<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္ (ယာယီ) တြင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ၁၈၆၄၈ ဒသမ ၆ သန္း ရွိသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ေဒၚလာ ၃၉၇၃ ဒသမ ၄ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့

နယ္စပ္စခန္းမ်ားအနက္ ဒုတိယကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီ နယ္စပ္စခန္းမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းကုန္စည္မ်ား တင္ထားေသာ ကားမ်ားကို ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ကိုေရႊသိန္း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္ (ယာယီ) တြင္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၆၄၈ ဒသမ ၆ သန္းရွိသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၇၃ ဒသမ ၄ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္ (ယာယီ) တြင္ ပို႔ကုန္အေနျဖင့္ လ်ာထားခ်က္၏ ၁၀၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားအေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္၊ ဆန္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သတၱဳႏွင့္ သတၱဳ႐ိုင္း၊ ငါး ႏွင့္ မတ္ပဲတို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္တြင္ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ သံႏွင့္ သံမဏိေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္ (ယာယီ) တြင္ အမ်ားဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈကုန္ ေခ်ာပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၄၂ ဒသမ ၁ သန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၂၇ ဒသမ ၇ သန္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၀၈၀ ဒသမ ၅ သန္း၊ သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၇၉ ဒသမ ၃ သန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၉၇ ဒသမ ၇ သန္း၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၁ ဒသမ ၁ သန္း၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၆၀ ဒသမ ၈ သန္း၊ အျခားပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၅၁ ဒသမ ၀ သန္း အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၆၇၅ ဒသမ ၂ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ပို႔ကုန္အေပၚသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ၍ ကုန္ၾကမ္းသာမက တန္ဖိုးျမင့္ထြက္ကုန္မ်ားပါ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အရင္းအႏွီးပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ရရွိႏိုင္မည့္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပသည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး မွန္ကန္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျဖင့္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ Invoice ႏွင့္ Sale Contact ပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ အလားတူကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကာကြယ္ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ သြင္းကုန္ပမာဏျမင့္တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ စုပံုတင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈ ရယူတင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ျပည္တြင္းကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ကာကြယ္ကုစားေပးမႈဥပေဒၾကမ္း (မူၾကမ္း) တို႔အား ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ WTO သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ မိမိႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္အား ျပည္တြင္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရးပံုသဏၭာန္ေျပာင္းလဲၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္၊ တိုးျမႇင့္တင္ ပို႔ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ယာႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလိုက္  စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပး ျခင္း၊ ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ သားငါးက႑တြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စပါးစိုက္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အား ေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ SME ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား လက္လီဘဏ္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွစ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.