<

ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ဆန္ေခ်ာမ်ဳိးစံုေစ်းတက္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္၂၀ ရက္က ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္ (တစ္အိတ္) လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္ အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ မွ အျမင့္ ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္အသင္း၊ ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (၀ါးတန္း) မွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္ (တစ္အိတ္) လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အ ထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံု တစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း အသီးသီး ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္(တစ္အိတ္)လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္း ျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္ အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းရွိ ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၁၀၀၀ မွ အ ျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး  က်ပ္ ၄၁၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚ ဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ အထိလည္း ေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၀၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလေက်ာ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၈၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔မႈ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀ ခန္႔အထိ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂  ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၈၃၃၆၆၃ ဒသမ ၈၂၀          တန္ခ်ိန္တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုးေငြအား ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၈ ဒသမ ၉၈၆ သန္းရရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း စသည့္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုလံုးမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃၆၃,၈၇၈ ဒသမ ၄၂၀ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၁ ဒသမ ၁၂၁ သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ နယ္စပ္ကန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၆၉,၇၈၅ ဒသမ ၄၀၀ တင္ပို႔ထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇ ဒသမ ၈၆၅ သန္းအထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.