<

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခ်းယူထားသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၁၂၃ ဘီလ်ံရွိေနၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲထားမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိရွိေၾကာင္း သိရ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ေခ်းေငြ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရႊကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အစိုးရအဆက္ဆက္ ေခ်းယူထားသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၁၂၃ ဘီလ်ံအထိရွိေနၿပီး အဆုိပါ ေခ်းယူေငြမ်ားထဲမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားသည့္ ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ‘ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအ ေပၚေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူခဲ့ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရွ႕ပိုင္းေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးအရ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄၉၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂၈၈ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ၁၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၂၃ ဘီလ်ံေပးဆပ္ ထားၿပီးျဖစ္၍ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂၆၅ ဘီလ်ံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္ အရ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅၃၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁၅၀  ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇၈ ဘီလ်ံေပးဆပ္ထားၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၇၂ ဘီလ်ံက်န္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္အရ  ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၃၁၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြ မွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၉၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ေပး ဆပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ အရင္းေဒၚလာ ၉၁ သန္း ေပးဆပ္ ထားၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၀၆ ဘီလ်ံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ေခ်းယူခဲ့မႈမွာ စာခ်ဳပ္အရ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇၇ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူသံုးစြဲေငြမွာ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း ရွိခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေသာ ပမာဏမွာ ေဒၚလာေျခာက္သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပးေခ်ၿပီးေငြ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၉၂ ဘီလ်ံရွိေနသျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္ လက္ က်န္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၁၄၉ ဘီလ်ံရွိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းယူေငြမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အတုိးႏႈန္းမ်ားမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေခ်းယူခဲ့ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အတုိးႏႈန္းမွာ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ျဖစ္ေနသည္။ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေငြမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အတုိးႏႈန္းမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ေခ်းယူခဲ့ရသည့္ ေငြမ်ားအတြက္မူ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ေပးေခ်ရၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္ ေခ်းေငြမ်ား၏ အတုိးႏႈန္းမွာမူ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၆၄၁ ဘီလ်ံအထိ ထုတ္ယူသံုးစြဲထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီမွာ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.