<

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို ယခုဧၿပီလမွ စတင္တိုးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတုိးျမႇင့္မႈကို ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ပင္စင္လစာ၊ ေဒသစရိတ္ႏွင့္ အျခားတိုးျမႇင့္ေပးမည့္လစာမ်ားကို သီးျခားထုတ္ျပန္ေပးမည္

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို ယခုဧၿပီလမွ စတင္တိုးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတုိးျမႇင့္မႈကို ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ပင္စင္လစာ၊ ေဒသစရိတ္ႏွင့္ အျခားတိုးျမႇင့္ေပးမည့္လစာမ်ားကို သီးျခားထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က “အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၄၄၀၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀၀ သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိစီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေနာက္ ယခုဧၿပီလမွ စတင္ကာ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားတြက္ခ်က္ေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ညႊန္ၾကားၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ၌ အတည္ျပဳကာ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၃၀/၂၀၁၈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာ ဧၿပီလမွ စတင္တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဧၿပီလက စတင္ၿပီး ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္မယ္ဆိုတာ မွန္ကန္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိလစာတိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္တုိးမ်ားကို လက္ရွိလစာႏႈန္းမ်ားအတိုင္းပင္ ဆက္လက္ ခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လစာတိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္တုိးက်ေရာက္သည့္ေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေခ်။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္အျပင္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာ၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပံုေသလစာ၊ ေန႔စားလုပ္ခ၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ကာ တိုးျမႇင့္သည့္ လစာႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၃၀/၂၀၁၈ အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာႏွင့္ စရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္မည့္ အၿငိမ္းစားလစာ၊ ဆုေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအလားတူ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း လက္ရွိခံစားေနေသာ လစာႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထုတ္ယူခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွသာ မိမိရာထူးအဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာႏႈန္းသစ္ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳမွသာ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ အတည္ျပဳခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈ၊ ရွားပါးစရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးမႈမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ၁၃ ႀကိမ္ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၇/၂၀၁၅ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လစာတိုးမႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိတိုးျမႇင့္မႈမွာ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ လစာတိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.