<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း တင္သြင္းခြင့္ေပးရန္ အိႏၵိယထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္သျဖင့္ ပဲစင္းငံု ထပ္မံစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ လံုး၀မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေၾကာင္း ပဲႏွမ္းကုန္သည္အသင္း ထုတ္ျပန္

မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ပဲမ်ဳိးစုံအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း တင္သြင္းခြင့္ေပးရန္ အိႏၵိယအစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္သျဖင့္ ပဲစင္းငံု ထပ္မံစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ လံုး၀ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပဲမ်ဳိးစံု တင္ပုိ႔မႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပဲစင္းငံုစုိက္ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ အၾကံျပဳေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ပဲမ်ဳိးစံု တင္ပုိ႔မႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ အိႏၵိယ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းအား သီးသန္႔ Quota အျဖစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (၁.၄.၂၀၁၈-၃၁.၃. ၂၀၁၉) အတြင္း တင္သြင္းခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိညႇိႏႈိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ Myanmar-India Business Conclave Forging Partnerships for Economic Integration အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌လည္း ျမန္မာျပည္သီးသန္႔ Quota သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရာ အေလးထား စဥ္းစားေပးပါမည္ဟုလည္း သုိ႔ရာတြင္ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အိႏၵိယ အစုိးရဘက္မွ ေၾကညာခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယအစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ျပည္တြင္း၌ ပဲစားသံုးမႈ ပမာဏအားလံုးဖူလံုစြာ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း၊ ယခင္ ၁၀ စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျပည္တြင္း၌ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ျပည္ပမွ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပုိင္းမွစ၍ လံုး၀ပိတ္ပင္သည့္ နည္းလမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံ၏မူ၀ါဒကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေအာက္ထက္ မ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး က်ဆင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ပင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့၍ ျပည္တြင္းရွိကုန္သည္မ်ား၏ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ရရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ သုိေလွာင္႐ုံမ်ား၌ အျပည့္အလွ်ံ သုိေလွာင္ေနရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့ သုိ႔လက္က်န္ပဲစင္းငံုမ်ားအား တင္ပုိ႔ရန္ခက္ ခဲေနသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ ထပ္မံ၍စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ပါက ပုိ၍ေျဖရွင္းရခက္ခဲသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာမီ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္က်ေရာက္မည့္ ပဲစင္းငံု (2019 Crop) မ်ားအား စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ လံုး၀မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ဘဲ မိမိ စုိက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အျခားေစ်းကြက္ရွိ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပဲ မ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

May 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.