<

ပညာေရးအသံုုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေပးေရး ေတာင္းဆိုုမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုုး မည္သည့္လက္မွတ္မွ် မထုုိးရဘဲ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္မ်ား အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္အတြက္ နားလည္မႈရရွိ

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾကစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ျမႇင့္တင္ေပးေရးေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုး မည္သည့္လက္မွတ္မွ်မထုိးရဘဲ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ႏွင့္ တကၠသိုုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္အသစ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္အတြက္ နားလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုုး အစည္းအေ၀းခန္းမငယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ႏိုုင္ငံအ၀န္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အေရးေပၚမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသားကိုးဦး၊ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ဦးျပဴးလြင္ႏွင့္ ဦးျမတ္မင္းေဆြ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး မ်က္ႏွာစံုုညီေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးရာမွ ယခုလို နားလည္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုယ္စားျပဳ ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္စဥ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔စာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အမိန္႔စာတြင္ပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက

အမွန္တကယ္ မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသားမ်ားကို အုပ္စုခြဲစဥ္က ျပဳမူခဲ့သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူေပးရန္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာခ်မွတ္သည့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို ေကာက္ယူထည့္သြင္းရန္၊ လက္ရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း ထုတ္ထားသည့္စာမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည္ကို တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္တြင္ မလိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက လက္ရွိေက်ာင္းထုတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္အတြက္ ၎တို႔က်ဴးလြန္မထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဖိအားေပး လက္မွတ္ထိုးခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕က မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မည့္အေျခအေနအထိပင္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေျခအေနကို ေဒါက္တာေအာင္မိုုးညိဳက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုပင္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား၏ စားေသာက္ေရးကိုပါ ေထာက္ပ့ံ၍ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တကၠသိုုလ္အဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္ရမည္ကို မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က“ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ လက္မွတ္ထိုးရမယ့္ အေျခအေနမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကိုပညာကို ေကာင္းေကာင္းသင္ပါ။ ေနာက္ေနာင္ ဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေစရပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုဆံုးမၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လိုု႔ ျပည္ေထာင္စုု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေက်ာင္းထုတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္လက္ခံေပးဖိုု႔ မေကြးတိုုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၾကား၀င္ၿပီး ေမတၱာရပ္ပါတယ္လို႔ စာေရးေပးလိုက္မယ္။ မင္းတို႔ ဘာမွ လက္မွတ္ထိုးစရာလည္းမလိုဘူး။ မိဘလည္း လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဘူး။ စာတင္ဖို႔ကိစၥ၊ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖို႔ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔တာ၀န္ယူမယ္။ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္မယ္”ဟု ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ ၾကား၀င္ညိႇ ႏိႈင္းမႈကိုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕မွလည္းလက္ခံၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေတြ႕ဆံုမႈၿပီးသည္ႏွင့္ ဖုန္းဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စာမ်ားလည္း ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆိုုင္ရာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုု စြပ္စြဲခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုုလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနအရဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရတာက လိပ္ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔ ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရတာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ထင္ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္) က ေဆြးေႏြးပြဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအတိုင္းပဲ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုမယ္။ ခုနက အခ်က္ငါးခ်က္ထဲက မတရားဥပေဒေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးဖိုု႔၊ ၿပီးေတာ့ အမိန္႔စာေတြ ျပန္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ တကယ္မက်ဴးလြန္ဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းထုတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မက်ဴးလြန္ပါေၾကာင္းဆိုတဲ့ အမိန္႔စာထုတ္ေပးဖို႔ရယ္ ဒါေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုုသြားပါမယ္”ဟုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ကိုေအာင္ခိုင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ေက်ာင္းထုတ္ခံထားရၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ မႏၲေလး ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ကိုရဲမ်ဳိးေဆြက “ဒီကိစၥ မွာ မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၾကား၀င္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းထုတ္ခံရစရာလည္း အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရက မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နယ္ေတြေရႊ႕ရင္း မေကြးတိုင္းေရာက္မွ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ မေကြးတိုင္းအစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရတနာပုံတကၠသိုလ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္း၊ ၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတို႔တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံုညိႇ ႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်ာင္းတြင္းအေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းလံုေလာက္ေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္ န၀ါရီ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေခၚေဆာင္ကာ ေဒသ အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္  တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ အဆိုပါဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘီလ်ံ ၁၆၉၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိအေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွစ၍ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ေက်ာင္းသားဦးေရ ကိုးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဘီလ်ံ ၆၉၀ သာရရွိၿပီး  ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ေျခာက္လစာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဘီလ်ံ ၈၀၀ ေက်ာ္သာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.