<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဌာနအျဖစ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမုိတိုးတက္ေစရန္အတြက္ က႑ႀကီးသံုးခု၊ အာဏာပုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဌာန အျဖစ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိတိုးတက္ေစရန္အတြက္ က႑ႀကီးသံုးခု၊ အာဏာပုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက တင္သြင္းသည္။

“အဆုိးသံသရာထဲမွာ လြတ္ေျမာက္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အခုအစိုးရသစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ညီညြတ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျပည့္အ၀ ရယူခံစားႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဌာနအျဖစ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ က႑ႀကီးသံုးခုနဲ႔၊ Authority ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏုိင္မယ့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၌ အခန္း ၃၂ ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၃၉၈ ခုပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ထပ္မံျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနက္ လြန္စြာထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအနက္မွ ဥပမာတင္ျပရရင္ လူဦးေရဆုိင္ရာကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ လူဦးေရဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွာရွိတဲ့လူဦးေရရဲ႕ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ေျခာက္သန္းခန္႔ ေနထုိင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၁၀ သန္းခန္႔ ရွိလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ Mega City အျဖစ္သို႔ ေရာက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းဟာလည္း စတုရန္းမုိင္ ၃၀၀ ေက်ာ္သာရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အက်ယ္အ၀န္းျဖစ္တဲ့ စတုရန္းမုိင္ ၂၆၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ၈၅၀ ပံုတစ္ပံုသာရွိၿပီးေတာ့ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈဟာလည္း အဆမတန္ မ်ားျပားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျမေနရာေတြ လိုအပ္လာပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရေတြလည္း လိုအပ္လာပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းမႈ စတဲ့ လိုအပ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လူဦးေရ ထူထပ္သိပ္သည္းမႈနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ လိုအပ္မႈမ်ားစြာကေန က်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာေတြ၊ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ ျပႆနာေတြ၊ တရာမ၀င္ ေရခိုးသံုးမႈျပႆနာေတြ၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျပႆနာေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ခိုးယူသံုးစြဲမႈ ျပႆနာေတြ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈျပႆနာေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈစတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစံုကိုလည္း ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ယင္းကေနတစ္ဆင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနတာကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူမႈေရး စတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားအထိေအာင္ မေကာင္းတဲ့ရလဒ္မ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါေတာ့တယ္။ ဒီရလဒ္မ်ားဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစမယ့္အစား လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပႆနာေတြကို ထြက္ေပါက္မရွိေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး အဆုိးသံသရာထဲမွာ ၀ဲလည္ေနသလို လည္ေနေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

February 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.