<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနမွာ အလြန္ဆိုးရြားေနသည္ဟု ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပဳၿပီး အစိုးရက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈထက္ အခြန္ေကာက္ခံရန္သာ အာ႐ံုစိုက္ေနေၾကာင္း Myanmar Insider စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ

Myanmar Insider က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ စစ္တမ္းႏွင့္ ၂၀၁၈ မတ္လ စစ္တမ္း ႏႈိင္းယွဥ္မႈကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလကထက္ အလြန္ဆိုးရြားေနသည္ဟု ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဆႏၵျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈထက္ အခြန္ေကာက္ခံရန္သာ အာ႐ံုစိုက္ေနေၾကာင္း Myanmar Insider Business ဂ်ာနယ္က ထုတ္ျပန္သည့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္း စစ္တမ္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ-မတ္) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ-ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၌ ေနာက္လာမည့္ သံုးလအတြင္း စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ ပိုမိုဆုိးရြားလာမည္ထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္း ငယ္ ဆိုးရြားမည္ထင္ျမင္မႈ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ ေကာင္းလာမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပို၍ေကာင္းလာမည္ဟု ထင္ျမင္မႈ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းက ဆႏၵျပဳခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ-မတ္စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆိုမႈအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလကထက္ ပိုမိုဆိုးရြားခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ အထက္ကို အေျခခံကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ အဆုိပါညႊန္းကိန္းတြင္ ယခုသံုးလအတြင္း သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးညႊန္းကိန္း၌ အႏုတ္ ၁၄ ျပခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဇန္န၀ါရီ-မတ္ စစ္တမ္းတြင္ အႏုတ္ ၂၅ ျပခဲ့ကာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေနာက္လာမည့္သံုးလအတြက္ ႀကိဳတင္ေျဖဆိုရာတြင္ လက္ရွိကာလထက္ ပို၍ ဆိုးရြားမည္ဟု ေျဖဆိုမႈ ၆ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ အနည္းငယ္ ဆိုးရြားမည္ေျဖဆိုမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ႏွင့္ အနည္းငယ္ေကာင္းလာမည္ဟု ေျဖဆိုမႈ ၅၃ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္သံုးလကထက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္မႈမွာ ယခင္ သံုးလကထက္ က်ဆင္းေနသည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ  အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ အခြန္အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆႏၵျပဳခဲ့ၿပီး အစိုးရက စီးပြားေရးတုိး တက္ရန္ထက္ အခြန္ေကာက္ခံရန္သာ အာ႐ံုစိုက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာ့ေငြ ေၾကးအားနည္းလာမႈအေပၚ ၆ ဒသမ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးမေသခ်ာမႈမ်ားက ၁၃ ဒသမ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပံုမွန္အေျခအေန ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိမႈ ၁၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း NLD အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈမွာ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိစစ္တမ္းတြင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး လက္ရွိအစိုးရ၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ ထပ္မံ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Insider Business ဂ်ာနယ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈညႊန္းကိန္း စစ္တမ္းႏွစ္ေစာင္ ရလဒ္တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏႈိင္းယွဥ္ရာမွာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္း မေကာင္းမြန္မႈက ပထမအႀကိမ္ စစ္တမ္းမွာ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိခဲ့ရာကေန လက္ရွိစစ္တမ္းမွာ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ NLD အစိုးရဟာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျဖဆိုသူမ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု  Myanmar Insider Business ဂ်ာနယ္၏ စစ္တမ္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ေျဖဆိုသူမွာ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ အ ေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ယူဆသူမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ International Rupublican Institute (IRI) က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူထုစစ္တမ္းတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ စစ္တမ္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.