<

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္လ်ာထား

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Sai Laeng Facebook)

ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ သတ္မွတ္လ်ာထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၏ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားရယူေသာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား လုိက္လံျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တားဆီးခဲ့မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ထုိသုိ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထုထံမွရရွိလာမည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းကာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တင္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါအႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပခြင့္မရေၾကာင္း သိရသည္။

“အမွန္ အႀကိဳက ေတာင္ႀကီးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စီစဥ္ထားတာ။ အဲဒါကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာထပ္ညိႇဖုိ႔လုိတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာျပဳလုပ္ရန္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးထံ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ခြဲ၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လုိက္လံျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုုိ တပ္မေတာ္ဘက္က ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွာမူ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ တားျမစ္ခံရသျဖင့္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရက ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္မည့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕အမည္မ်ားေရးသားကာ သက္ဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စာျဖင့္ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (RCSS/SSA) အဖြဲ႕လည္းရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာက်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း)သုံးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိစုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

December 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.