ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာေျခလွမ္းမ်ား ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း စတင္လိမ့္မည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ ေမွ်ာ္လင့္

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒအႀကီးအကဲ Federica Mogherini က ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း စတင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း ၉၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဦး၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလားတူ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ေဒသခံဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ခုနစ္ဦး၊ ဘဂၤါလီခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း၂၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အာစာဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၇၁ ဦး (ဇာစ္ျမစ္-တပ္မေတာ္) အေသရရွိခဲ့ကာ ၃၈ ဦးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ေျပာၾကားခဲ့သလို လက္ရွိဦးစားေပးမွာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းရရွိေစေရးႏွင့္ အက်ပ္အတည္း၏ အရင္းအျမစ္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ကိုဖီအာနန္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အဆိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Mogherini က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ Federica Mogherini က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာအစိုးရနွင္႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ကတိျပဳပါေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားအေပၚ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္းခံကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကရန္ႏွင့္ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ၾကရန္ တာ၀န္ရိွပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အေရးေပၚအေျခအေန ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မရိွသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားရရိွေစေရးမွာ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢသည္ လာေရာက္ခိုလံႈၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ႀကိဳဆိုလက္ခံထားၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ အၾကံဳျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရိွေစဘဲ အထူးအေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢသည္ ပုိမိုဆိုးရြားလာမည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အၾကံဳျပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္အ၀ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ အာဆီယံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းထား) အားကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္အနီးတြင္ ကုလသမဂၢက ေထာက္ခံသည့္ ေဘးကင္းဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သမၼတ မတ္အက္ပ္ဒူဟာမစ္က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။