<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္၀င္လာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌ တစ္ပတ္လွ်င္ငါးႀကိမ္စီျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ လက္ခံမည္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကိုျပန္ လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ႏွင့္ေရလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ငါးခူရေက်းရြာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက ျပန္လည္လက္ခံ ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာယီေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ လက္ရွိအေျခ အေနေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ အေျခအေန၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခ အေနစသည္တို႔၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာပါက ဤစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာျပဳျပင္၍ျပန္လည္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးႀကိမ္စီ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ စခန္းတစ္ခု၌ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ ခန္႔အထိ လက္ခံေပး ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ လက္ခံပါက လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား (National Verfication Card ထုတ္ေပးျခင္း၊ Biometric မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း စသည္) ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရျပန္လည္ လက္ခံေရးစခန္းမ်ား၌လက္ခံထားေသာ လူထုအား အဆိုပါစခန္းမ်ား၌ တစ္ညေနထုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ေရးႏွင့္ စားေသာက္ေရးမ်ား စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ အဆုိပါ ျပန္လည္လက္ခံထားေသာလူထုအား ဒါးႀကီးစားေက်းရြာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒါးႀကီးစားေက်းရြာ၌ ယာယီေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအစီအစဥ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ျဖစ္မည္ဆိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ လူထုအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕၊  ငါးခူရေက်းရြာႏွင့္ ဒါး ႀကီးစားေက်းရြာမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.