<

အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းက သေဘာထားထုတ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာ ေက်း႐ြာသားမ်ား လံုျခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ လာၾကသည္ကို စက္တင္ဘာ လလယ္ခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ (၉) ခ်က္အား ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သာသနာ့ဗိမာန္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေမာင္ေတာတစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၁။ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၂။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အေဆာတလ်င္ လက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံရန္၊ ၃။ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ေက်ာ့ျပန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ အနီး၀န္းက်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳရန္ (မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးပါက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း)၊ ၄။ UN/INGOs မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိေနသည့္အတြက္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳရန္၊ ၅။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးရန္၊ ၆။ အၾကမ္းဖက္ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ယခုအခါ မိမိတို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ခိုး၀င္ေနထိုင္မႈမ်ား ရွိေနရာ သက္ဆိုင္ရာမွ တင္းက်ပ္စြာ တားဆီးေပးရန္၊ ၇။ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်န္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ထားေပးရန္၊ ၈။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စနစ္တက် ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ၉။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရ ေမြးဖြားႏႈန္း အဆမတန္ မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၊ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးႏွစ္ဦးေမြးဥပေဒအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ ေကာ္မတီကို ေကာ္မတီ၀င္ ၃၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (ေမာင္ေတာ) မွ ဦးစိန္လွျဖဴက “ဒီသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္း ေမာင္ေတာေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအထိ ေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ လူထုအစည္းအေ၀း တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ၿမိဳ႕ေပၚလူထု သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္ေဘာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ရခိုင္ေက်းရြာမ်ား ကိုယ္စားျပဳ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ ရခိုင္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ ၄၈ ရြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ ရန္ေအာင္ျပင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွ အခ်က္ေလးခ်က္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.