<

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံေနသည့္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာပါ၀င္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေနတယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာရေငြတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ရွိရင္ရွိေပါ့။ အဲဒါမွ မရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိ တယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificate ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခုျပန္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ယခင္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ စတင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ယခင္အခြန္ မေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အားလုံးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါပထမေျခာက္လအၿပီး ဒုတိယေျခာက္လတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက အခြန္ႏႈန္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ထုိသို႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အတုိင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေရးမယူဘဲ အခြန္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

February 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.