<

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ထပ္မံ ခန္႔အပ္သြားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျဖည့္စြက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပေနစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ထပ္မံ ခန္႔အပ္သြားရန္ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ရက္ ၅၀ ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ထပ္မံျဖည့္စြက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္း အပုိဒ္ (၂)၊ အပုိဒ္ (၃) ရဲ႕ ေအာက္မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အဆုိကုိ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆုိကုိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ တစ္ခုထဲကုိ တင္သြင္းတာ မဟုတ္ဘဲ ဒီဟာကုိ အဆုိျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႕ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ကတိက၀တ္ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ေကာ္မတီတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္စား တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခန္႔ထားျခင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က တာ၀န္ေပးအပ္လုိတဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိယ္စား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင့္လြင္က စည္ပင္သာယာဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခန္႔အပ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အား ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ မသင့္ဘူးဟု ယူဆထားသည္မ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္းလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ အခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ (၅) တြင္ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၇) တြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္လည္း ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိေၾကာင္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးရန္ပုံေငြမွ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အဆုိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေတာင္းခံရာ အမ်ားဆႏၵအရ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ရွိျခင္းကုိ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိး ၏ သေဘာထားကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေတာင္းခံရာ ျဖည့္စြက္ခ်က္အတုိင္း သေဘာတူၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္း အပုိဒ္ (၅) ေအာက္တြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦး ထားရွိမႈအား ေကာ္မတီ၀င္ ခုနစ္ဦးထားရွိရန္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္ျပခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က မူလအဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း ထားရွိရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦးအတုိင္းသာ ထားရွိရန္ ေထာက္ခံမဲမ်ားသျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္သည့္ ေကာ္မတီ၀င္ ေျခာက္ဦးအနက္မွ တစ္ဦးအား ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ေကာ္မတီ၀င္ ၁၁ ဦးမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သည္ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.