<

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္လက္က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၃၇ က်ပ္ျမင့္တက္ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၃ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၃၇ က်ပ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၂ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၁ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသာမက  အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ သြင္းကုန္ခြန္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားတင္းမာလာခဲ့ၿပီး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြအသြင္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအေတာအတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္း မြန္မႈေၾကာင့္ ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္တုိးႏႈန္းသည္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္အတုိးႏႈန္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိးျမႇင့္ဦးမည္ဟု အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြအရွိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အတုိးႏႈန္းကိစၥက ေဒၚလာကုိ ဆက္လက္အား ေကာင္းေစသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂  ပြိဳင့္အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီလတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး  ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္ ၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လတြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁  က်ပ္အထိျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၈၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထား အျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၈၃ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ က်ပ္ ၁၆၀၀၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၃ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၄၅ က်ပ္၊ ေတာင္ ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.