<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ံုးအေဆာက္အအံု အသစ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ဟုဆုိ

မတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၀န္ထမ္းအင္အား အသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု အသစ္မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူမည့္ ကုန္က်စရိတ္ ၁၀ဘီလ်ံကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥအား မတ္ ၁၆ ရက္၌ ျပဳလုပ္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ ရာဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ရေငြအားလုံးလည္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသုံးစရိတ္ အေနႏွင့္လည္း တင္ျပသည့္အတုိင္း ၂၁၂ ဒသမ၂၄၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ရက္ စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုရေငြ လ်ာထားခ်က္ အေျခအေနအရ ည္းေကာင္း၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေျခာက္လအတြက္ သီးျခားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ၏ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးကုိ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ထားရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းတူ၊ ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ဒုတိယသမၼတႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တဲ့အခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ႏွင့္ က်ခံမယ့္ ၀န္ထမ္းအင္အားအသစ္၊ ႐ုံးအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသစ္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၀၅ ဘီလ်ံကုိ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မူလတင္ျပခဲ့သည့္ ၂၁၂ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံရေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္လည္း ၂၀၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ရေငြအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀ ဒသမ ၇၉ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ေ၀စုမွ ၆၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ငွာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခြန္အေကာက္ရရွိေငြ ၁၆ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ၊ အျခားသာမန္ရေငြ က်ပ္ ၄၈ ဒသမ ၆၄ ဘီလ်ံ၊ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြ မွ ၁၆ ဒသမ ၁၅၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြသည္ ၄၆ ဒသမ ၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရေငြသည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အသုံးစရိတ္ အေနျဖင့္သာ မန္အသုံးစရိတ္သည္ ၆၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၁၃၃ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၂ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ မရွိသျဖင့္ ဥပေဒသေဘာထားမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ မရွိေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကားခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.