<

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္အတြက္ အဓိကေပးပို႔ေနေသာ ရတနာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ဆင္းလာေတာ့မည္ျဖစ္၍ PTTEPI ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၈၀ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထိန္း/ျဖန္႔ စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-MoEP)

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဓိကေပးပို႔ေနသည့္ ရတနာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ဆင္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ PTTEPI ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္  ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း  ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပ သန္း ၈၀ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတသို႔ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္တြင္သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ၏ အမ်ားစုကိုထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး တာဘိုင္မ်ားသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႕ေနသည့္ ရတနာသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ေျမသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ PTTEPI ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကမ္းလြန္အကြက္ အမွတ္ M-3 ၏ ေအာင္သခၤ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေျမမွ ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕  ကုဗေပသန္း ၈၀ အား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ လို အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က တင္ျပသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ရတနာစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာသျဖင့္ ပတၱျမားစီမံကိန္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားတြင္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေသာ စာခ်ဳပ္ (Production Sharing Contract) သည္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမွသာ တြက္ေခ်ကိုက္သျဖင့္ ပမာဏနည္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ေစရန္ ပမာဏနည္းေသာဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ပံုစံအသစ္ Marginal Field Contract ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းလုပ္ကြက္မွာ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား (ဥပမာ-ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ) တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ားရွာေဖြရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ Renewable(Clan) energy policy/ Strategy, Energy Regulatory commission policy / Strategy, IPP Policy, Corporatization Policy ႏွင့္ Asian Energy Interconnection Policy မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေဇယ်သူရမြန္က ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ (Yangon Metropolitan Area) အတြက္ သီးျခား Tariff Policy တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇယ်သူရမြန္က တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.