<

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခအျဖစ္ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မေဒးကြၽန္းရွိ ဆီသိုေလွာင္ကန္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခအျဖစ္ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါမူႏွင့္ အေျခခံသေဘာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံရာတြင္ ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ၌ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္းသယ္ပို႔ရန္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္ျခင္း Transit Trade ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Pipeline Right Agreement စာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူထားေသာ ေရနံစိမ္း တစ္မက္ထရစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္း သယ္ပို႔ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစၿပီး ပို႔လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Pipeline Right Agreement စာခ်ဳပ္တြင္ Transit Free တစ္တန္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ နမ့္ခမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ႏွင့္ MOGE တို႔ ညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ နမ့္ခမ္း Metering Station တြင္ မီတာမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ စတင္ပို႔လႊတ္သည့္ အခ်ိန္မွစကာ Transit Quantity ကို မေဒးကြၽန္းတြင္ တိုင္းတာခ်က္အရသာ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ SEAOP မွ ၁၄ ႀကိမ္ ပို႔လႊတ္ခဲ့ၿပီး မက္ထရစ္ တန္ ၂၃၇၀၅၁၉ ဒသမ ၁၈၉ တန္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ၌ နမ့္ခမ္းတြင္ မီတာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ Metering Station တိုင္းတာခ်က္မွာ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္အထိ မက္ထရစ္တန္ ၂၉၁၃၈၂၆ ဒသမ ၅၆၁တန္ရွိၿပီး SEAOP ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မွာ မက္ထရစ္တန္ ၅၄၃၃၀၇ ဒသမ ၃၇၂ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကြာျခားမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၃၃၀၇ ဒသမ ၃၇၂ အား ေပးေခ်ရန္ MOGE က SEAOP သို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ SEAOP ကုမၸဏီမွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေရနံစိမ္းသယ္ပို႔ရန္ ျဖတ္သန္းကုန္သြယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီတာမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မေဒးကြၽန္းႏွင့္ နမ့္ခမ္း Station မ်ားအၾကား ပို႔လႊတ္သည့္ ပမာဏ ကြာျခားမႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ကြာျခားမႈကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စတင္ပို႔လႊတ္ၿပီး ကိုးလအၾကာတြင္ Contractual Transportation Date ကို စတင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ Transportation Plan အတိုင္း ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာရင္းကြာဟမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

November 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.