<

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မယ့္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာရွင္းတမ္း

ဓာတ္ပုံ – ျပည့္ၿဖဳိးေအာင္

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာ ခဲ့သည္။

ထြက္ေပၚလာသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုး စြဲမႈမ်ားအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေ၀ဖန္ခံ ရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ (အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြ ေခါင္းစဥ္) မွ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံအား Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd တြင္ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Co.,Ltd တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ရန္ကုန္ညေစ်းအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားမႈပင္ျဖစ္သည္။

“ဒီအစီရင္ခံစာကေတာ့ ပြဲေတာ္ေတာ္ ဆူသြားတယ္။ အထဲမွာပါတဲ့ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြ အကုန္လံုးက ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ခ်ည္းပဲေလ” ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထြက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ထြက္ရိွလာျခင္းမွာ သတ္မွတ္ကာလထက္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

“ကာလအားျဖင့္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးကာလအထိ စစ္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အခုအေျခအေနက အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို ျမင္သာေစတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္ (ခ) ေမာင္လြင္မြန္က ေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာမွာ ဘာေတြပါလဲ

ထြက္ရိွလာသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားကို ငွားရမ္းထားသည့္ ဌားရမ္းခမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား စသည့္ေနရာမ်ားကို ငွားရမ္းထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕က သံုးစြဲထားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕က ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရိွျပႆနာမ်ားလည္း ပါ၀င္သကဲ့သုိ႔ ယခင္ျပႆနာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခင္ျပသာနာမ်ားတြင္ ျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္မ်ားအား အစိုးရတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ ဂရန္အမည္ ေဖာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ပန္းျခံမ်ားတြင္ မူလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းကာ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား၊ အေၾကြးမေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ ငွားရမ္းခ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကြးမေပးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အေၾကြးမ်ားရရိွေစရန္ ေတာင္းသင့္ေၾကာင္း ေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္ရိွျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ YRTA မွာ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္လည္း ယင္းအေၾကာင္းအရာမွာ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“YBS စတုန္းက ဘယ္သူမွ မေနရဘူး။ ဒီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္လို႔ အစိုးရက ဘာတာ၀န္ေပးေပး အကုန္လံုး လုပ္ခဲ့တယ္။ ၀႐ုန္းသုန္းကားနဲ႔ပဲ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ျပႆနာက ပါလာၿပီ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္က ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ စာရင္းရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။

လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ေငြလံုးေငြရင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု

ဓာတ္ပုံ – ေန၀န္းထက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အပါအ၀င္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု ထူေထာင္ထားသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd ႏွင့္ New Yangon Development Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

Yangon Metropoliton Development Public Co.,Ltd အတြက္ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္သန္း ၆၄၀၀၀ ရိွၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္း ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ ရိွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အသားတင္အ႐ံႈးမွာ ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ သန္းျဖစ္သည္။ ယင္းေငြေၾကးမ်ားမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္မွ မတ္လကုန္အထိ ႐ံုးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမစတင္ႏိုင္ေသးေပ။

ယင္းကုမၸဏီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဦးမ်ဳိးေအာင္ေဌး၊ ေဒၚေမေမသြယ္၊ ဦးျမင့္ႏိုင္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား အစုရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနၿပီး ဦး၀င္းေအာင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ အစုရွယ္ယာ ၀င္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစုတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ထူေထာင္ထားၿပီး အမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သူမွာ ဦးျမင့္ေသာင္းျဖစ္ကာ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၆၃၉၅၀၀ အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ အစု ၁၀၀ စီသာ ပါ၀င္သည္။

ကုမၸဏီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထူေထာင္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

“အစုရွယ္ယာေတြကုိ အစုိးရရဲ႕ အမ်ားပုိင္ေငြေတြနဲ႔ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္တဲ့အခါမွာ ပုဂၢလိကနာမည္ ေတြနဲ႔ သုံးထားမယ္ဆုိရင္ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ခုခုေၾကာင့္ အလြဲ အမွား ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေငြဆုံး႐ႈံးႏုိင္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္လုိ႔ရပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဦးတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ ထည့္၀င္ထားသည္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမည္ေပါက္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ New Yangon Development Co.,Ltd ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီကို ရန္ကုန္အစိုးရက ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ပိုင္ဆိုင္သည္။

ကုမၸဏီဥကၠ႒အျဖစ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က တာ၀န္ယူထားၿပီး စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ိုးမလုပ္ငန္းစုပိုင္ရွင္ ဦးသိမ္းေ၀(ခ) Serge Pun က ဒုဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဦးဟန္ ထြန္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း Mr George Yeo ႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္တို႔က ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္ အထိ ၀င္ေငြမရရွိေသးဘဲ အသံုးစရိတ္မွာ လစာစရိတ္ က်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၅၇၀ သန္းျဖစ္ၿပီး အေထြေထြစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၁၄၄ သန္းျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန္း သံုးစြဲထားသည္။

လက္က်န္ေငြမ်ားကို ကေမၻာဇ ဘဏ္တြင္ က်ပ္ ၃၉၀၆ ဒသမ ၈၄၄ သန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ ၅၉၈၈ ဒသမ ၅၇၄ သန္း အပ္ႏွံထားသည္။ Cash In Hand အျဖစ္ က်ပ္ ၁၁ ဒသမ ၁၂၁ သန္း ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယခင္အစီအစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ လုပ္ငန္း Plan အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ တူညီသည့္အခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို ျပင္ပစာရင္းစစ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးထားျခင္း မရိွေသးဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ မရမ္းကုန္း ဗီလာရိွ ေျမ ၁၁ ဒသမ ၈၉ ဧကႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရိွ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုအား ကုမၸဏီက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေနာင္ကာလမ်ား၌ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေထာက္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ လက္ရိွစီမံကိန္းမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ေထာင္ထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳထားၿပီး စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ေနျခင္းက သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေနသည္။

“သမၼတက မွာထားတာလည္း ရိွတယ္။ အခုက အခ်ိန္ကလည္း မရိွေတာ့ဘူး။ ျပည္သူေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာ အက်ဳိးရိွမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပဲ လုပ္ရေတာ့မွာ” ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေ၀ဖန္သည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အလားအလာနည္းပါးၿပီး စြန္႔စားမႈမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ရာ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ဆံုး႐ံႈးသြားမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ထို႔ျပင္ New Yangon Development Co.,Ltd ကုမၸဏီတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားမွာလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိမေပးဘဲ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံပိုင္ ပိုက္ဆံေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္လို သေဘာထားၿပီး သုံးစြဲတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္း အစိုးရက သူ႔ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အာဏာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟုေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားက မိမိႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ေနရေၾကာင္း Yangon Watch အဖြဲ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွတဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လုပ္ေနတာလား။ လႊတ္ေတာ္က မသိဘဲနဲ႔ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာေတာ့ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၿပီ” ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပထမဆံုးေျခလွမ္းျဖစ္သည့္ YBS (သို႔မဟုတ္) ႐ံႈးေနသည္ ဟုဆိုသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္း အခန္း (၈) အမွတ္စဥ္ ၁၈ တြင္ YBS စနစ္သစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ YBS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ Complain Center ဖြင့္လွစ္ၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးကာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း  စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္တြင္မူ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ YBS မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့သည့္ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းကားကိစၥလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယခင္ မ.ထ.သ စနစ္မွ YBS စနစ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခင္က အဆိုပါ ေန႔ရက္ထက္ ေစာကာ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္တစ္တိုင္းလံုးရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါမက်န္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတ လုပ္ကိုင္သူမ်ားသာမက ျပည္သူအမ်ားအျပားက ကူညီေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

YBS စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မထသမွ လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ရရိွခဲ့သည္။ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေျပးဆြဲေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္မူ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မရိွေသးဘဲ Operator အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေျပးဆြဲခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ YBS စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ဥကၠ႒အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ YBS စနစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီးေငြ ထည့္၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၂၅ ခု က ယာဥ္စီးေရ ၆၂၇၂ ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။

ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ယာဥ္မ်ားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ YRTA သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စရိတ္အျဖစ္ ေပးသြင္းရသည္။ ေကာက္ခံမႈ စတင္သည္ ဟုဆိုသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္အထိ YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ေပးသြင္းေငြ က်ပ္သန္း ၆၁၇၂ ဒသမ ၄၃၂ ရရိွခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရက ထည့္၀င္ရင္းႏွီးထားသည့္ ေငြမွာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ရိွၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလ်ံ ေခ်းယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကနဦး ထည့္၀င္ထားသည့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇၀ ျဖင့္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ လံုေလာက္မႈမရိွ ဟုဆိုကာ ထပ္မံေခ်းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YBS ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ၁၀၀ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စီးလွ်င္ Yutong အမ်ဳိးအစားႏွင့္ Anaki အမ်ဳိးအစား ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀၀၀ တန္ဖိုးရိွၿပီး စုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့သည္။ ေငြလဲႏႈန္း ၁၃၇၆ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ပါက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၇၀၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀ယ္ယူရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ၀ယ္ယူမႈျဖစ္သည္။

အ႐ံႈးအျမတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) သည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၃၄၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၉၂ ဒသမ ၅၂၀ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၃၈ ဒသမ ၉၃၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) သည္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၅၄၁ သန္း အျမတ္ရရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၀၃ ဒသမ ၀၇၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္

အလားတူ YBS ႏွင့္အၿပိဳင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းကားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ယခင္ မ.ထ.သ စနစ္မွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအနက္မွ က်ပ္ငါးဘီလ်ံျဖင့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေလာက္ငွမႈမရိွ ဟုဆိုကာ ကေမၻာဇဘဏ္မွ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံကို ထပ္မံေခ်းယူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းကားမ်ားကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီထံမွ အစီးေရ ၂၀၀ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၈၄၀ ကုန္က်သည္။

သို႔ေသာ္ ၀ယ္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ တြင္ ၅၆ စီးသာ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရိွသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း ရပ္နားထားရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ YBS ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပုဂၢလိကဘဏ္ ႏွစ္ဘဏ္မွ ေခ်းယူခဲ့ ရာတြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ေခ်းယူထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအား လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးျခင္း မရိွဘဲ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိ ေခ်းယူျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြက လြဲေနတယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေငြ မလုံေလာက္၍ ထပ္မံလုိအပ္သျဖင့္ အျခားမွ ေခ်းေငြယူရမည္ဆုိလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၀ အရ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တုိ႔မွ ေခ်းေငြရယူထားျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းကားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအား ေခ်း ယူရာတြင္ မည္သူက ေခ်းယူထားသလဲ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

ေက်ာင္းကားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေရႊလက္ (Golden Hand) ဆိုသည့္ ကုမၸဏီအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ မရိွဟုဆိုကာ အဆိုပါကုမၸဏီက ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕က အစားထိုး ေျပးဆြဲေပးမည္ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၂၂ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဦးတင္ရွိန္၏ ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းကားအတြက္ ေခ်းေငြရယူရာတြင္ ရန္ကုန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေခ်းယူျခင္းလား၊ ေရႊလက္ကုမၸဏီက ေခ်းယူျခင္းလား ဆိုသည္မွာ တိတိက်က် မသိရိွေသးေပ။ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖၾကား သည့္ YRTA ဥကၠ႒ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္မွာလည္း တိတိက်က် ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေခ်။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္၏ ေျဖၾကားခ်က္မွာ ေရွ႕ေနာက္ လြဲေနေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

“လြဲတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္လြဲတယ္။ ေရႊလက္ကုမၸဏီက ဘယ္ကေန ၀င္လာၿပီး လုပ္သြားလဲ ဆိုတာကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဂဃနဏ မသိရဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျဖဆိုရာတြင္ ေခ်းေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် မသိေသးေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရး တာ၀န္ခံကို ေမးျမန္းမွသာ ေျဖၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းကားအတြက္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေခ်းယူ ထားသည့္ ေငြမွာ မည္သူေခ်းယူထား မွန္းမသိသည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမရိွ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘဲ ေငြေခ်းယူခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၁၆၀၀ အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္ လမ္းေဘးညေစ်းတန္း

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရတက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ ရန္ကုန္ကမ္းနားညေစ်းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေစ်းသည္ေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လသာလမ္းရိွ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ဆူးေလပတ္၀န္းက်င္ရိွ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့သည္။

ညေစ်းအတြက္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္၊ အိမ္သာစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတြင္ ေစ်းဌာနမွ  ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရသန္႔ဌာနမွ ေငြလံုးရင္း က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္သံုးစဲြထားၿပီး အျခားေသာ ဌာနမ်ားကလည္း သံုးစြဲမႈမ်ားရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ညေစ်းတန္း ကုန္က်ေငြအား ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ညေစ်းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေငြလံုးေငြရင္း ကုန္က်ေငြမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

“လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၁၆၀၀ အတြက္ အဲဒီေငြပမာဏ ကုန္က်သြားတယ္ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတယ္။ အခုေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလား မရလားဆိုတာ ျမင္တဲ့အတုိင္းပဲေလ” ဟု ေက်ာက္တံ တားၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခက္အခဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က ေငြစာရင္း ရွင္းလင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈကို မရရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“အခု စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံမွာေတာ့ ေငြသံုးထားတဲ့ဟာေတြကို ေတြ႕ တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းကလည္း အစီရင္ခံစာေတြ လႊတ္ေတာ္ကို တင္တယ္။ ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြေပါ့။ အဲဒီမွာ ဘာအခက္အခဲျဖစ္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေမးစရာ ထပ္ရိွလာၿပီဆိုရင္ ဌာနေတြ ဘက္က ေျပာခြင့္မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထပ္သိခ်င္တာ ေတြရိွလာေတာ့ ေမးမရေတာ့ဘူး” ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္ လြင္ (ခ) ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွေသးသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ညေစ်းတန္းေၾကာင့္ ျပည္သ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အလဟႆ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ရန္ကုန္ညေစ်းစီမံခ်က္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ သံုးစဲြထား တာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ေျမျပင္ကြင္း ဆင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ေငြေၾကးေတြ ကုန္သြားရ ေၾကာင္း ဆက္စပ္လုိ႔မရေအာင္ ျဖစ္ ရပါတယ္။ ယင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ အေသးစိတ္စာရင္းကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုးရွင္းလင္း တင္ျပေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆုိပါတယ္” ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ဆိုသည္။

ေျမျပင္အေျခအေနကို စူးစမ္းေလ့လာမႈမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရိွသျဖင့္ လက္ရိွရန္ကုန္ ညေစ်းတန္းမွာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္ပါက ေစ်းဆိုင္မ်ားအထိ ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ လမ္းေဘးတြင္ ရိွသျဖင့္ ကြန္တိန္နာ ယာဥ္မ်ား မၾကာခဏ တိမ္းေမွာက္ ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ရန္ကုန္ညေစ်းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေတြကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ျဖစ္ေနသလို လက္ရိွမွာလည္း အစ္မတို႔ကေတာ့ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေနတုန္းပဲ” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာကဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေစ်းသည္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔သာ ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

တုိးေကာက္ထားတဲ့အခြန္၊ ၁၃၄ ဘီလ်ံနဲ႔ အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ညေစ်းတန္းတြင္ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ေစ်းသည္မ်ား ေရထဲတြင္ ေစ်းေရာင္းေနရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံကို သံုးစြဲထားသည္။

ယင္း ၁၃၄ ဘီလ်ံမွာ Yangon Metropoliton Development Public Co., Ltd တြင္ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Co., Ltd တြင္ ၁၀ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တြင္ ၃၅ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ဘီလ်ံကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ YBS ယာဥ္၀ယ္ယူရာ တြင္ ေငြေၾကးလုံေလာက္မႈ မရိွသျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ ေခ်းယူထားသည့္ က်ပ္ ရွစ္ဘီလ်ံႏွင့္ ေက်ာင္းကားမ်ား ၀ယ္ယူရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ေခ်းယူ ထားသည့္ က်ပ္သန္း ၅၅၀၀ ႏွင့္ ေပါင္းလိုက္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားမႈ မွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အနက္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြမ်ားသာမက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပထားျခင္း မရိွသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုထြက္ရိွလာသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံ စာမွာလည္း အေသးစိတ္ စစ္ေဆး ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးသည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ ကုမၸဏီပံုစံဖြဲ႕ စည္းထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ပစာ ရင္းစစ္အေနျဖင့္သာ စစ္ေဆးထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ေပး အပ္လာပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ သန္းလွက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထား သည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅(င) အရ ျပည္ေထာင္ စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ သည့္ အျခားတာ၀န္မ်ားထမ္း ေဆာင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅ (စ)  သက္ဆုိင္ ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ တာ၀န္ေပးအပ္ပါက စစ္ေဆး၍ တိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၅ (ဇ) အရ ႏုိင္ငံပုိင္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ သယံဇာတမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နည္းစနစ္ အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္း မ်ားကုိ လုိအပ္၍ တာ၀န္ေပးအပ္လာပါ စစ္ေဆးျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရိွထက္ ပိုမိုတိက်သည့္ စာရင္းမ်ားကို ရရိွလိုပါက သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အား တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသြားလာေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလ်က္ရိွသည္။

မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ သည့္  အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းမွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းအတြင္းသြားလာေနသည့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အမ်ားစုမွာ ဘီးခြန္အား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ ေကာက္ခံေနသည့္ အစား အင္ဂ်င္ပါ၀ါေပၚမူတည္ကာ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေန ျဖင့္ ယခင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ ဘီလ်ံခန္႔မွ ခန္႔မွန္း ၁၅ ဆခန္႔အထိ တုိးကာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔အထိ ပုိမိုရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဘီးခြန္အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထားေပး ရသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ဆုိလွ်င္ ယခင္က တစ္ႏွစ္ ၉၃၅ က်ပ္သာ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္သစ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ တစ္ရက္က်ပ္ ၁၀၀ ႏႈန္း ျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ၃၆၅၀၀ က်ပ္ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လိုက္သည့္ စနစ္သစ္တြင္  ၆၆၀ စီစီ မွ ၁၃၀၀ စီစီအထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၁၅၀ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၇၅၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

တန္ခ်ိန္အျမင့္ဆုံးယာဥ္မ်ား ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ႏႈန္းထားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက  ၄၀၀၀ စီစီ အထက္ကုိ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၂၀၄၀ ေကာက္ခံရာကေန အခုစနစ္သစ္မွာ ၄၃၀၁ စီစီအထက္ဆိုပါက တစ္ရက္ က်ပ္ ၃၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ယာဥ္ စီးေရ ၅၂၉၄၃၇ စီးရွိသျဖင့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မွ အခြန္ရရိွမႈမွာ က်ပ္ ဘီလ်ံ ေလးဆယ္ခန္႔ တုိးျမင့္ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တိုးျမင့္ရရိွလာသည့္ အခြန္ေငြမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာ တြင္ သံုးစြဲခဲ့သည္ဆိုသည္ကိုျပည္သူ မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာ လူပုဂၢိဳလ္အရ ေခ်းယူထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ား အား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေျပာၾကားထားၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရိွသည့္ အခြန္ေငြေၾကးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳဘဲ ေခ်းေငြေပးဆပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေနသည့္ ရန္ကုန္အစိုးရ ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

အေသးစိတ္ စစ္ေဆးထားျခင္း မရိွေသးသည့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမ်ားစု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း မရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

“အစီရင္ခံစာက အေသးစိတ္ မက်ေသးဘူး။ ထပ္သိရေအာင္ လုပ္ရဦးမယ္။ အခုထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

အလားတူ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရိွသည္။

ထင္ရွားသည့္ သာဓက တစ္ခုမွာ YBS စနစ္စတင္ခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈမရိွျခင္း၊ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ အျမန္လမ္းမႀကီး သံုးမိုင္တစ္ဖာလံု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧက ၁၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ Eco Green City အိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အေသးစိတ္ ခ်ျပႏိုင္မႈမရိွျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ သမၼတရာထူး ရယူထားသည့္ ဦး၀င္းျမင့္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ရန္ကုန္တိုင္းရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် လႊတ္ေတာ္သို႔ မျဖတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ အာဏာရယူခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ ကာလတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာက်န္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“အခုတင္ေနတဲ့အေၾကြးကို ဘယ္သူကဆပ္မွာလဲ။ ကားတစ္စီး ၄၀၀၀ ေပးရတဲ့ေငြေတြက ဘယ္ေရာက္ေနလဲ။ စာရင္းထဲမွာ က်န္ေနတာ ဘယ္ေလာက္လဲ။ သံုးစြဲတာေတြကေရာ ဘယ္ေနရာမွာလဲ။ အဲဒါေတြက ေမးခြန္းေတြ ေမးရမွာ ျဖစ္သလို အဂတိေတြ ကင္းရွင္းရဲ႕လား ဆိုတာလည္း ေမးရေတာ့မယ္” ဟု ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြစာရင္း အစီရင္ခံစာမွာ ေက်ာ္ေစာသတင္း ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္ထိုင္ခံု တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ခုနစ္ေသာင္းဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွသာ စာ႐ိုက္မွားယြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ား တြင္ ကြာဟေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ား မရိွေစရန္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အား တာ ၀န္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သလို ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ပထမႏွစ္မွာ ျမတ္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ အခုဒီႏွစ္မွာ ႐ံႈးေနတယ္လို႔ေျပာတဲ့ YBS က ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရိွမလဲ။ အဲဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအတြက္ မည္သူက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

 

October 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.