<

တုိင္မွအေရးယူျခင္းႏွင့္ တုိင္ရေကာင္းမွန္းမသိသူမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔တာ၀န္ယူမည္နည္း

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ား၏ အဆုံးသတ္မွာ ထူးထူးျခားျခား မရွိလွပါ။ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခလစာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီမေပးဘဲ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ထားသည့္ ဖိႏွိမ္ထားသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပသည့္အခါ၊ တိုင္တန္းသည့္အခါ

ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ခ်ဳိးေဖာက္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားသို႔ ျပန္ေပးအပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘ၀တူလုပ္သားမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုေပးသည့္ လုပ္သားသမဂၢမ်ား၊ လုပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အနာဂတ္မွာ နည္းမ်ဳိးစုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

ျဖင့္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းဆိုသည့္ ရလဒ္တြင္ အဆုံးသတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒကို လုပ္ငန္းရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ဖိဖိစိးစီး လိုက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္ေပးမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚမလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနက ၎တို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈရွိ မရွိဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပုံမွန္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေနပါက ရရွိေအာင္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ၾကား၀င္

ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ရက္ရွည္ဆႏၵျပျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ယခုလို မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာစရာအေၾကာင္း မရွိႏိူင္ပါ။ ထုိ႔အတူပင္ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ စာဖတ္သူမ်ား ပုံမွန္ဖတ္႐ႈေနရသည့္ အလုပ္သ

မားဆႏၵျပမႈမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားလည္း မရွိသေလာက္ နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား အေၾကာင္းမေျပာမီ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားကို မွီခိုအားထားေနရေသာ ထုိင္၀မ္အေၾကာင္း ဦးစြာေျပာခ်င္ပါသည္။

တိုင္းျပည္လူဦးေရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနေသာ ထုိင္၀မ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာတတ္ေပါမ်ားလာမႈေၾကာင့္ စက္႐ုံလုပ္သားမ်ား၊ အိမ္ေဖာ္မ်ား၊ ျခံေစာင့္၊ အိမ္ေစာင့္ စသည့္ ေအာက္ေျခအလုပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား နည္းပါးလာသည့္အတြက္ ယင္းျပႆ

နာကို ေျဖရွင္းရန္ ၁၉၈၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ ထုိင္၀မ္အလုပ္သမား ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္သားမ်ားကို ေခၚယူရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ထုိင္၀မ္သုိ႔ေခၚယူ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းသည္ ထုိင္၀မ္ႏိုင္ငံ

လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာေရာက္ေသာအခါ ထုိင္၀မ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သား ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ (၆၇၆,၁၄၂) သည္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၆၀ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေဆာက္လု

ပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၀ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၁ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ျခံေစာင့္၊ အိမ္ေစာင့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၃၆ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အိမ္ေဖာ္မ်ားအျဖစ္ (၀ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိင္၀မ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားလုပ္သားမ်ား၏ အခြင္႔

အေရးကို ကာကြယ္ေပး႐ုံသာမက ၎တုိ႔ ႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို မၾကာခဏ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရအမိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို မၾကာခဏ လုပ္ေဆာ

င္ခဲ့ရပါသည္။

ထုိင္၀မ္အလုပ္သမားအေရး ပထမဆုံးေျခလွမ္း

ထုိင္၀မ္အစုိးရ၏ အလုပ္သမားအေရး ပထမလုပ္ေဆာင္မႈမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသူတို႔အား အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိင္၀မ္သုိ႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား ကူညီကယ္ဆယ္

ေရးဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းမႈမရွိပါက တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ၂၄ နာရီ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ဆ

က္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏိုင္ေသာ လိပ္စာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ လုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ၾကၿပီး လု

ပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာလည္း တီဗီ႐ုပ္သံမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေရးယူသည့္ အမႈမ်ားကို ျပသေနသည့္အတြက္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား နည္းပါးသြားေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၊ အားလပ္ရက္၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒကမည္သုိ႔မည္ပုံ သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုသည္ကိုပင္ မသိၾကသည့္ လုပ္သားမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ လုပ္သားအခြင့္အေရး ခ်ဳိး

ေဖာက္ခံရသည့္ လုပ္သားမ်ားမွာ မိမိတို႔နစ္နာခ်က္ကို တိုင္ၾကားလိုေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာကို တိုင္ၾကားရမွန္း မသိသကဲ့သို႔ အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားခြင့္ မရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားကာလအတြင္း စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အံႀကိတ္ခံစားေနရသည့္ အလုပ္သမား အေရအ

တြက္က ပိုမ်ားလွပါသည္။ ထုိင္၀မ္တြင္မူ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အျငင္းပြားမႈ ၾကံဳေတြ႕ရၿပီးေနာက္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရဆဲ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အလုပ္သမားေဂဟာမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းေဂဟာတြင္ ေ

နထုိင္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပလွပါသည္။

ေရွာင္တခင္ ဘယ္လိုစစ္ေဆးသလဲ

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ထုိင္၀မ္အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေရးမွဴး ၂၄၀ ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ခန္႔အပ္ထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏

လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ စစ္ေဆးေရးမွဴး ၃၄ ဦးကို ထပ္ေဆာင္းတိုးျမႇင့္ကာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသု႔ိ သြားေရာက္စစ္ေဆးေစခ့ဲသည္။ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ ပုံမွန္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အလုပ္ရွင္အား ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ လိုက္နာရ

မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထုိင္၀မ္အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ားအေပၚ “Living Care Service Plan” ဟု ေခၚဆိုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အထိ ဂ႐ုစိုက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္၊ အလုပ္သမား သေ

ဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာျခင္း ရွိ မရွိ၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ မရွိ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ လုပ္သားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရပါက ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ

ပါက အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္အား ဒဏ္ေငြျပင္းထန္စြာ႐ိုက္႐ုံမက ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္ပါ ထည့္သြင္းခ်မွတ္လာသည္အထိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္အေရအတြက္ လြန္မင္းစြာ နည္းပါးလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဒဏ္ေငြ မျဖစ္စေလာက္သာ ႐ိုက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ အခါအခြင့္ရလွ်င္ ရသလို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကသည္မွာ မျမင္ခ်င္မွ အဆုံးျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အလု

ပ္ထုတ္သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုသည့္အခါ တရား႐ႈံးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဒဏ္ေငြသိန္းဆယ္ ဂဏန္းမွ်သာ ခ်မွတ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေလခြၽန္ၿပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူေလးေယာက္ရွိတိုင္း တစ္ေယာက္မွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနသည့္ လုပ္သားဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ (၅၁၄၆၄၄၀) ရွိၿပီး အစုိးရ၀န္ထမ္း တစ္သိန္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၁၇၅၂၀၂)၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၀၈၈၂၀)၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္သူ တစ္သန္းေက်ာ္ (၁၀၉၂၆၀၅) ႏွင့္ မိသားစုလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူ ေလးသိန္းေက်ာ္ (၄၁၄၉၁၈) ႏွင့္ အလုပ္သမား တစ္သန္း တစ္သိန္း ေက်ာ္ (၁၁၀၁၀၇၇) ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္း၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ကိုယ္တိုင္လုပ္သူ အေရအတြက္ကို ဖယ္လိုက္ပါက တျခားသူထံတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ လုပ္သားရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ (၆၁၆၅၇၂၃) ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ၊ အခန္း (၉) တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒအရ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားအား စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ အလုပ္ရွင္က ဤဥပေဒအား လိုက္နာျခင္းရွိ၊ မရွိ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ရွိၿပီး ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္အား ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ခ်က္အရ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးကာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေရးယူလိုက္သည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မွာ မၾကားရသေလာက္ ရွားပါးလွသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထိ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အလုပ္ဌာနေပါင္း ေလးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ (၄၇၅၁၄) ႏွင့္ လုပ္သားဦးေရ တစ္ဆယ့္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၇၃၀၀၈၈) ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ဌာန စစ္ေဆးႏိုင္မႈႏႈန္းမွာ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ အလုပ္ဌာနမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါးကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လုပ္သားအင္အား အေနျဖင့္မူ ဆယ္ပုံတစ္ပုံခန္႔ကိုသာ စစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး စစ္ေဆးမႈပုံစံေတြ အလုပ္ျဖစ္ရဲ႕လား

ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ စစ္ေဆးသည့္ ပုံစံမွာလည္း အလုပ္သမားမ်ားက တိုင္ၾကားမွသာ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ ဦးေဆာင္တိုင္ၾကားသူ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံကာ သုံးပြင့္ဆိုင္သေဘာမ်ဳိး စစ္ေဆးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္တိုင္ၾကားသူ အလုပ္သမားမ်ားအား အၿငိဳးထားကာ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည့္ ဥပမာ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါက အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းသတင္းထြက္ေပၚရာ လုပ္ငန္းခြင္ထံသို႔ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အားလုံးကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျမျပင္အေျခအေနကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အလုပ္သမားက တိုင္ၾကား၍ လာေရာက္စစ္ေဆးရပါသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားျခင္းသည္ တုိင္ၾကားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္လိုက္ပါဟု ေျပာသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း မၾကာခဏ ဖတ္႐ႈရသည့္ သတင္းျဖစ္သည့္အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအဖုိ႔ ထူးေသာ္လည္း မဆန္းေတာ့သည့္ သတင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ပါက လုပ္သားအင္အားမ်ားစြာ အသုံးျပဳရၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ တူညီေသာအလုပ္မ်ားကို တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း လုပ္ေနရသည့္ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံမထြက္သည့္ လုပ္သားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အသံတိတ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြအေရး ဘယ္သူကိုင္တြယ္ေပးမွာလဲ

လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္သမား ၁၅ ဦးႏွင့္ အထက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၄၅၀ ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီ တစ္ရက္အတြက္ က်ပ္သုံးေထာင့္ေျခာက္ရာ သက္မွတ္ထားေၾကာင္း ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက အတိအလင္း ေၾကညာၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားလစာ ၄၆၀၀ ရရွိရမည္ဆိုသည္ထိ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆုံး လုပ္အားခေငြ မည္မွ်ရရမည္ဆိုသည္ကို မသိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဒုႏွင့္ေဒး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ႔ရွိ ဘီယာဆိုင္မ်ား၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စားပြဲထိုးေကာင္ေလးမ်ားကို လစာမည္မွ်ရပါသလဲဟု ေမးျမန္းၾကည့္ရာ အမ်ားဆုံးလစာမွာ ေျခာက္ေသာင္း၊ အနည္းဆုံးလစာမွာ သုံးေသာင္းသာရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သာမန္ ဘီယာဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ အကင္ကင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းသုံးဦးမွ ငါးဦး၊ စားပြဲထိုးရွစ္ဦးမွ ၁၀ ဦး၊ ေကာင္တာစာေရးမ ႏွစ္ဦးမွ ေလးဦး၊ ပန္းကန္ေဆး၊ ပစၥည္းသယ္ စသည့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းသုံးဦးမွ ငါးဦးအထိ ရွိပါသည္။ ၀န္ထမ္းအင္အား အနိမ္႔ဆုံး ၁၅ ဦးႏွင့္အထက္ ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒမွျပ႒ာန္းထားသည့္ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ မရၾကသကဲ့သို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားရက္လည္း မရၾကပါ။ အလုပ္ခ်ိန္မွာ မြန္းလဲြ တစ္နာရီခန္႔မွ ည ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီအထိ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘိလိယက္ခုံမ်ား၊ ကလပ္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ဘိလိယက္ခုံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ေျခာက္ေသာင္းမွ ရွစ္ေသာင္းအထိသာ ရပါသည္။ နံနက္ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီ လုပ္ကိုင္ရၿပီး တစ္လလုံးတြင္မွ တစ္ရက္သာ နားခြင့္ရပါသည္။ ဘိလိယက္ဆိုင္ရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေနစရာတစ္ခုသာ ဖန္တီးေပးၿပီး စားေသာက္ေရးကို တာ၀န္မယူေပးၾကပါ။ ေနစရာဆိုသည္မွာလည္း ည ၁၁ နာရီ ဆိုင္ပိတ္ေသာအခါ ဘိလိယက္ခုံမ်ားေအာက္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး ၾကမ္းေပၚတြင္ အိပ္ေစျခင္း၊ က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ အခန္းတစ္ခုထဲတြင္ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးမ်ား ၁၀ ဦးမွ ၁၅ ငါးဦးအထိ အိပ္ေစျခင္းတို႔သာျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သက္သာေသာ ေနထုိင္စရာေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုေပးမည့္သူမ်ား ယေန႔အထိ တစ္ေယာက္မွ ေပၚမလာေသးပါ။ မည္သူမွလည္း လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း မရွိေသးသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ထုိ႔အတူပင္ မႏၲေလးတိုင္း အႏွ႔ံအျပားရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခ ပန္းရန္၊ သဲသယ္၊ အုတ္သယ္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ လုံး၀မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနရပါသည္။ မည္သူမွလည္း လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔အတူပင္ စည္ပင္သာယာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမာင္းဆယ္၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ားမွာ ကတၱရာပုံးမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးဘဲ သယ္ယူေနရသည္။ ေန႔စဥ္ ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရသည့္ ကတၱရာနံ႔မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အဆုတ္မ်ား မည္မွ်ထိခိုက္ေနပါသနည္း။ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားသို႔ အကာအကြယ္လုံး၀မပါဘဲ ဗလာထည္ဆင္းကာ ေျမာင္းဆယ္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ မည္မွ်ႀကီးမားပါသနည္း။ သစ္စက္မ်ား၊ သစ္သားပန္းပု၊ ေက်ာက္ဆင္းတု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ လုံး၀မပါဘဲ ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ကို လုပ္ငန္းရွင္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း လာေရာက္ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မရွိသည္မွာ အဘယ္႔ေၾကာင့္ပါနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား စဥ္းစားသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ဆိုးသည္မွာ စည္ပင္သာယာက ေန႔စားအျဖစ္ ငွားရမ္းထားေသာ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း တခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔ တစ္ရက္မည္မွ်ရ မည္ဆိုသည္ကိုပင္ မသိၾကဘဲ အလုပ္ၾကပ္မ်ားက၊ စာေရးမ်ားက ေပးသေလာက္ကိုသာ ရယူေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း ေမးျမန္းၾကည့္လွ်င္ လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

လုပ္အားလစာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေတြအတြက္ အေျဖရွာေပးပါ

တျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ယင္းကဲ႔သုိ႔ ပညာမတတ္သည့္ လုပ္သားမ်ား လုပ္အားခေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေန႔စားျဖစ္ေစ၊ လစားျဖစ္ေစ လုပ္ခလစာေပးေခ်ေသာအခါ ၎တို႔ရရွိရမည္႔ ေငြေၾကးပမာဏကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရးသားေစၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးမွ လုပ္အားခေငြ ထုတ္ယူေပးေသာစနစ္ကို က်င့္သုံးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူ (Supervisor) တစ္ဦးက ကိုယ္စားေပးေသာစနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ က်င့္သုံးေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း အမ်ားအျပားမွာ လုပ္အားခ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရပါသည္။

ထုိ႔အတူပင္ လုပ္ငန္းႀကီးမားစြာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း အခြန္အခ မေဆာင္လိုျခင္း၊ လုပ္ခလစာ အနိမ္႔ဆုံး ၃၆၀၀ (ယခု ၄၆၀၀) ေပးရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမရမက ေတာ္စပ္ခုိင္းၿပီး မိသားစု လုပ္ငန္းဟု နာမည္ခံကာ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးသင့္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပမာေပးရလွ်င္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္တက္ၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပါေနသည့္ ပန္ဒိုရာ အဆီခ် လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားကို နားရက္မေပး၊ အလုပ္ခ်ိန္လည္း ကန္႔သတ္မထားဘဲ လုပ္ငန္းရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ လုပ္ခုိင္းကာ မူလေခၚယူသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကေလးထိန္းခုိင္းျခင္း၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကိုလည္း မရမက လုပ္ခုိင္းၿပီး လုပ္ခလစာကိုလည္း ေလးငါးေသာင္းသာေပးၿပီး ခိုင္းေစေနသည့္လုပ္ငန္း ဌာနမ်ား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၉ လမ္းအနီးရွိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးပိုင္ အထည္စက္႐ုံ တစ္ခုဆိုလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို နယ္မွ အလုပ္သမားမ်ားသာ သီးသန္႔ေခၚယူပါသည္။ နံနက္ေျခာက္နာရီခြဲမွ စတင္ကာ အလုပ္၀င္ရၿပီး ည ၆ နာရီခြဲ၊ ၇ နာရီမွ အလုပ္သိမ္းပါသည္။

NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ရက္ ၁၀၀ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ယခုလို အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ မည္သို႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေရးယူေရးအတြက္ ေကာ္မတီ၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕ကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အမွန္တကယ္ အသက္၀င္လာျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။

နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသမွလာသည့္ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကို မသိသကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုရေကာင္းမွန္းလည္း မသိပါ။ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ မီဒီယာတြင္ ပါလာေသာ အလုပ္သမား အေရးအခင္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပံုစံအစား မီဒီယာတြင္ မပါသကဲ့သို႔ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွလည္း အာ႐ံုမစုိက္ေသာ၊ အာ႐ုံမစုိက္မိေသာ အသံမထြက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေရးကိုလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

May 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.