<

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရယူထားၿပီး ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ပူပန္ရမည့္အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း IMF သံုးသပ္

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခန္႔ေထာက္ပံ့မႈ ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး လဲလွယ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-JICA)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ ရယူထားၿပီး ဂ်ီဒီပီ (ျပည္တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး) ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ရွိေနေသာ္လည္း ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ ပူပန္ရမည့္အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) က မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ IMF Article IV Consultation ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံပမာဏေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိေနၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ဖိအားသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီႏွင့္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီတုိ႔ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီပမာဏမွာလည္း ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရွိေသးဘဲ အဆုိပါအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြစီမံခန္႔ခဲြမႈတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျပဳမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္သာ စိစစ္၍ ေခ်းေငြရယူရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေတာ့ဘဲ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားတာ၀န္ယူကာ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အာမခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေခ်းေငြရယူရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံစဥ္းစားရသည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာေခ်းေငြေပးအပ္မည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုသည့္ နယ္ပယ္၊ ကူညီလိုသည့္ ပမာဏစသည္တို႔ႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည့္က႑မ်ား တိုးတက္လာမႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ေပးရန္ရွိသည့္ ျပည္ပေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၉၅၇၁၇၁၃၄၀၄ ဒသမ ၂၈ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီအေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၉၃၈ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၆၃၃၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီက်ပ္ ၇၃၀၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၀၁၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီက်ပ္ ၉၅၆၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီီ က်ပ္ ၁၂၄၈၇ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၉၅၄၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၈၀၂၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၀၈၄၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၉၃၆၀ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၃၁၁၃ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.