<

MICA ဇာတ္သိမ္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဆြအား MICA ကိစၥ သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (MICA ) ကို ၾကားဖူးၾကပါသလား။ MICA ထက္စာရင္ ဂ်ပန္အင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပေရးရွင္းေအဂ်င္စီ (JICA) ကို ပိုၿပီး သိကြၽမ္းမႈ ရွိၾကပါလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြက ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ MICA ကို မသိဘဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ JICA ကို သိေနရပါသလဲ။ JICA လို အဖြဲ႕အစည္းပံုသဏၭာန္မ်ိဳးကို တုပၿပီး MICA ကို ပံုေဖာ္ထားေပမယ့္ အႏွစ္သာရခ်င္း ကြဲျပားျခားနားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

JICA နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ သိၾကတဲ့ တစ္ခုကေတာ့ ဂ်ပန္ေဆး႐ံုႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ JICA ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ အကူအညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာေတြက အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ သီလ၀ါစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္း စတဲ့ JICA ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ JICA လိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အသြင္ကို ယူထားတဲ့ ျမန္မာျပည္က MICA ကေတာ့ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီဆိုၿပီး နာမည္ခံသာထားေပမယ့္ ဘယ္ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကြဲကြဲျပားျပား မသိရပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ MICA ဆိုတာ ႏိုင္ငံ ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းလား၊ အစိုးရတစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းအဖြဲ႕အစည္းလား။ သီျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းလား ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူလူထုကို မခ်ျပခဲ့ပါဘူး။

 

MICA ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ

ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အရင္ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၃/ ၂၀၁၆)က်မွ MICA  ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ အပိုင္းေတြကို သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

MICA ကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ရပ္ အပါအ၀င္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုးရပ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့

(၁) သားငါးက႑ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂) ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

(၃) ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဖန္တီးရန္။

(၄) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရွစ္ရပ္ကို အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံ PPP အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္။

(၅) သားငါးက႑၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုျပည့္၀ရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား အစဥ္မျပတ္ တိုးတက္ေစရန္။

(၆) ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(၇) ျပည္သူပိုင္က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ၾကား မညီမွ်မႈအခ်ိဳးကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(၈) အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္။

(၉) ႏိုင္ငံပိုင္စီပြားေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ရန္စတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

MICA ကို ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းထားလဲ

MICA အေနနဲ႔ ပညာရွင္မ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္စတဲ့ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး အၾကံဉာဏ္ရယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တ့ဲ NGO ၊ INGO ၊ CSO တို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ သမ၀ါယမ၊ ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား ပူးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္ရဲ႕ အပိုဒ္ ၂၂  မွာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္အရ  ျပည္ေထာင္စုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၊ ဦးစားေပး ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဆိုၿပီး အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ MICA  ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ကိုက္ညီမႈမရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA )ကို၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာကတည္းက အေျခတည္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၃/ ၂၀၁၄ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၁၆/ ၂၀၁၄ ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွတ္တမ္းအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖို႔မူအရ သေဘာ တူခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကေန သံုးစြဲမႈမရွိဘဲ သားငါးက႑အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး Product Sharing / Profit Sharing စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

MICA ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း အရာထမ္း ၃၄ ဦး၊ အမႈထမ္း ၇၀ စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦး ရွိၿပီး ဥကၠ႒၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၊ အၾကံေပးပညာရွင္ အဖြဲ႕ေတြမွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့သူေတြ ေရာေထြးပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒီလို ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ ထုတ္ျပန္ဖြဲ႕စည္းရမွာ ျဖစ္သလိုတာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ                မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ MICA ကေတာ့ အဲဒီလို မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ MICA အ ဖြဲ႕ရဲ႕႐ံုးကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္လမ္းမွာ ဖြင့္ထားပါတယ္။

 

MICA က ဘာေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ                       

MICA အဖြဲ႕မွာ ေျမကြက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ MICA အေနနဲ႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီးဌာနပိုင္ျခံ၊ စက္႐ံုေပါင္း ၄၈ ခု၊ အုတ္စက္႐ံုနဲ႔ ဒညင္းကုန္းေျမဧရိယာ  ၆၄ ဒသမ ၅၄ ဧက၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးပိုင္တဲ့ လုပ္ငန္း ၁၇ ခု ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အင္းစိန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီဌာနပိုင္ေျမ ၁၃၄ ဒသမ  ၇၃၈ ဧကထဲမွာ အႏုပညာ ဗဟိုဌာနကို ၈ ဒသမ ၄၁ ဧက အပ္ႏွံၿပီး ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေဆးကုသေရး တကၠသိုလ္ ၃၂ ဒသမ ၃၂၁ ဧကကို ခ်န္လွပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ေျမအားလံုးကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီထဲမွာ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္တာေတြ၊ ေျမငွားရမ္းတာေတြကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ MICA အေနနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္နဲ႔ ငွားရမ္းခ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း MICA ဟာ ႏိုင္ငံပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမွာ မပါရွိခဲ့သလို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း မပါရွိခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြ ျပင္ပကေန ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ျပ႒ာန္းသံုးစြဲခဲ့တာ မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ အက်ိဳးျမတ္ေတြကို Product Sharing/ Profit Sharing စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး UFAOA အေကာင့္နဲ႔  ထည့္သြင္းသြားမယ္ဆိုေပမယ့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဒီလိုမ်ိဳး ျမန္မာ- ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီလို ႏိုင္ငံပိုင္အဖြဲ႕အစည္းလိုဖြဲ႕မယ္ ဆိုရင္သူ႔မွာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ဆိုတာ ရွိရမွာ ျဖစ္သလို လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳးလႊဲေျပာင္းယူတာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူေတြက တာ၀န္ယူခဲ့သလဲ။ ဘယ္လို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္လို ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ MICA က လႊဲေျပာင္းယူသြားတဲ့ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ သားငါးက႑ လုပ္ငန္းေတြမွာ မူလရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ ရွိရပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ အိုးအိမ္တိုက္တာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္မႈေတြ၊ ဆီဆိုင္ေတြ၊ ေရွာ့ပင္းေမာေတြစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ သားငါးက႑ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရ သလိုေရာဂါရွာေဖြေရး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ကာကြယ္ကုသေရး၊ စားနပ္ရိကၡာျဖည့္တင္းေရး၊ အေသးစားအလတ္စား တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ သားငါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးကိုခ်ည့္နဲ႔ အားနည္းေစတဲ့အျပင္  ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

အခု MICA နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ မွ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာအားကာမိုးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

MICA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာ္ ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာ အားကာမိုးက “ႏိုင္ငံေတာ္၏ သားငါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆိုေသာ MICA (Myanmar International Cooperation Agency) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈမရွိဘဲ လူတစ္စုမွ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ MICA အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သိမ္းဆည္းရယူထားေသာ စက္႐ံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို မည္သို႔ စီမံထားေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲထားမႈကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့တာပါ။

ဒီအဆိုကို ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမာမာေလးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာမတူသူ မရွိတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာအားကာမိုးရဲ႕ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

 

အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာ၀ယ္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာအားကာမိုးရဲ႕ အဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္နဲ႔ ၇ ရက္ေတြမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလို ေဆြးေႏြးရာမွာ MICA အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔နဲ႔ ဥပေဒလုပ္ ထံုးလုပ္နည္းအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ MICA အေနနဲ႔  ႏိုင္ငံရပ္ျခား အကူအညီေပးေရးဆိုတာ ဘယ္လိုမွ အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူးလို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဆန္းျမင့္က ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက “MICA ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အျပည့္အ၀ အသံုးမခ်ႏိုင္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့လည္း ဒီပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားမွာ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရာေထြးပါ၀င္ေနၿပီးေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လား။ ပုဂၢလိက ပိုင္လား။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္ပိုင္လားဆိုတာေတြကို တိတိက်က် ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳးေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။  ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အေလ်ာက္၊ ဖက္စပ္ဆိုရင္လည္း ဖက္စပ္အေလွ်ာက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္ အလိုက္စာရင္းစစ္ေဆးတာ၊ အ႐ံႈးအျမတ္ျပတာေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းရတဲ့ကိစၥမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ အဲဒီသက္ဆိုင္ရာဘဏ္ေတြက တာ၀န္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စြန္႔လႊတ္တာေတြ၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

MICA ရဲ႕ လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ ရြက္ခ်ိန္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွာ တရား၀င္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြအေပၚမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ တရားမ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က ကနဦး ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္မွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးေဇာ္မင္းက အခ်က္ေလးခ်က္နဲ႔ ေထာက္ျပၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

“အခု တစ္ခုတည္းေသာ အေထာက္အထားျဖစ္တဲ့ ၃/ ၂၀၁၆ အေပၚမွာ ကုိးကားၿပီးေတာ့ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါ့မယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္ရွိပါတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕ အပိုဒ္ ၃ မွာ ပါပါတယ္။ တစ္အခ်က္က MICA သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပံုေငြ အျခားစာရင္းရွင္ UFAOA အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီစာပိုဒ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဆိုတဲ့အတြက္ အခုမွ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရင္ကာလေတြက မေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တဲ့ စာသားျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီ UFAOA ဆိုတဲ့ အေကာင့္ကိုလည္း ဖြင့္ခ်ိန္မရခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၂.၃.၂၀၁၆ ရက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္တယ္။ ရွစ္ရက္အၾကာ ၃၀.၃.၂၀၁၆ ရက္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးလည္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ MICA အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အေရး မရခဲ့ပါဘူး။ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္က MICA သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္မ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွ ရရွိေငြမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရေငြျဖစ္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန၏ ေငြထုတ္စာရင္းအေကာင့္သို႔ ေပးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အရင္ကာလေတြက မေပးသြင္းရေသးဘူး။ ဒီေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ေပးသြင္းမယ္လို႔ ကတိက၀တ္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာပါ။ နံပါတ္သံုးအခ်က္ကေတာ့  MICA သည္ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအားလည္း ေအဂ်င္စီ၏ တရား၀င္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ရေငြ၊ သံုးေငြစာရင္းမ်ားအား လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္  စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ကလည္းပဲ MICA ဟာ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက မည္သည့္စာရင္းဇယားကိုမွ မည္သည့္စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ႏွင့္မွ မစစ္ေဆးရေသးဘူးဆိုတဲ့အခ်က္က ဒီအခ်က္မွာ ပါေနပါတယ္။ နံပါတ္ေလးအခ်က္မွာလည္း MICA ရဲ႕ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ စစ္ေဆးမႈကိုခံယူၿပီး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာအား ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္၍ ေျခာက္လအတြင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ကလည္း MICA ဟာ ဘယ္တုန္းကမွ မေဆာင္ရြက္ေသးတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေနာင္အနာ ဂတ္ကာလမွာ သူေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိက၀တ္ေပးတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္တယ္။ အခု အခ်က္ေလးခ်က္ကို ျခံဳငံုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ MICA ဟာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ဒီလိုကတိက၀တ္ေတြ ေပးၿပီးေတာ့ ရွစ္ ရက္အၾကာမွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဒီကတိက၀တ္ေတြကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့တာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

MICA ကို ေပါင္းသတ္ေဆးရည္နဲ႔ ႏႈိင္းၿပီး ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခဲ့သူကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွဆန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးလွဆန္းက “ဂ်ိဳက္ကာ၊ မိုက္ကာ၊ မီဂါတို႔ရဲ႕ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္မိေတာ့ မီဂါဆိုတာ ေပါင္းသတ္ေဆး တံဆိပ္တစ္မ်ိဳး၊ မိုက္ကာကလည္း ေပါင္းသတ္ေဆးရည္လိုပါပဲလားလို႔ ေတြးဆမိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေတြးဆရလဲဆိုရင္ မိုက္ကာကိုလည္း အျပင္လူနဲ႔ အတြင္းလူမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို သတ္ပစ္လိုက္သလို ခံစားမိလို႔ပါပဲ” လို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

MICA အေနနဲ႔ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေသြဖည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေတြအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ကလည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္ကေတာ့ “အဖြဲ႕အစည္း စတင္ခ်ိန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွာ ေရွာ့ပင္းစင္တာေတြ ေဆာက္၊ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ေတြဖြင့္၊ အိုးအိမ္တိုက္တာေတြ ေဆာက္၊ အဆမတန္ျမတ္မယ့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မူလတာ၀န္ယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သားငါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို လံုး၀ဥေပကၡာျပဳခဲ့ပါတယ္။ လႊဲေျပာင္းယူလိုက္တဲ့၀န္ႀကီး ဌာနမွ၀န္ထမ္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြဟာ ေမြးျမဴေရးျခံေတြမွာ ငုတ္တုတ္ထိုင္ ျခံေစာင့္ျဖစ္ေနရၿပီး လစဥ္လစာ စရိတ္ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၂၀ ကုန္ က်တာမို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ MICA ကေန ကန္ထ ႐ိုက္ခ်ေပးတဲ့စနစ္နဲ႔ တင္ဒါေခၚယူတဲ့ အေပၚရာမွာ အလုပ္သေဘာအရ သာေခၚၿပီး VIP ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ၀င္ညိႇၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ တင္ဒါရၾကတယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

MICA အေနနဲ႔ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့တဲ့ ျခံလုပ္ငန္းေတြ၊ စက္႐ံုလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စနစ္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ရွစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ဆိုၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီေတြကို အဆိုျပဳလႊာေတြ ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဆိုျပဳလႊာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MICA ရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၁၀ ႀကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ခုနစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အဆိုျပဳလႊာေတြထဲကမွ ေမြးျမဴေရးဌာနပိုင္ ျခံ၊ စက္႐ံု ၁၄ ခု၊အုတ္စက္႐ံု တစ္ခုနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနပိုင္ ကိုးခုကုိပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က “EOI ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ၂၁ ခုရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳး ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးက လႊဲေျပာင္းယူခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စာရင္အမ်ားႀကီး နည္းေနပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘဲနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်တဲ့ စက္႐ံု၊ ေျမဧက ၃၄ ခုနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းေျခာက္ခုကို MICA အေနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းနဲ႔ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ။ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဘယ္လိုမ်ိဳး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။

EIO ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေမြးျမဴေရးဌာနပိုင္ ျခံ၊ စက္႐ံုေျခာက္ခုနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းပိုင္ ေျခာက္ခုကိုပဲ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေကာင ္အထည္ေဖာ္ေနတာေတြ႕ရၿပီး အဲဒီအထဲက သံုးခုကို ေအာင္ၿဖိဳးျမတ္ (APN) ကုမၸဏီတစ္ခုထဲက ကန္ထ႐ိုက္ေအာင္ျမင္ထားတယ္လို႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။

“ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကို လုပ္ငန္းသံုးခု ေပးထားတာဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါရဲ႕လား။ ယခင္ EIO ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီကုမၸဏီက အသစ္ျဖစ္ေနတာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း ေမးခ်င္ပါတယ္” လို႔  ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က ဆိုပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းလွတဲ့ MICA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ အဖိုးတန္စက္႐ံု၊ အေဆာက္အအံု၊ ေျမျခံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပုဂၢလိကလက္၀ယ္ကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းက တိုင္းျပည္အတြက္ မျဖစ္မေနအေရးတႀကီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္သင့္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) မွ ဦးေက်ာ္ေထြးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ MICA ကေန ျခံေျမ၊ စက္႐ံု၊ အေဆာက္အအံုေတြကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြန္အခေတြနဲ႔ ထိုက္သင့္တဲ့ ငွားရမ္းေရာင္းခ်ခေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ရပါရဲ႕လား ဆိုတာကိုလည္း သူကေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ NLD အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ အပိုဒ္ ၁၀ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး မွ်တေသာ အခြန္စနစ္ထူေထာင္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ အကာအကြယ္ေပးရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဦးေက်ာ္ေထြးက “ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ Review ကို ၾကည့္ရင္မည္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမဆို တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေပးေဆာင္ခဲ့တာ သိႏိုင္တာမို႔ MICA အေနနဲ႔လည္း အခြင့္ထူးခံအျဖစ္ အခြန္အခကင္းလြတ္ေနစရာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းမွ ရွိမေနတာ အေသအခ်ာပါ။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းရယူရာမွာလည္း အခြန္အခလြတ္ လက္လြတ္စပယ္ လႊဲေျပာင္းလို႔ မရပါဘူး။ ေျမငွားရမ္းရင္ ေျမလႊဲေျပာင္းရယူသူက ပရီမီယံေၾကးကို ေပးေဆာင္ရေလ့ရွိၿပီး သင့္တင့္တဲ့ ေျမငွားရမ္းခကိုလည္း မူလပိုင္ရွင္ဌာန အဖြဲ႕အစည္းကိုေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ေျမဧရိယာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို MICA ဆီက လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ မည္ေရြ႕မည္မွ်ရရွိခဲ့သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေတြ႕ရသလို MICA မွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔တစ္ဆင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မည္မွ်အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းခဲ့တယ္ဆိုတာ အခုထိကြဲကြဲျပားျပား မသိရေသးပါဘူ” လို႔ ဆိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာ အားကာမိုးရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေပမယ့္ အဆိုရွင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ကိုးကားၿပီး MICA အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုအတည္ျပဳ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေဒါက္တာအားကာမိုးရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က “လက္ရွိ  MICA ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္နည္းစနစ္အေပၚမွာ မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေနအထားနဲ႔ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအပိုင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကို အဲဒီအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔အတြက္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကေန ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ကိစၥကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဖ်က္သိမ္းမႈအတြက္ ပေရာဆက္အရ ဖ်က္သိမ္းရာမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအညီျဖစ္ဖို႔ အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ ဥပေဒေရးရာ ႐ႈေထာင့္မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကေတာ့

(က) MICA ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္အရ  ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားပါက  ယင္းဥပေဒနဲ႔ အညီ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) MICA အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္းပဲ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိလို႔ရွိရင္ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္နဲ႔အညီ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

(ဂ) သို႔ေသာ္ MICA ဖြဲ႕စည္း ျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕က သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ MICA ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(ဃ) MICA အားဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ MICA မွ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး MICA နဲ႔ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္တို႔အၾကားေပးရန္၊ ရရန္ကိစၥမ်ား ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

(င) ထို႔ျပင္ MICA အား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ပါက MICA အားဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ MICA က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ပါ ယင္း၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားအားလံုးကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံမည့္ဌာနမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား လႊဲေျပာင္းသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လႊဲေျပာင္းရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(စ) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ MICA အား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခဲ့သည့္ကိစၥမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္လည္း အဆိုပါကိစၥအား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီသေဘာထားနဲ႔ အညီ MICA ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး MICA အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးပါက ျခံ၊ စက္႐ံု၊ ေျမယာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အဆံုးအျဖတ္ရယူဖို႔ စက္ခ လုတ္အသံုးျပဳၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပးရာမွာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၉၇ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၀ ရရွိတာေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ MICA ဖ်က္သိမ္းေရးအဆုိကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က MICA ကို အရင္အ စိုးရလက္ထက္ဖြဲ႕ စည္းရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သမၼ႐ံုး၀န္ႀကီးေဟာင္း လက္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ခြင့္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဦးစိုးသိန္းအေနနဲ႔ MICA ဖ်က္သိမ္းေရးအဆုိ တင္သြင္းတဲ့ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ အဆိုစတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္နဲ႔ အဆိုအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကေန ခြင့္ယူခဲ့တာက တိုက္ဆိုင္မႈလားဆိုတာ ေတြးစရာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာအားကာမိုးရဲ႕  MICA ဖ်က္သိမ္းေပးေရး အဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အဲဒီအဆိုကို မျဖစ္မေနအေကာင္ အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (MICA) ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ စာရင္းဇယားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ျပည္သူေတြဆီ ခ်ျပႏိုင္မလားဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

MICA ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္ခရစၥထြန္း (ေခၚ) ေဒါက္တာအားကာမိုးက အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္လို႔ အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္မွာ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

December 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.