရားလို ဦးသန္႔ဇင္ဦးက တရားခံ သန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီးပါ ၃ ဦးအေပၚ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ အရ စြဲဆိုထားသည့္ သရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ အမႈကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ၂၅-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ တရားခံမ်ားအေပၚ စြဲဆိုထားသည့္ျပစ္မႈအား ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄(က)အရ ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာ္ေစာသတင္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ခရိုင္တရားရံုး၊ ရာဇဝတ္ႀကီးမႈ အမွတ္ ၃၄/၂၀၁၈ အား ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄(က)အရ ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို တမင္ေပါ့ေလ်ာ့စြာ စစ္ေဆးျပီး တရားခံမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရားလိုျပသက္ေသမ်ားက ထြက္ဆိုနိုင္ျခင္းမရွိဆိုသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚ ေအာင္ဖန္တီးကာ တရားခံမ်ား၏ မိဘမ်ားထံမွ လာဘ္ေငြနွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားရယူခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ဥပေဒရံုးမွ ဒုတိယခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္သစ္ခင္(ဥ/၂၃၉၀)၊ ေဒၚသစ္သစ္ခင္၏ တင္ျပခ်က္ကို ဆက္လက္စိစစ္ရာတြင္ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ တရားခံသန္းထြဋ္ေအာင္၏ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးထံမွ လာဘ္ေငြနွင့္တံစိုး လက္ေဆာင္မ်ားရယူကာ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး(ဥ/၂၄၄၃)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္ (ဥ/၁၈၄၆) တို႔အေပၚ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ေဒၚသစ္သစ္ခင္မွစတင္၍ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္တင္ျပလာသည့္ အမႈရုပ္သိမ္းခြင့္ကို သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္မိန္႔ ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည့္စံုစြာ သံုးသပ္ျခင္းမျပဳဘဲ တရားခံ သန္းထြဋ္ေအာင္၏ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးထံမွ လာဘ္ေငြနွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားရယူကာ အမႈရုပ္သိမ္းခြင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအေပၚ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ အရ လည္းေကာင္း၊ ေဒၚသစ္သစ္ခင္က တင္ျပလာသည့္ အမႈရုပ္သိမ္းခြင့္ကို သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တရားခံသန္းထြဋ္ေအာင္၏ ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးထံမွ လာဘ္ေငြရယူကာ အမႈကို ျပည့္စံုစြာ သံုးသပ္ ျခင္းမျပဳဘဲ အမႈရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳျပီး တရားခံမ်ားကို တရားရွင္လႊတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးမွ ဒုတိယခရိုင္တရားသူျကီး ဦးေအာင္ၾကည္(တ/၂၄၃၇)အေပၚ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆အရလည္းေကာင္း၊ အမႈစစ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရဲလုပ္ငန္းကုန္စင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ မိမိ၏ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသံုးစားျပဳပီး တစ္စံုတစ္ရာကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တရားခံသန္းထြဋ္ေအာင္၏ ဖခင္ထံမွ လာဘ္ေငြနွင့္ တံစိုးလက္ေဆာင္ကို လက္ခံရယူခဲ့သည့္ လ ၁၆၆၉၅၄ ရဲအုပ္ခ်စ္ကိုကို အေပၚ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ သုဝဏၰနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ၁၃-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆိုအေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.