<

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ လက္ရွိကာလတြင္ အေျခခံရသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒအား ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အၾကံျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္တြင္ ရွင္းလင္းစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏိုင္)

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ လက္ရွိကာလတြင္ အေျခခံရသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ဥပေဒအား ျပန္လည္ သုံးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ ရခုိင္ျပည္သူလူထုက စုိးရိမ္ေနမႈမ်ား ရွိတယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းစြာ သိရွိထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္လုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အနာဂတ္၊ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အနာဂတ္ ေနာက္ျပန္လွည့္လုိ႔ မရတဲ့ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔နဲ႔ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္”ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္က ရွင္းလင္းပြဲ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရိွန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အစုိးရအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေသာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား ရွိသင့္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြင္းဆင္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ခံရၿပီးသူမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံသားတုိ႔ ရရွိထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္တုိင္တန္း အေရးဆုိမႈမ်ားကုိ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တာ၀န္ရွိေသာ ဌာနမ်ား မဟုတ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အစုိးရအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ တစ္ခုက ခ်က္ခ်င္းအေလးေပး ကုိင္တြယ္ရန္ ေကာ္မရွင္က အၾကံျပဳေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ပယ္ခ်ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔အတူ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ပုဒ္မ (၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ(၈) အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း အပါအ၀င္ ဥပေဒျပဳျခင္းကုိ အေကာင္းဆုံး စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ အခ်က္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ ျဖစ္သြားေစမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ မျပဳလုပ္ရျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားျဖစ္တည္မႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားအား ႏုိင္ငံမဲ့ မျဖစ္သြားေစရန္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကာလရွည္ၾကာစြာ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံမဲ့ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပဳႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုျဖစ္မႈတုိ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလုိပါက စဥ္းစားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အလားတူ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ တင္ျပသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္ တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) လက္ရွိ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မႈျပဳျခင္း မၿပီးေသးခင္ အခ်ိန္ကာလတြင္မူ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒအား ႏုိင္ငံတကာမွ လုိက္နာက်င့္သုံးေနေသာ အခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ ျပဳထားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္း သေဘာ၊ အျပဳအမူမ်ား မပါသည့္ ၾကားျဖတ္ေလ့လာ သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံသား အားလုံးအတြက္ ကြဲျပားမႈ၊ ခြဲျခားမႈ မရွိေစဘဲ တူညီမွ်တေသာ ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ ခံထားရၿပီး အထူးသျဖင့္ IDP စခန္းမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားမွ အဓိကအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစုိးရသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈတုိ႔ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမျပဳဘဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရရွိေရး ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္ဆဲ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ေျမပုံခ်ရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြေပးရမႈမ်ား၊ မည္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္မွန္း မသိေသာ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အပါအ၀င္ အလြတ္သေဘာ တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကည္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေကာ္မရွင္၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ်အေကာင္းျမင္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာန (ျမန္မာပုိင္း) ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္က “ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ေနာက္တစ္ခါ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စိစစ္ေရး၊ ဒါေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီစနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပုံမွန္အေနအထား ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိၿပီး တရား၀င္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ရွိႏုိင္တဲ့သူေတြ ရွိဖုိ႔ ျဖစ္သြားဖုိ႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာမွာ ႏိုင္ငံမဲ့ အေရအတြက္က ကမၻာမွာ အမ်ားဆုံးေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေျခအေနက ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားလုိ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ အေျခအေနပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္း ဘယ္ေလာက္ျမင္သလဲဆုိရင္ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဒီလုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ IDP ကိစၥရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး၏ လုံျခံဳေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားၿပီး ရခုိင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဟုသာ ေရးသားထားကာ ဘဂၤါလီ အသုံးအႏႈန္းအား တစ္စုံတစ္ရာ ေရးသားထားျခင္း မရွိေပ။

အဆုိပါ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာ ခုနစ္ခုႏွင့္ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦး ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီသတင္းမ်ား အစဥ္တစ္စုိက္ ေရးသားေလ့ရွိသည့္ BBC (ျမန္မာပုိင္း)၊ BBC (အဂၤလိပ္ပုိင္း)၊ ႐ုိက္တာ၊ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား၊ CNA သတင္းဌာနမ်ား အဓိကေမးျမန္းခြင့္ ရရွိမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

August 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.