<

၀င္ေငြထြက္ေငြ မမွ်ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္း

ဘူတာ႐ုံတစ္ခုတြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားစီးခရီးသည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးထက္ပုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲေနၿပီး ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ မနည္း႐ုန္းကန္ေနရေၾကာင္း၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾက သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း  ျမန္မာ့စီးပြားေရးအနာဂတ္အတြက္ မွန္းဆရခက္ၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ အလုပ္သမားထုမိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေအာက္ ေရာက္ေနၾကၿပီး ၀င္ေငြထြက္ေငြမမွ်တမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံုး ပန္းေနရသည္ဆိုသည့္ အသံမ်ားက ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚေနသည္။

“အဓိကက ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တယ္။  ၀င္ေငြက တိုးမလာဘူး။ အဘက္ဘက္က ကုန္က်စရိတ္ တက္ေနတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြမမွ်ေတာ့ဘူး။ မိသားစုလူကုန္အလုပ္ လုပ္ေနလို႔ ထမင္းနပ္မွန္တာ” ဟု ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေျမ ပ်က္စီးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ တံတားမ်ား၊လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အခက္အခဲျဖစ္ကာ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားလည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ ယခင္လႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာသည္။ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ သြင္းကုန္အေပၚအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားၿပီး စားသံုးကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ စားသံုးသူအေပၚ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတစ္ခုတြင္ ႐ိုးသားစြာ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးအျဖစ္ အနည္းဆုံးလုပ္ခကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္  ၃၆၀၀၊ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၈၀၀၀ အျဖစ္ အစိုးရက တရား၀င္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အလားတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမတြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခကို တစ္ရက္  က်ပ္ ၃၆၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။  ယင္းသို႔ အနည္းဆုံးလုပ္ခ တိုးျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္မားလာျခင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူအမ်ားစုမွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ ၏ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းအရ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၂၆၆ က်ပ္သာ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ေစ်းႏႈန္းအရ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၄၂  က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့သည့္အတြက္ သုံးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာေငြတန္ဖိုးမွာ က်ပ္၂၀၀ ၀န္း က်င္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်း တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ျမန္မာသို႔ တင္သြင္းရသည့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာ လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ရရွိသည့္အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္မႈမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အဆင္ေျပေသာ အနည္းဆံုးလုပ္ခတိုးျမႇင့္မႈ ျဖစ္မလာဘဲ ပိုမိုက်ပ္တည္းလာသည့္ လုပ္ခလစာ တုိးျမႇင့္မႈ ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ၀န္ပိခဲ့သည္။

 

(Source) စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖဲြ႕

■ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြက္ စားသံုးသူ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၄၁ ဒသမ ၁၃ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအေျခအေန ၁၃၂ ဒသမ ၅၈ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၆ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီး အုပ္စုအားလံုးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္အလားတူ ကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက  သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ  သိရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ဇြန္လအထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပွ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအေျခအေန ၅ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္ဆိုသည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးရလဒ္မရိွ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဆန္(ဧည့္မထ)ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ၅ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ေနသည္။ ေျမပဲဆီေစ်း ၆ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွမ္းဆီ ၄ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀က္သား ၆ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမဲသား ၂ ဒသမ ၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးခူ ၆ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရံ႕ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးျမစ္ခ်င္း ၀ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုစြန္ေျခာက္ ၉ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရံ႕ေျခာက္ ၇ ဒသမ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း အသီးသီးျမင့္တက္လာသည္။

အ၀တ္အထည္အုပ္စုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ၁၂၀ ဒသမ ၁၄ ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္၏ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၁၆ ဒသမ ၉၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂  ဒသမ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား၀တ္ လံုခ်ည္၊ ဂ်ာကင္၊ တီရွပ္၊ စပို႔ရွပ္၊ ဆြယ္တာ၊ သားေရဖိနပ္၊ မိုးကာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစက္ခ်ဳပ္ခေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း  ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အိမ္လခႏွင့္အိမ္ျပင္ခတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ အိမ္ငွားခ၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ ထင္း၊ မီးေသြးေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အိမ္ျပင္ ခ၊ဂက္စ္ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရခြန္ႏွင့္ ေရဖိုး ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအုပ္စုတြင္ ႐ိုး႐ိုးေဆးကုသခ၊ အထူးေဆးကုသခ၊ အေထြေထြ ေဆးကုသခ၊ ေဆး႐ံု၌ေဆးကုသခ၊ အားေဆး၊ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးႏွင့္တုိင္းရင္းေဆးေစ်းႏႈန္းမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္ေနသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအုပ္စုတြင္ ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ဂါလန္လွ်င္ ယခင္ႏွစ္ ဇြန္လက ၃၂၄၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ရွိရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၄၂၄၄ ဒသမ ၀၅ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

အလားတူ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာလည္း တစ္ဂါလန္လွ်င္ ၃၄၁၁ ဒသမ ၁၃ က်ပ္ရွိရာမွ ၄၁၉၆ ဒသမ ၆၁ က်ပ္သို႔ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ ဘတ္စ္ကားခ (ခရီးေ၀း)၊ (ျပည္တြင္း)၊ အငွားယာဥ္ခ၊ ဆိုက္ကားခႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ျမင့္တက္လာသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေထြေထြ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကသာ ရင္စည္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

 

■ ေစ်းကြက္အတြင္းက  ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေန

၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ဆန္၊ ဆီ၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သား၊ ၀က္သား၊ အမဲသား၊ ဆိတ္သား၊ ငါး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပုစြန္စသည့္အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္လကထက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မမ်ား အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အျပင္ေစ်းသည္အမ်ားစုမွာလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းျခင္း၊ အေရာင္းထိုင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

“အရင္လေတြက ၾကက္ဥ တစ္လုံးကို ၁၀၀ ကေန ၁၂၀ ေလာက္ပဲ ရွိတာကေန ဒီလက်ေတာ့ ၁၂၀ က ေန၁၇၀ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ ဘဲဥက်ေတာ့ အရင္က ၁၀၀ ကေန ၁၄၀ ပဲရွိတာကေန ၁၄၀ ကေန ၂၀၀အထိ  ေစ်းတက္လာတယ္။ ေစ်းကအျမင့္ဆုံးပဲ။ အခုလိုေစ်းတက္လာက ေရႀကီးတာေၾကာင့္ ၾကက္ျခံေတြ ျမဳပ္ကုန္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ ကြၽန္မတို႔ကလည္း ေဖာက္သည္ေတြကို ဒိုင္က လူေတြေျပာသလို ျပန္ေျပာေရာင္းရတယ္။ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ သူတို႔လည္းသိေနတာပဲေလ” ဟု သိမ္ႀကီး ေစ်း႐ုံေဘး၂၆ လမ္းတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်သူ မျမနီလာက ဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာေသာ ေရေဘးဒဏ္အေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စီမံမႈအားနည္းျခင္း ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈကို ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈၿပီးသည့္အခ်ိန္တိုင္း ရင္ဆိုင္ေနရသကဲ့သို႔ ထိုသို႔ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ပင္ ဆက္စပ္ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈဒဏ္ကိုလည္း ႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားပင္ ဆိုးရြားစြာ ဒုကၡခံေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ လာေနသည္။

“ဒီရက္ပိုင္းမွာ ဆိတ္သားေစ်းေတြ တက္သြားတယ္။ အရင္လက ဆိတ္သားအသားခ်ည္းပဲ တစ္ပိႆာ ၁၂၀၀၀ ေရာင္းတယ္။ အခု က ၂၄၀၀၀၊ ၂၅၀၀၀အထိ ထိုးတက္သြားတယ္။ ေရေတြႀကီးတယ္လုိ႔ေတာ့ အေၾကာင္းျပတာပဲ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တစ္ဆင့္ယူေရာင္းတာဆိုေတာ့ ေစ်းတက္ရင္တက္သလို၊ က်ရင္က်သလိုေရာင္းရတာေပါ့။  ဒီထက္သာ ေစ်းထပ္တက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူက စားႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ေစ်းတက္လာေတာ့ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းေတာ့ဘူး။ ၁၀ ေယာက္ ေစ်းလာေမးၿပီးမွ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ၀ယ္ တယ္။ အရင္ကထက္ ထက္၀က္ေလာက္ ေရာင္းအားက်သြားတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတာက ေရႀကီးတာလိုမ်ဳိး အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီအေၾကာင္းကိုျပၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းက လိုက္တက္ေတာ့တာပဲ။ ျပန္မက်ေတာ့ဘူး။ ဒါက ထုံးစံလိုျဖစ္ေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေစ်းသည္ေတြကေတာ့ ေစ်းက်ေလ ေပ်ာ္ေလပဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်မွ ေစ်းသည္ေတြက အ၀ယ္လိုက္တာကိုး။ ဒါမွ မ်ားမ်ားေရာင္းရမွာ” ဟု သိမ္ႀကီးေစ်း႐ုံ ေဘးတြင္ဆိတ္သားေရာင္းခ်ေနေသာ ဦးတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

■ အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈေအာက္ ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ

စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားဖတ္ၿပီး အစိုးရသာ စီးပြားေရး တိုးတက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ျပန္ငဲ့ၾကည့္ပါက အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ယူဆမႈမ်ား ရွိလာေနသည္။  စာရြက္ေပၚမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက်ပ္တည္းမႈကို ေျပလည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားမွ ခက္ခဲမႈမ်ားကို သိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ႏွင့္ ယခုထက္ ျပည္သူ႔ အသံနားစြင့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

“အခု ကြၽန္မတို႔ ေစ်းေရာင္းရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္မေျပဘူး။ ၀ယ္သမွ်ပစၥည္းေတြက အကုန္ေစ်းတက္တယ္။ ၀ယ္ရတဲ့ပစၥည္းက ေစ်းတက္လို႔ဆိုၿပီး ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ေရာင္းကုန္ေတြကို ေစ်းျမႇင့္ ေရာင္းဖို႔ဆိုတာကလည္း အဆင္မေျပဘူး။ နဂိုကတည္းက ၀င္ေငြထြက္ေငြ မမွ်ရတဲ့အထဲ စားေသာက္ကုန္တစ္ခုကို ေစ်းတက္ေရာင္းလိုက္ရင္ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုလူက လာ မစားၾကေတာ့ဘူး။ အခုဆိုရင္ ကြၽန္မတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ဘူး။ ေစ်းသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေရာင္းေတြ ပါးကုန္ၾကၿပီ။ တစ္ရက္တစ္ရက္ကို အျမတ္ေငြရဖို႔ထက္ စားဖို႔ ဘယ္လို ရွာမလဲဆိုတာပဲ လုပ္ေနရတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္တဲ့  ဒဏ္ကို ကြၽန္မတို႔လို လက္လုပ္လက္စားေတြက ခါးစည္းခံေနရတယ္။ ကိုယ္တစ္ ေယာက္တည္းလည္းမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားျဖစ္ေနတာေလ”  ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းခ်ေနသူ ေဒၚတင္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ရန္ဆိုသည္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ယင္းတို႔၏ ညည္းတြားသံမ်ားကိုသာ နားစြင့္ရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၀င္ေငြႏွင့္လစာ မမွ်တသည့္ၾကားမွာ ၿခိဳးျခံ က်ပ္တည္းစြာေနထိုင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ရန္လိုအပ္ေနသည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာေတာ့ ၿခိဳးၿခံၿပီး စားေသာက္ရတာေပါ့။ အာဟာရျဖစ္တဲ့ဟာေတြ မစားရဘူးေပါ့။  ၃၆၀၀ ကေန ၄၈၀၀ ရေပမယ့္ ကုန္ေစ်း တက္လာေတာ့ မထူးပါဘူး။ အရင္ ၃၆၀၀ ရတုန္းကထက္ေတာင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက တက္သြားေသးတယ္။ လစာတိုးလာတာသာ လူေတြက ျမင္ၾကတာ တကယ္ေတာ့ ပိုရတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး” ဟု လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မသီရိဒုံက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ထမင္းနပ္ မွန္မွန္စားရေရးအတြက္ပင္ တစ္နပ္စာ ဆန္၀ယ္ယူစားေသာက္မႈ မ်ားလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္ဆန္ဆိုင္မွာ အရင္တုန္းက တစ္ျပည္နဲ႔ ေလးလံုးအထိ ၀ယ္စားၾကတဲ့သူေတြရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ တခ်ဳိ႕မိသားစုေတြ ဆန္ေလးလံုးေလာက္ေတာင္ မ၀ယ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲရွိတဲ့ ပိုက္ဆံေလးနဲ႔ ဆန္ႏွစ္လံုး လာ၀ယ္တယ္။ ညေနအေဖလုပ္တဲ့ သူအလုပ္က ျပန္လာမွ ေနာက္ထပ္ ဆန္ႏွစ္လံုးစာေလာက္ လာ၀ယ္တာ မ်ဳိး ရွိလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ျမင္ရၾကားရ အေတာ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။ ဆန္ေစ်းကလည္း တက္ တယ္ေလ။ ေစ်းတက္မေရာင္းလို႔လည္း မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အတက္ေစ်းနဲ႔ပဲ၀ယ္ၿပီး ေရာင္း ေနရတာ။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္းလို႔ မကိုက္ပါဘူး” ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဆန္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနသူ ကိုေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ခက္ခဲေနခ်ိန္၌ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာလည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲလာသျဖင့္ ၀န္ထမ္းစရိတ္၊ ႐ံုးစရိတ္၊ အခြန္အခစရိတ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုစရိတ္ေက်႐ံုအလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

“ရွိေနတဲ့၀န္ထမ္းကို လစာတိုးမေပးရင္လည္း အလုပ္ကထြက္မယ္။ လစာခ်ည္း တိုးေပးေနရင္ လည္း လုပ္ငန္းက႐ံႈးမယ္။ အဲဒီလို အျဖစ္မခံႏိုင္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆို ဒီႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ ၀န္ထမ္း  ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္း မေသသြားဖို႔၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းမသြားဖို႔ကို မနည္းေတာင့္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္”  ဟု လုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

၀င္ေငြဟုဆိုရာတြင္ လုပ္မစားရဲသူ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ပံုမွန္လစာ၊ ႐ိုး႐ိုးကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ၀င္ေငြမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ ပံုမွန္လစာသာ ရရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားမွာလည္း ပံုမွန္၀င္ေငြသာ ရွိေနသည္။

မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းခ်သူတစ္ဦး အဆုိအရ ယခင္ကတစ္ေန႔လွ်င္ ငါးပိႆာကုန္သည္ဆိုပါက လက္ရွိ တြင္ ငါးပိႆာသာ ေရာင္းခ်ေနရ ၿပီး လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အေျခအေနမေပးသည့္အျပင္ မူလက မုန္႔ဟင္းခါးငါးပိႆာ ေရာင္းခ်ရေငြျဖင့္ မိသားစုအတြက္ ေလာက္ငေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မမွ်မတျဖစ္ေနသည္ ဟု ဖြင့္ဟသည္။

“အခုဟာက ပထမအခ်က္က ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကလည္း ထင္သေလာက္ မ၀င္ဘူး။ တကယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမ်ားမ်ား ၀င္လာလုိ႔ ရွိရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရွိမယ္။ အလုပ္ေတြမ်ားမ်ား ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုဟာက အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း မရွိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရမယ့္သေဘာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ပို႔ကုန္နဲ႔ သြင္းကုန္မွာ သြင္းကုန္က အရမ္းမ်ားၿပီးပို႔ကုန္က Export Earning ကနည္းေနေတာ့ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြျပေနတယ္။ အဲေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ လိုေငြျပေနၿပီဆိုရင္ အဲဒီလိုတဲ့ေငြက ဘယ္ကရလဲဆိုရင္ လိုက္ရွာ၀ယ္ရေတာ့ ေဒၚလာေတြေစ်းတက္တယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ေတာ့ သြင္းတဲ့ပစၥည္းေတြ ေစ်းတက္တယ္။ သြင္းကုန္ေတြေစ်း တက္ရင္ ဥပမာ- ဓာတ္ဆီေစ်းတက္တယ္။ ဓာတ္ဆီေစ်းတက္ရင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္တက္မယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခေတြေစ်းတက္ရင္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းေတြတက္တယ္။ အဲဒါ အခု ေစ်းကဆန္ေတြ ေစ်းတက္ တယ္။ တျခားလူ အမ်ားစုစားသံုးတဲ့ စားအုန္းဆီတို႔ ဘာတို႔လည္း ေစ်းတက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အိမ္ရွင္မေတြ ၿငီးတာေပါ့။  သာမန္အားျဖင့္ ေလွ်ာ့စားရင္ေတာ့ ရတာေပါ့။ ခက္တာက ျမန္မာက ဆီလည္းေတာ္ေတာ္ ႀကိဳက္ တာ၊ထမင္းကလည္း သိပ္စားတာ။ စားတာက ကမၻာေပၚမွာ တစ္ႏွစ္ကို ဆန္အမ်ားဆံုးစားတာက ျမန္မာလူမ်ဳိးပဲ။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး စားတာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တတိယအမ်ားဆံုး စားတာက ဗီယက္နမ္၊ စတုတၳအမ်ားဆံုးစားတာက အင္ဒိုနီးရွား၊ အဲဒီေတာ့ ထမင္းေလွ်ာ့စားပါဆို ဘယ္သူက ေလွ်ာ့စားမွာလဲ။ အဲဒီ ေတာ့ ထမင္းကလည္းေလွ်ာ့မစားဘူး၊ ဆီကလည္း ေလွ်ာ့မစားဘူး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကလည္း ေလွ်ာ့ စားလို႔မရဘူးဆိုေတာ့  ပိုက္ဆံက မေလာက္ေတာ့ဘူး” ဟု စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္ခ်ိန္ဘြားက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ေနစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ စားစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈတို႔ ေၾကာင့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ မေလာက္မငျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ သိေအာင္လုပ္ၿပီး အေျဖရွာသင့္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

“အဲဒါေတြျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက နံပတ္တစ္အခ်က္က တိုတိုေျပာရရင္ လုပ္တာေတြမွားတယ္ေပါ့။ ဥပမာ ဘ႑ာႏွစ္ကို ေျပာင္းလိုက္တယ္။ အခုဆိုရင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စမွာေလ။ အဲဒါစ ေျပာင္းေတာ့ ဆရာ့ကို ေမးၾကတယ္။ ဆရာကေတာ့ ေျပာတာပဲ ဒီအခ်ိန္မွာ မလုပ္သင့္ဘူး။သူတို႔က ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အရ လုပ္တာေလ။ ေျခာက္လပိုၿပီးအခ်ိန္ရေအာင္ေပါ့။ ဒါေပ မဲ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၾကားကာလ ေျခာက္လ၊ ဘ႑ာေရးက မတ္ ၃၁ ကကုန္သြားၿပီ။ ဒီၾကားထဲ ဘ႑ာႏွစ္ မရွိတဲ့ေျခာက္လႀကီးမွာ ထပ္ၿပီး အသံုးစရိတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ကရ သံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲတာကို  အတည္ျပဳရတယ္။ အတည္ျပဳတ့ဲဟာကို သံုးလိုက္တာ   စက္တင္ဘာ ၃၀ ဆိုရင္ ကုန္ေတာ့မယ္။ အဲဒီလိုသံုးေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္ရတဲ့အထဲ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အထူးသျဖင့္ စစ္စရိတ္ေပါ့ ကာကြယ္ေရးေပါ့၊ အဲဒါေတြ ဖိသံုးေတာ့ အဲဒါေတြက ျပည္တြင္းလွည့္လည္ေငြထဲေရာက္သြားတာ။ ျပည္တြင္း ေငြထဲေရာက္လာေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြသြား တာေပါ့။ေငြေၾကးေဖာင္းပြရင္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းတက္တာေပါ့။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ရင္ လူအမ်ားစု ဒုကၡေရာက္ တာေပါ့။ အဓိပၸာယ္က ေငြေၾကးေဖာင္းပြေစတဲ့နည္းေတြခ်ည္း လုပ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ ျမန္မာဟာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံက လြတ္ေအာင္ဆိုရင္ Gross National Income အဲဒါတက္လာရင္ လြတ္တယ္ဆိုၿပီး ဘာလုပ္လဲဆိုေတာ့ ၀န္ထမ္းလစာေတြတုိးျပတယ္။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေတြတိုးလိုက္တယ္။ ၃၆၀၀ ကေန ၄၈၀၀ လုပ္လုိက္တယ္။ ၀န္ထမ္းလစာေတြ ႏွစ္သိန္း အထက္ျဖစ္ကုန္တယ္။ တစ္ဦးကို ပွ်မ္းမွ်ႏွစ္ေသာင္းတိုးေပးရင္  ၀န္ထမ္းေပါင္း ႏွစ္သန္းနီးနီးရွိတယ္။ အဲဒါက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေရာ။ ၀န္ထမ္း ေတြက လခေတြတိုးရလို႔ ေလာက္လား ဆိုေတာ့မေလာက္ဘူး။ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းက တက္တာကိုး။ လစာတိုး တုိင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္တာပဲ။ ဟိုး ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္၊   ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေခတ္ကေန အခုထိ လစာတိုးလိုက္ရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ LDC ကေန လြတ္သြားၿပီဆိုၿပီး ေပ်ာ္ေနတာေလ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဂုဏ္ကေလး တစ္ခုပဲရတယ္။ က်န္တာက ျပည္တြင္းက လက္လုပ္လက္စားနဲ႔ လခစားေတြက်ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနတာေပါ့” ဟု စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေအာင္ခ်ိန္ဘြားက သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး၊ ဘ၀လံုျခံဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ USDP အစိုးရကို ျပည္သူမ်ားက လက္သန္းျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ လက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက ျပည္သူမ်ားအၾကား စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းေနၿပီး ႏုိင္ငံ့ အေျခအေနမွာလည္း ဘက္စုံခ်ဳိ႕ယြင္း က်ဆင္းလာေနသည္ကို ရွစ္ေလးလံုးႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔က သက္ေသျပေနသည္။

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ထင္ရွားေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာသည္ဆိုေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိလာေနၿပီျဖစ္သည့္ NLD အစိုးရအတြက္ ေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္လာေနသည္။

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.