<

ကမၻာ႔ေရနံေစ်းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမရွိေသးဘဲ ေစ်းႏႈန္းေနာက္ဆံုးျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းအတုိင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ၿပီးခဲ့သည့္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းက်ဆင္းလာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမရွိေသးဘဲ ေစ်းႏႈန္းေနာက္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းအတုိင္း ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၈ ရက္မွစ၍ ဇြန္ ၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီလက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာက်ပ္ ၉၁၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၅၄ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာက်ပ္ ၉၃၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၂၂၂ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာက်ပ္ ၈၈၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၉၅ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၃၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၂၂၂ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ လက္ရွိဇြန္ ၆ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၁ ဒသမ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၀ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ လံုး၀က်ဆင္းမႈ မရွိေသးဘဲ ေမ ၂၈ ရက္က ေနာက္ဆံုးျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၃ ဒသမ ၃၆၀ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၅ ဒသမ ၄၅၀ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၈၇ ဒသမ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၈ ဒသမ ၂၃ ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေမ ၂၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 92 Ron သည္ ၄ ဒသမ ၂၄ ေဒၚ လာ၊ 95 Ron သည္ ၄ ဒသမ ၂၉ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္သံုးေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၃ ဒသမ ၄၆ ေဒၚလာ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာက်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာက်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္(တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၆ လေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

June 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.