<

၀င္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံမႈပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အခြန္မေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်

အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ၀ယ္ယူရာတြင္ အခြန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ေပးေဆာင္ရမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းပတ္လည္ရွိ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္သည့္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ယခင္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ စည္းၾကပ္ႏွစ္မွ စတင္ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ယခင္အခြန္မေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေျခာက္လအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္မည္ဆိုပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အဆိုပါပထမေျခာက္လအၿပီး ဒုတိယေျခာက္လတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မည္ဆိုပါက အခြန္ႏႈန္းငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ယခင္က အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ “၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ားမႏုတ္မီ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြအေပၚ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြရလမ္း တင္ျပႏိုင္သည့္၀င္ေငြရွိပါက ယင္းေငြအားႏုတ္ပယ္ၿပီး က်န္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခြန္ႏႈန္းထားအတိုင္း ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္။ အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြအားလံုးအေပၚ ၀င္ေငြရလမ္း အတိအက်တင္ျပႏိုင္ပါက ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္မလိုပါ။ ဤပုဒ္မအရ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ” ဟု ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပျပ႒ာန္းခဲ့ သည္။ ထိုသို႔စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ အထိ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ပ္ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ အထက္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ” ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပမႈအရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြမ်ားကို ယခင္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံခဲ့မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ပထမေျခာက္လအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပုံစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သည့္အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးထားသည့္အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္အထိသာျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ၌ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြကို ပယ္ဖ်က္ကာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္အတုိင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရအေရးမယူဘဲ အခြန္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ေပးထားတဲ့အခ်ိန္က တစ္ႏွစ္တာကာလ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ကေန ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ) ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ၀င္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ရရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ေငြေၾကးေတြအေပၚမွာသာ ဤဥပေဒနဲ႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းပါရွိတဲ့ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းခ်ိန္မွာ ပယ္ဖ်က္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအသစ္အတိုင္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအခြင့္အေရးဟာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြေတြကို ျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေနာင္မွာ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြ ဟူေသာအသံုးအႏႈန္း ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈေတြအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.