<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလ်ံသာရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၄၇ ဒသမ ၆၁၆ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၄၀၉ ဒသမ ၁၄၆ သန္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၃၄၁၇၄၇ ဒသမ ၅၇၁ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးက်ပ္ ၃၄၅၃၅၃ ဒသမ ၅၂၀ သန္း ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ၁၂ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၃၄ ခု အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၆၁၁၉ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၁၄၉ ခုအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၀၀ ဒသမ ၃၉၅ သန္းအား အေရအတြက္အားျဖင့္ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာက႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၂၆၉ ဒသမ ၉၇၇ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေဒၚလာ ၁၁၅ သန္းေက်ာ္အထိ ပိုမို၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.