<

ပုဂၢလိက သတင္းစာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ပါက အျခားတစ္ခုကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မျပဳရဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါ၀င္ေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

မတ္ ၂၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ပုဂၢလိက သတင္းစာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ပါက အျခားတစ္ခုကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မျပဳရဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ၀င္ေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား မတ္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္မႈဇုန္တစ္ခုတြင္ ပုဂၢလိက သတင္းစာလုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူလဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ထားပါက အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ ပို၍ ခြင့္မျပဳဆိုသည့္အခ်က္ကုိ အသံထုတ္လႊင့္မႈဇုန္တစ္ခုတြင္ ပုဂၢလိက သတင္းစာလုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ကို ရရွိထားပါက အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ ပို၍ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳရဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ည-၁) တြင္ လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ မဲေပးခြင့္၊ အဖြဲ႕၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထက္ပိုမိုေသာ ပမာဏကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ပုိင္ဆိုင္မႈအေျခ အေန သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို  အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အထက္ကို ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုကြပ္ကဲေသာ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားကုိ ခန္႔ထားျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အဆင့္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမွပါ၀င္ျခင္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေန႔ စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈပံုစံ၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏႈန္းထားမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သိသိသာသာ လႊမ္းမိုးမႈ ျပဳႏိုင္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အားလံုးကိုျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရေစသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေနကိုဆိုလိုေၾကာင္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အျခားအဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ ပုဂၢလိက သတင္းစာလုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားရွိၿပီး က်န္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုဆိုသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဓ) အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရမယ္ဆိုသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မူလဥပေဒအရ ပုဂၢလိကသတင္းစာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ပိုင္ဆိုင္ပါ က အျခားတစ္ခုတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ပို၍ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေန (လႊမ္းမိုးပိုင္ခြင့္) ရွိပါက အျခားတစ္ခုတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ထက္ပို၍ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳရဆိုသည့္ အဆိုျပဳျပ႒ာန္းခ်က္သည္ Cross Ownership မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္တင္သြင္းခဲ့သည့္ မတ္ ၁၆ ရက္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.