<

က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၃၂ ဖြဲ႕အနက္ ၂၂ ဖြဲ႕သာ အျမတ္ရရွိၿပီး ၁၀ ဖြဲ႕ အ႐ံႈးေပၚ

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ရဲေထြး သတ္ျဖတ္ခံရေသာ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းခံရသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့မႈကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၃၂ ဖြဲ႕အနက္ ၂၂ ဖြဲ႕သာ အျမတ္ရရွိၿပီး ၁၀ ဖြဲ႕မွာ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွင့္ မူလခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၂၆ ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ ၁၇ ဖြဲ႕မွာ အျမတ္ရမည္ဟု ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ဖြဲ႕ရွိသည့္အနက္ ငါးဖြဲ႕မွာ အျမတ္ရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ၂၆ ဖြဲ႕မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ေျခာက္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွာ က်ပ္ ၁၁၅၇ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုတြင္ ျပည္တြင္းေရးေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးက က်ပ္သန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးမွာ က်ပ္ ၁၃၆၉ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚကာ ျမန္မာ့မီးရထားမွာ က်ပ္ ၉၇၉၂၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွာလည္း ၄၁၁၀ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚကာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသာ က်ပ္ ၉၈၁၄၄ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ေပၚသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းငါးခု အေနျဖင့္ အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး က်ပ္ ၃၃၃၅၄၆ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိထားကာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္မူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ ၆၂၉၉၆၃ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးေပၚသည္မွအပ က်န္အဖြဲ႕အစည္း ေလးခုမွာ အျမတ္ျပေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခုမွာလည္း အျမတ္ရရွိၿပီး က်ပ္ ၁၉၂၅၁၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိမည္ဟု သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းငါးခုမွာမူ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ ၃၇၈၃ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရသည္မွအပ အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္အတြက္ က်ပ္ ၈၂၄၉၂ သန္းေက်ာ္အထိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အ႐ံႈးေပၚေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ ရန္ပံုေငြျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းေျခာက္ခုတြင္မူ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းတို႔က အျမတ္စာရင္းျပေနၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းက က်ပ္ ၂၉၄၁ သန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးစာရင္းျပ ေရးဆြဲထားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္ ၅၆၄၅၇၈ သန္းေက်ာ္ အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မွလည္း အျမတ္စာရင္းျဖင့္ ေရးဆြဲထားကာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၄၇၆၂ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.