<

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ဆိုပါက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဆိုပါက မက္ခ႐ို စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္မည့္ အလားအလာရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေယဘုယ်စီးပြားေရး အေျခအေန ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာမူ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေယဘုယ်စီးပြားေရး အေျခအေန ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ယွက္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မေရရာမႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးတိုးတက္ ေစႏုိင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဆိုပါက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီး၀င္မႈ အလ်င္အျမန္ က်ဆင္းသြားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ေႏွးေကြးသြားျခင္းမ်ားကလည္း (External Balance) ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ ဟုဆိုသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အေနျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာႏုိင္ေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္း အသြင္ေျပာင္းေနရေၾကာင္း၊ ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည့္ အရာမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း အေရးတႀကီး ကိုင္တြယ္ရမည့္ စီးပြားေရး အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးမူ၀ါဒပိုင္း မၿငိမ္သက္မႈ ျမင့္မားလာေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ ကုန္သြယ္ေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့ႏုိင္မႈကို ထိခိုက္ႏုိင္သကဲ့သို႔  ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္လည္း ၎၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားက အတန္အသင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

အႏၲရာယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကား အေကာင္းဘက္ ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္အား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္မွာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစိုးရက႑ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ၿငိမ္သည့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး အေျခအေန၊ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အားေပးေထာက္ကူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊  ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔က အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုး၏ ဦးေဆာင္ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဟန္စ္အာနန္ဘက္ခ္က ေျပာၾကားသည္။

 

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.