<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ ပ်မ္းမွ် ၆၆ က်ပ္ ေက်ာ္သာရွိၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ် ၇၄ က်ပ္ နီးပါးရွိေသာ္လည္း မီတာခတိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ပ်မ္းမွ် ၆၆ က်ပ္ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ် ၇၄ က်ပ္နီးပါးရွိေသာ္လည္း မီတာခတုိးျမႇင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေန ၀င္း၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရၿပီး ျပည္သူလူထုထံ မည္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္ကုိ ျပည္သူလူထုကုိယ္စား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ ယခင္ႏႈန္းထားမ်ား အတုိင္း သံုးစြဲေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ လွ်ပ္စစ္မီတာ (တစ္ယူနစ္) သံုးစြဲမႈတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစား (တန္ဖိုးရွိ လွ်ပ္စစ္မီး) အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ တစ္ယူနစ္တန္ဖိုး မည္မွ်ေကာက္ခံေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က မီတာခေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူေနတာက ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတဲ့ EPGE National Grip မွ လွ်ပ္စစ္ကို တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၇ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ အိမ္သံုးမီတာမွာ တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ ၁၀၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၂၀၀ အထိ က်ပ္ ၄၀ ႏႈန္း၊၂၀၁ ယူနစ္ အထက္ က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စက္မႈလက္မႈစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းသံုး အေနျဖင့္ တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀ အထိ ၇၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ ၅၀၁ ယူနစ္မွ တစ္ေသာင္းယူနစ္အထိ က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀၀၀ အထိ ၁၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ႏွင့္ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္မွ ႏွစ္သိန္းယူနစ္အထိ က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဓာတ္အား ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း အေနျဖင့္ ၅၇ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ္လည္း ဌာနအေနျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ေကဗြီ ၂၃၀ ဓာတ္အားလိုင္းအထိ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၆၆ ေကဗြီေအာက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ပ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ  ၆၆ ဒသမ ၄၄ က်ပ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ယူနစ္ ေရာင္းခ်ရေငြဟာ ပ်မ္းမွ် ၇၃ ဒသမ ၆၃ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ အျမတ္ေငြနဲ႔ တိုးတက္လာတဲ့ မီးသံုးသူဦးေရ တုိးျမႇင့္သံုးစြဲလာတဲ့ ၀န္အားမ်ားႏွင့္အညီ ခြဲ႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ၊ သံုးစြဲခေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို မၾကာမီေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မီတာခတိုးျမႇင့္သကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုေကာင္းေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္လည္း စီမံေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

မီတာခ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလႊာေပါင္းစံုႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယူနစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ သို႔မဟုတ္ အလႊာအလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားထားသည္။

မီတာခ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိႏႈန္းထားထက္ သံုးဆအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏႈန္းထားသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ NDC စြမ္းအင္က႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မီတာခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ကာ မၾကာမီက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္လည္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

November 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.