<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံထား

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၂ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါ တယ္။ ပထမအခ်က္မွာ အထူးကုန္စည္ခြန္ႏႈန္းထားေတြကုိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ယခင္က ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေပးထားေသာ ၀င္ေငြပမာဏကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ် မွတ္ထားတဲ့ စီးပြာေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ႏႈန္းထားေတြကုိ လက္ရွိေကာက္ခံလ်က္ရွိတဲ့ ႏႈန္းထားေတြအစား ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈနဲ႔ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိးႏႈန္းတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီး ႏႈန္းထားအသစ္နဲ႔ အနည္းငယ္တုိးျမႇင့္ၿပီး ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားမွာ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၆၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ ၆၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၄ က်ပ္ ၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၈၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၉ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၁၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၂၁ က်ပ္ႏွင့္ ေဆးေပ့ါလိပ္တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္တစ္က်ပ္အျဖစ္တင္ျပထားၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိး မ်ဳိးတြင္ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္  တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ေလးက်ပ္ႏႈန္း၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူး ေရာင္းေစ်းသည္ က်ပ္ ၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္  ၇၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္  ကိုးက်ပ္ ၊ အလိပ္ ၂၀ ပါ တစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၇၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၉၀၀ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၃ က်ပ္၊ အလိပ္ ၂၀ ပါတစ္ဘူးေရာင္းေစ်းသည္ ၉၀၁ က်ပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၆ က်ပ္ ႏွင့္ ေဆးေပ့ါလိပ္တစ္လိပ္လွ်င္ အခြန္ ၂၅ ျပားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္  တစ္လီတာတန္းဖိုးက်ပ္ ၁၀၀၀ အထိျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၁၂၂ က်ပ္မွ တစ္လီတာတန္ဖုိးတိုးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ထားကာ တစ္လီတာတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၉၀၀၁ ႏွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ႏႈန္းသည္ တစ္လီတာတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အျဖစ္ တင္ျပထားကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ တစ္လီတာတန္ဖုိး က်ပ္ ၇၅၀ အထိ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၉၁ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားကာ တစ္လီတာတန္ဖုိး က်ပ္ ၂၆၀၀၁ ႏွင့္အထက္ျဖစ္ပါက အခြန္သည္  တစ္လီတာတန္ဖုိး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.