<

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ေပးမည့္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့

www.en.natunsomoy.com တြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္အား ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကိုဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း www.en.natunsomoy.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းကာလအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး ပါ၀င္ေရး၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေခ်းေငြအတြက္ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအား အေျခအေနအရွိန္ေလွ်ာ့ေစရန္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ အတူတကြ တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢတာ၀န္ရွိမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားသည္ မေတြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အလြန္အမင္း၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ အဆုံးသတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ သံအမတ္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္းလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မက္လိုေကာ့က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႐ုံးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ မက္လိုေကာ့က လာမည့္လမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၄ သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

October 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.