<

၂၁ ရာစုပင္လံုေဆးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအက်ပ္ကို အျမစ္မျပတ္ႏိုင္

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းတို႔သည္ ကိုင္းကြၽန္းမီွ ကြၽန္းကိုင္းမွီေနသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကသာ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္စစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းကို ထြက္ေပါက္ေပးႏိုင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း အလားအလာေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ အနာႏွင့္ ေဆးေတြ႕ဖို႔ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေဆးမမွားဖို႔လည္း ေသာ့ခ်က္က်မည္ျဖစ္သည္။ အနာႏွင့္ ေဆးမနီးသေရြ႕ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ရဲ႕ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ စာရင္းမွာ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္၊ ဇယား (၅) တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားမွာ အခ်က္ ၂၀ တို႔ကိုျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုတာေတြရွိရင္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း၊ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ ခိုင္မာတည္တံ့ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဆက္စပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကန္႔ကြက္မႈမရွိေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ ခိုင္မာတည္တံ့ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ဟုထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အခန္းပါ ပုဒ္မ ၄၈ ကို ခိုင္မာတည္တ့ံဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အခန္း (၁) ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ားကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံရမည့္အျပင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မဟုတ္၊ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ႏွစ္ဆင့္ျပင္ဆင္ရမည့္ ပုဒ္မမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) အပိုဒ္ ၂၂ (ဃ) တြင္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွထြက္ ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ဟုဆိုသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအၾကား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ ဆက္စပ္မႈမွတစ္ပါး အျခားဆက္စပ္မႈကို အင္န္စီေအစာခ်ဳပ္တြင္ မေတြ႕ရွိရေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္အစိတ္အပိုင္း (၁) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္း (၁) မွသည္ (၂)၊ (၃)၊ (၄) စသျဖင့္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလင့္ကစား အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအနက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး၊ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ရန္မွတစ္ပါး တျခားမရွိႏိုင္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ စပ္ကူးမပ္ကူး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ ႏိုင္ငံေရးထြက္ ေပါက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ အာဏာရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္း ေက်ာ္လႊားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မူလကတည္း ကစီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုလွ်င္ အေဆာတလ်င္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလုိပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) ႏွင့္အညီ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်မွတ္ႏိုင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူႏိုင္လင့္ကစား အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနသည့္ ပကတိအခင္းအက်င္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းနာ၊ ဗ်ဴဟာတို႔ကို ရွာေဖြသင့္သည္။

လတ္တေလာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္သီးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရး စီမံခ်က္ခ်မွတ္ကာ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းတို႔သည္ ကိုင္းကြၽန္းမွီ ကြၽန္းကိုင္းမွီေနသည့္အေလ်ာက္ ၿပိဳင္တူခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာႏုိင္ရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္မည့္ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီး၏ ဆႏၵသေဘာထားအျဖစ္ အကိုးအကား ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ည္းႏွီးေတာ့ မျဖစ္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အာဏာရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို လက္ငင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္းအား ထြက္ေပါက္ေပးႏိုင္မည့္၊ ကုစားႏိုင္မည့္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္အျဖစ္ မွတ္ယူေနမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲသည္ ပိုမိုေႏွာင့္ေႏွး၊  ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေျခရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ လက္ငင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးဟု ဆိုပါက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ အႏုလံုပဋိလံု ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္လ်က္ လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.