<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံရရွိရန္ႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးကုိ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္အေကာက္ရေငြ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၂၇၉၁ ဒသမ ၈၉၇ ဘီလ်ံမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား၏ ပထမေျခာက္လ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးျမႇင့္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ (အမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၃၅၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၄၈၃၃ ဘီလ်ံႏွင့္ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ (ေရွ႕ေျပးအမွန္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၅၄၈ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၂၆၄၈၂ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၉ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ယာယီ) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၃၀၇၉ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၉၁၀၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ-ရည္မွန္းခ်က္) တြင္ အခြန္ရေငြ က်ပ္ ၂၇၉၂ ဘီလ်ံ၊ ဂ်ီဒီပီ က်ပ္ ၃၂၈၇၃ ဘီလ်ံ၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိး ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာသုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမက္လုံးမ်ားကုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္ အခြန္အတြက္ အသုံးစရိတ္ကုိ ပုိမုိထင္သာျမင္သာသိရွိေစရန္ ႏွစ္စဥ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားရန္၊ အခြန္စနစ္၏ သိကၡာႏွင့္ ပုံရိပ္တုိ႔ကုိ ထိန္းထားႏုိင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အခြန္ထမ္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပုိမုိခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြန္၏အေရးပါမႈကုိ ျပည္သူလူထုအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

February 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.