<

လုိင္စင္မရရွိဘဲ အမဲလုိက္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား

လုိင္စင္မရရွိဘဲ အမဲလုိက္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္ဟု ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရ၏ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ အစုိးရ၏ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ရာသီအလုိက္ ေဒသေျပာင္းေရႊ႕ က်က္စားေလ့ရွိေသာငွက္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္က လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဘူမိ႐ူပထူးျခားသည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ေနရင္းေဒသမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္တုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ကာ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ဥပေဒၾကမ္း၏ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းတြင္ လုိင္စင္မရရွိဘဲ အမဲလုိက္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ခြင့္လုိင္စင္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စီးပြားေရးအလုိ႔ငွာ ေမြးျမဴျခင္း၊ သဘာ၀နယ္ေျမအတြင္း ေရထု၊ ေလထုကုိ တမင္ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ေရစီးေရလာပ်က္စီးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရတြင္အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ျဖတ္စီးေစျခင္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာအရာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရးဆြဲထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ “သာမန္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ ယင္းေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ အစိတ္အပုိင္းကုိျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း”၊ “ကာကြယ္ထားသည့္ သဘာ၀အပင္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာေဒသအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း” ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား ငါးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံးက်ပ္သုံးသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.