<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ / ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး တင္ျပ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္ထားေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀  ေက်ာ္သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ၊ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ သာမန္ရေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြႏွင့္ ေၾကးၿမီရေငြသည္ စုစုေပါင္း က်ပ္၂၀၀၅၁ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး သုံးေငြတြင္ သာမန္သုံးေငြ၊ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီသုံးေငြအတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂၄၉၅၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၀၆၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သုံးေငြသည္  က်ပ္၂၈၅၉ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ လုိေငြက်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ ျဖည့္ဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိး၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုိေငြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ ညႊန္းကိန္းေျခာက္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး မူလေထာက္ပံ႔ေငြထက္ က်ပ္ ၈၇ ဘီလ်ံ ပုိမုိ၍ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၇၉၄ ထရီလ်ံ လ်ာထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အပုိင္းရွစ္ပိုင္း၊ အခန္းရွစ္ခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၂ ခု ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

July 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.