<

၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ဦးေဆာင္၍ ဖားကန္႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

၂၀၁၇ ျမန္မာ့က်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ဦးေဆာင္၍ မတ္လ ၁၉ ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖားကန္႔၌ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား ကခ်င္ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ KNC ၊ KDP ၊ KSDP စသည့္ ကခ်င္ပါတီ သုံးပါတီ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ(KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၂၄ နာရီ စက္ယႏၱရား အသံုးျပဳ တူးေဖာ္မႈအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ စက္ယႏၱရား ကန္႔သတ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအား အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ေရးတို႔ အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ထဲတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရ႐ွိေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံ ေရမေဆးသမားမ်ား အႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.