<

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ား ကာလတူထက္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလေက်ာ္ ကာလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၁၃၈၄ ဒသမ ၂၀၉ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇၅၆ ဒသမ ၂၄၉ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၈၀၀ ဒသမ ၈၅၇ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၅၈၃ ဒသမ ၃၅၂  သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇၇၄ ဒသမ ၀၈၀ သန္း ပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၈၃၁ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၄၆၅၂ ဒသမ ၅၅၂ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆၇၃၁ ဒသမ ၆၅၇ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၀၇၉ ဒသမ ၁၀၅ သန္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၃၃၀ ဒသမ ၀၉၄ သန္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၅၄၀၇ ဒသမ ၄၆၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၅၅၅၉ ဒသမ ၉၀၄ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ (ေဒၚလာ၊ သန္း)

စဥ္               က႑                        ၂၀၁၇-၂၀၁၈                            ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ)             (ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ)
၁။                ပုိ႔ကုန္                     ၄၆၅၂ ဒသမ ၅၅၂                    ၄၁၄၈ ဒသမ ၉၃၃
၂။             သြင္းကုန္                  ၆၇၃၁ ဒသမ ၆၅၇                    ၅၄၇၉ ဒသမ ၀၂၇
၃။        ကုန္သြယ္မႈပမာဏ        ၁၁၃၈၄ ဒသမ ၂၀၉                 ၉၆၂၇ ဒသမ ၉၆၀
၄။        ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ          ၂၀၇၉ ဒသမ ၁၀၅                   ၁၃၃၀ ဒသမ ၀၉၄


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.