<

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ညီလာခံအျမန္ေခၚယူၾက

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က UNA အဖြဲ႕၀င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (Photo: UNA Facebook)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ပိုမိုအႏိုင္ရရွိႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္၊ မွ်ေျခကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးေျခစြမ္းျပႏိုင္ဖို႔ ဗ်ဴဟာေျမာက္ သံုးသပ္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ညီလာခံတစ္ရပ္ ေခၚယူၿပီး ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈသင့္ေၾကာင္း ေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာ က်င္းပၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန ဦးတည္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တူတာတြဲလုပ္၊ မတူတာခြဲလုပ္ဆိုသည့္ထံုးကို ႏွလံုးမူ၍ အႀကိတ္အနယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခ်င္းကပ္ ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္သည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ညီလာခံတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္ပါတီ)၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) တို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ နီးစပ္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ လူမ်ဳိးစု အေျချပဳတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားလံုးပါ၀င္ တက္ေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို အျမင္ဖလွယ္၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္မည့္ ဘံုစႀကၤံလမ္း သို႔မဟုတ္ ဘံုစားပြဲ၀ိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ညီလာခံတြင္ ဘံုမူ၀ါဒမ်ား၊ ဘံုရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ား၊ ဘံုေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဘံုဗ်ဴဟာနည္းနာမ်ားကို အႀကိတ္အနယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ အျမင္သေဘာထားဖလွယ္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ အႀကိတ္အနယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူ၍ တစ္သံတည္း ထြက္ႏိုင္မည့္ ဘံုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားႏိုင္ေရး ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ ျပင္ဆင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ခ်န္လွပ္၍ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳကာ တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ႏိုင္ေလေလ၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးမ်ားေလေလပင္ျဖစ္သည္။

အေျခခံက်ေသာ၊ ေယဘုယ်ဆန္ေသာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ဘံုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ပိုမိုအားေကာင္း ေမာင္းသန္ႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈရမည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီျပဳေရးတို႔အေပၚ အၾကားမလပ္၊ မ်က္ျခည္မျပတ္ အျမင္ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အေနျဖင့္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္၊ အႀကိတ္အနယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္မွသာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ေသာ့ခ်က္ေနရာကို ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ တည္ဆဲႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၅ ပါတီရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅၅ ပါတီသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၂၅ ဦးအနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ (၁၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးအနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ေနရာ (၁၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိုလည္းေကာင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာ ၅၉ ဦး ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း အၾကားသာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနရာရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ နည္းပါးလြန္းသည့္အေလ်ာက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉၉ ဦး) အထိ အႏိုင္ရရွိေရးကို ရည္မွန္းခ်က္၊ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာခဲ့ေသာ ကတိက၀တ္စကားကို အမွတ္ရမိသည္။ ေတာင္တန္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ဗမာကြၽန္မျဖစ္ေစရဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကတိက၀တ္စကားကို လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔တိုင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူရည္တူခြင့္တို႔ ရရွိႏိုင္ေရး တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဦးတည္လာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔သည္ ပိုမိုအသက္၀င္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသည္ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚ၊ အားေကာင္းလာမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ရွိေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ နယ္သူနယ္သားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတို႔ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ဟုလည္းေကာင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုကတိက၀တ္မ်ားကို မသိက်ဳိးႏြံ ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔သည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳေရးသည္လည္း ေသာင္မတင္ေရမက် ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ မလြတ္လပ္မီကတည္းက ဗမာလူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လ်က္၊ ေက်ာခ်င္းကပ္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္သည့္တိုင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရးက အလွမ္းေ၀းသထက္၊ ေ၀းလာေနၿပီဟု ႐ႈျမင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ခရီးရွည္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးေပါက္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းမွ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းနာေကာင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားညီလာခံကို တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာလ်င္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး၊ တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.