<

ေဒၚလာေစ်းဂယက္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအတက္ႏွင့္ ႐ုန္းထႏိုင္ရန္ မျမင္ေသးေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ပုိင္းမွစ၍ အတက္အက်နည္းပါး ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ေဒၚ လာေစ်းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ျပန္လည္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ တြင္ ေဒၚလာေစ်း အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွစ္ပတ္ ေက်ာ္အတြင္း က်ပ္ ၆၀ ခန္႔ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ကာ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ ခ်ဳိးႏုိင္ရန္ က်ပ္ ၃၀ ၀န္းက်င္သာ လုိေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိ သိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး တန္ဖုိးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂  ပြိဳင့္ အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္း မ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္လတြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီလတြင္  ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမလတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး  ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္ တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပိြဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္လ တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီလ တြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ တြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အ ျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္ တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁  က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္ တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊  ဇြန္ ၁၆ ရက္ တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္  ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၅၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထား ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံ စာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ ေရြးေကာက္ ပဲြႏွင့္ အစုိးရအေျပာင္းအလဲကာလ မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပန္ လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စီးပြား ေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း  တက္ရိပ္ျပလာ ခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္ တက္လာ ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္ကာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ အားေပ်ာ့ေစႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအတက္ အက်သည္ ႏုိင္ငံျခားေငြ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားကုိ သက္ေရာက္ ေစႏုိင္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား အ ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေစ်း ကြက္အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံ့ပုိ႔ကုန္သြင္း ကုန္ပမာဏ၊ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈႏႈန္း၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေန၊ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ရွိ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန မွာ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ၊ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြမ်ားျပားေနသည့္အျပင္ စီးပြား ေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းမွာလည္း ၂၀၁၆ မတုိင္ခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသံုးစြဲမႈမ်ား ျပားေသာ စက္သံုးဆီ၊ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္း၊ ေဆး၀ါး၊ အစားအစာကဲ့သုိ႔ ကုန္စည္မ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေစ ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပ်မ္း မွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဧၿပီလတြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ်ေငြ ေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းထက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္စားသုံးသူေစ်း ဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းမွာ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂  ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်း ဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထား ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတုိ႔၏ ႏွစ္အလုိက္ေျပာင္းလဲမႈ ကုိႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၈ ဒသမ ၅၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၅ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ႏွစ္အလုိက္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၁၁ ဒသမ ၃၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ တြင္ ၂ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းကုိ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္တင္ ျပႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕သည္ အိမ္ ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ စားသုံးမႈစစ္တမ္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နမူနာအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၂ç၆၆၉ ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကုိ အေျခခံ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအေပၚ အေျခခံ၍ အေျခခံႏွစ္ (Base Year) အား ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ရန္ ဘ႑ာေရး၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြထိန္းခ်ဳပ္ ေရးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ပထမကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ) ကာလ တြင္ တုိးတက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယကာလတုိငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္) တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန သည့္  ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေလ်ာ့ က်ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးမူ ၀ါဒ၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္  ႏုိင္ငံျခားေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား မျဖစ္မေနေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း  လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္တြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊  ၂၀၁၂  ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၁၀ ဒသမ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ယင္း ေနာက္ပုိင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္း တျဖည္းျဖည္းျပန္က်ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ပ်မ္းမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီတြင္ ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္ ေမတြင္ ၄ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္တြင္ ႏွစ္အလုိက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (Year on Year Inflation) သံုးရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွ စတင္ကာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအထက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီႏွင့္ ေမတြင္ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေစဦးမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းအေျခအေနအရ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားမွာ အစား အစာအုပ္စုတြင္ ၃ ဒသမ ၅၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အုပ္စုတြင္ ၅ ဒသမ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အစားအစာႏွင့္ ေလာင္စာဆီ မပါ၀င္ေသာ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း (Core CPI) ၄ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း  ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အစားအစာအုပ္စုအလုိက္ အေနျဖင့္  ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္း ၁၁ ဒသမ ၀၄ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ အ၀တ္အထည္ ၁ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အိမ္လခႏွင့္ အိမ္ျပင္ခ ၅ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေရးစရိတ္ ၂ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရး ၄ ဒသမ ၄၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ၉ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆက္သြယ္ ေရး ၈ ဒသမ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အပန္း ေျဖျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀ ဒသမ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး ၀ ဒသမ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပင္ပအစားအေသာက္ ၆ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္း ၃ ဒသမ ၈၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပင္ပအစားအေသာက္၊ အိမ္လခ၊ အိမ္ျပင္ခႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑တုိ႔တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ စား သံုးသူေစ်းဆႏႈန္းမွာ အစားအစာ အုပ္စုအတြက္ ၁၅၁ ဒသမ ၈၂၊ အစားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စုအတြက္ ၁၂၃ ဒသမ ၉၄ ႏွင့္ အုပ္စုအားလံုး အတြက္ ၁၄၀ ဒသမ ၂၄ ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၃၉ ဒသမ ၈၂) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ ဒသမ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ စားသံုးသူ ေစ်းဆႏႈန္း၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ၏ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း မွာ ၁၄၀ ဒသမ ၂၄ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ၏ အေျခအေန ၁၃၂ ဒသမ ၄၂ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ၏ အစားအစာႏွင့္ ေလာင္စာဆီ မပါ၀င္ေသာ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း (Core CPI)မွာ ၁၁၉ ဒသမ ၄၅ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ၏ Core CPI အေျခအေန ၁၁၃ ဒသမ ၇၁ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၀၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ

ဇြန္လ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ေဆး၀ါး၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရသည့္ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္းကထုတ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဆန္၊ဆီ၊ ဆား၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္ ျဖဴ/နီ၊ အာလူးတို႔ကေတာ့ အရမ္းႀကီးေစ်းထိုးတက္ သြားတာမရွိဘူး။ ျပည္ပကေနသြင္း ရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြေတာ့ ေစ်း တက္တယ္။ ထိုင္းကလာတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ကုန္ပစၥည္းေတြကေတာ့ ေစ်းတက္တယ္။ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်လို႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒိုင္က ၀ယ္တဲ့ ေစ်းထက္ေတာ့ ေစ်းနည္းနည္းတင္ၿပီး ေရာင္းတယ္။ ဒါမွလည္း အျမတ္ေငြက်န္မွာကိုး” ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ကုန္စုံဆိုင္တစ္ခု၏ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း ေဆး၀ါးအမ်ားစုေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနၿပီး လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားက ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ ေဆး၀ါးအခ်ဳိ႕ကို ကန္႔သတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးလက္လီလက္ကား အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆး ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ကုမၸဏီဘက္မွ ေစ်းႏႈန္းအတက္ အက်ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ားအား ျပန္လည္ အသိေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးလက္ကား အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ သိရသည္။

“တစ္ေန႔က ေစ်းဆင္း၀ယ္ေတာ့ ျပည္ပက တင္သြင္းေဆးအခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္သေလာက္ ဒုိင္ကမေရာင္း ဘူး။ ဘာလို႔လဲေမးေတာ့ ပစၥည္းနည္းေနတယ္။ ေစ်းတက္မယ္ေပါ့။ အခုက ေဒၚလာေစ်းေတြလည္း တက္ ေနေတာ့ ေဆးကိုလံုး၀မေရာင္းတာ မ်ဳိးမဟုတ္ေပမဲ့ ေခြၽေရာင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ လိုသေလာက္မရေတာ့ ပိုလိုခ်င္တဲ့သူက ေစ်းပိုေပးဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ပံုမွန္အိမ္သံုး ေဆး၀ါးေတြကိုေတာ့ အဲလိုမလုပ္ဘူး။ ပံုမွန္အတိုင္း ေရာင္းပါတယ္” ဟု ျမတ္ေမတၱာမြန္ေဆးဆိုင္မွ ေဒၚျမင့္ရီက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေဆး၀ါးေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ကုမၸဏီဘက္မွ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ားအား ျပန္လည္ အသိေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ေရႊျပည့္စံုေစ်းရွိ ေဆးလက္ကား အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ သိရသည္။

“ေဒၚလာေစ်းတက္ရင္ ေဆးေတြကလည္း နည္းနည္းစီ တက္သြားၾကတာ။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက မတက္ဘူးေလ။ ေဆးကေတာ့ အမ်ားသုံး ေဆးေတြပဲတက္တာ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ကုမၸဏီေတြက အေရာင္းပိတ္သြားၾကတယ္။ ဒီလပုိင္းဆုိ အေရာင္းေတာ္ေတာ္ပါးတယ္။ မုိးတြင္းမုိ႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ အေရာင္းက ပါးကုိပါးေနတာ။ ဆုိင္တုိင္းလုိလုိ ပါးေနတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟုေရႊျပည့္စုံေစ်းမွ ႏုိင္ငံျခား ေဆးမ်ဳိးစုံ ေရာင္းခ်ေနသည့္ သူဇာေဆးဆုိင္မွ မသူဇာက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ တစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ေဆးေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနသည္မွာ ကာလတစ္ခု ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေငြလဲႏႈန္း အေျခအေနေၾကာင့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေစ်းတက္ေရာင္းခ်င္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပါးေနသျဖင့္ မွိန္းၿပီးသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရေၾကာင္း ေရႊျပည့္စံုေစ်းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေဆးမ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕ကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာမူ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အတုိင္းသာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆီေတြ စားေသာက္ကုန္အခ်ဳိ႕ေတာ့ ေစ်းမတက္ေသးပါဘူး” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ မသီရိက ေျပာ ၾကားသည္။

“ေဟာ့ေပါ့ဆုိင္ေတြမွာလည္း ေစ်းတက္တယ္။ အသားတစ္ပြဲကို ၂၀၀ တက္တယ္။ အသီးအရြက္ ၅၀ တက္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီလဆန္းက သၾကၤန္မတုိင္ခင္ကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စတင္ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ သၾကၤန္ေက်ာ္ကာလတြင္ သမၼတသစ္ဦး၀င္းျမင့္ တက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးျမႇင့္ေပးမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း  ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္အခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းလိုက္ပါ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

“စားဆီ၊ စက္သံုးဆီေစ်းေတြ တက္လာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာပါတယ္။ အျခား ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း လစာတိုး အရွိန္နဲ႔ တက္လာၾကတယ္။ ၾကက္သြန္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးသီးႏွံေစ်းေတြ လည္းတက္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံစားေသာက္ကုန္ အမ်ားစုမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္က်ဆင္းေလ့ မရွိသျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတက္ေစ်းဘက္တြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။

သၾကၤန္ကာလ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခအေန

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းကြက္အတြင္း အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆီႏွင့္ သားငါး ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္ျပည္လွ်င္ ယခင္ က်ပ္ ၂၂၀၀-၂၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၃၀၀ -၂၉၀၀၊ ယခင္တစ္အိတ္လွ်င္ ၅၃၀၀၀ မွ ၆၉၀၀၀၊ ဖ်ားပံုဆန္သစ္ ရွယ္တစ္ျပည္လွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၁၈၀၀ -၂၀၀၀ မွက်ပ္၁၉၀၀-၂၂၀၀၊ တစ္ အိတ္လွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၄၅၀၀၀မွ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ သို႔ အသီးသီး ေစ်းတက္ခဲ့သည္။

ဆန္ၾကမ္းေစ်း အေနျဖင့္ ဧည့္ မထဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၂၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၁၀၀၀၊ ဇီရာဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၂၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၉၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ က်ပ္သို႔ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။

သား၊ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားအေန ျဖင္႔ ေမြးျမဴေရးၾကက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၅၀၀၀-၆၀၀၀ ၾကား ရွိရာမွ ယခုက်ပ္ ၆၀၀၀-၇၀၀၀၊ ဗမာၾကက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ယခင္ က်ပ္ ၇၀၀၀-၈၀၀၀ ၾကားမွ ၉၀၀၀ – ၁၀၀၀၀၊ ၀က္သားတစ္ပိႆာ လွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၆၀၀၀- ၁၀၀၀၀ ၾကားမွ က်ပ္ ၇၀၀၀မွ ၁၂၀၀၀၊ အမဲသား တစ္ပိႆာလွ်င္ ယခင္က်ပ္ ၇၀၀၀-၉၀၀၀ၾကားရွိခဲ့ရာ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ေစ်းႏႈန္းသိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆခန္႔ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးကာလအတြင္းမွ စတင္ကာ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလမွ ထပ္မံစတင္ျမင္တက္ခဲ့သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္၂၀၁၆ ဧၿပီ သႀကၤန္မတိုင္မီကာလတြင္ ေစ်းႏႈန္းထပ္မံ ျမင့္ခဲ့သည္။

အေျခခံစားေသာက္ကုန္စည္မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းစတင္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

သံုးႏွစ္တာကာလ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း အ၀င္နည္းျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္အခက္အခဲ မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္သည့္ ဒဏ္ကို ၂၀၁၃ ဇြန္လမွစတင္၍ ခံစားလာရျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္စည္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေစ်းႏႈန္းသိသိသာသာ ျပန္လည္က်ဆင္းျခင္း မရွိေသးဘဲ ေစ်းအနည္းငယ္ အတက္အက် ရွိ႐ံုမွ်သာ ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္အခ်ဳိ႕ အေကာက္ခြန္ ပုိမုိေပးရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ တင္သြင္းသူမ်ားက ေစ်းတိုးေရာင္းခ် မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မူ စားသုံးသူျပည္သူမ်ားသာ  ေစ်းႏႈန္းႀကီး ျမင့္သည့္ဒဏ္ကုိ ခါးစည္းခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း၏ လအလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ စားသံုးသူ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ အစားအစာအုပ္စု အတြက္ ၁၅၁ ဒသမ ၅၇၊ အစား အစာမဟုတ္ေသာ အုပ္စုအတြက္ ၁၂၃ ဒသမ ၂၉ ႏွင့္ အုပ္စုအားလံုး အတြက္ ၁၃၉ ဒသမ ၈၂ ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၏အေျခအေန မွာ ၁၃၉ ဒသမ ၁၁ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က ၀ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ Core Inflation တြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္ အစားအစာ အုပ္စုႏွင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား မပါ၀င္ဘဲ တြက္ခ်က္ထားေသာ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း (Core CPI) မွာ  ၁၁၉ ဒသမ ၀၈ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၏ Core CPI ျဖစ္သည့္ ၁၁၈ ဒသမ ၈၃ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္း အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္း၏ ႏွစ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၃၉ ဒသမ ၈၂ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏ အေျခအေန ၁၃၂ ဒသမ ၀၇ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏ Core CPI မွာ ၁၁၉ ဒသမ ၀၈ ျဖစ္ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၏ Core CPI အေျခအေန ၁၁၃ ဒသမ ၆၄ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၄ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစားအစာအုပ္စု (Food) ၏ေစ်းဆႏႈန္း မွာ ၁၅၁ ဒသမ ၅၇ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လကထက္ ၀ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ အမဲသားေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ဆန္ (ဧည့္မထ)၊ စားအုန္းဆီ၊ အသား ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၾကက္ဥေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ အျခားမီးဖိုေခ်ာင္သံုး ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူးႏွင့္ သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားျဖစ္ေသာ သေဘၤာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီး၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ ပဲေတာင့္ရွည္သီး၊ သခြားသီး၊ ခရမ္းသီး၊ ေဂၚဖီႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစားအစာ မဟုတ္ေသာအုပ္စု (Non Food) ၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၂၃ ဒသမ၂၉ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းအုပ္စုအတြင္းရွိ ေဆးေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းရြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ေရႊထည္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး/အမ်ဳိးသား၀တ္ လံုခ်ည္မ်ား၊ ရွပ္အက်ႌ၊ တီရွပ္၊ စပို႔ရွပ္၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္အက်ႌ၊ ဖိနပ္မ်ား၊ အိမ္ျပဳျပင္ စရိတ္၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားစသည့္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွ ယခင္လကထက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (Annual Rate of Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အစားအစာအုပ္စုႏွင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား မပါ၀င္ဘဲ တြက္ခ်က္ထားေသာ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (Core Inflation) မွာ ၃ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိရွလြယ္ေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကုန္လြန္သြားခ်ိန္၌ စီးပြားေရး တိုးတက္မလာသည့္အျပင္ ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ပင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက ျမန္မာ့စီးပြားေရး အနာဂတ္အတြက္ မွန္းဆရခက္ၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ရကိုင္ရ ပိုမိုခက္ခဲေနသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ဆိုပါက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီအခ်ိန္က ကုစားရင္ မီပါေသးတယ္။ လုပ္တဲ့သူေတြကို ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ Floating ျဖစ္ေနတာကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀မက်တဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြကို ထိန္းညႇိေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ရပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာမွကုန္က်စရာ မလိုပါဘူး။ လုပ္တတ္တဲ့သူကိုသာ ေခါင္းေဆာင္တင္ၿပီး လုပ္ခုိင္းပါ။ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့သူေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြကို တာ၀န္ေပးပါ။ ရန္ကုန္တုိင္းမွာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါလို႔ ဒီမွာလာေနၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး တိုးတက္ေအာင္ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ လုပ္ေပးေနတာေတြကို ေတြ႕ေနတာပဲဗ်ာ။ ဗီယက္နမ္ေတြ တိုးတက္သြားတယ္။ ကေမၻာဒီးယား တိုးတက္သြားတယ္ ဘာလုပ္ထားသလဲ။ သူတို႔အတုိင္း လိုက္လုပ္ေပး႐ံုပဲ။ ဒါကို ဆိုလိုတာ။ ကြၽန္ေတာ္က ဒါေလးေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ” ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲမႈ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မမွ်တမႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ရပ္တန္႔ေနသည္ဟု ဆုိျခင္းထက္ က်ဆင္းေနသည္ဟု ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔က်ဆင္းမႈတြင္ အစိုးရ၌ အဓိက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္င့ံစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားအၿပီးတြင္ ျပည္သူလူထုအၾကား က်ပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ထိုသို႔တန္႔ေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲမႈ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မမွ်တမႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ရပ္တန္႔ေနသည္ ဆိုျခင္းထက္ က်ဆင္းေနသည္ဟု ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက သံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရးက ရပ္တန္႔ေနတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက ႀကီးျမင့္ေနတယ္။ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲမႈေတြရွိတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြက မမွ်တဘူး။ ေဒၚလာေစ်းကလည္း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္သြားၿပီ (ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းက)။ ဒါေတြက အမွန္ေတြပဲေပါ့။ ဒီျပယုဂ္ေတြ အေျခခံ ေၾကာင္းျခင္းရာေတြ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းဘူး။ ရပ္တန္႔ေနတယ္ ဆိုတာထက္ကို က်ဆင္းေနတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ရပ္တန္႔ေနတာ မဟုတ္ဘူး က်ဆင္းေနတာပါ” ဟု ေဒါက္တာပြင့္ဆန္းက ဆိုသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေနအထားမွာ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြင္း အနည္းငယ္ တန္ဖိုးတက္လာသည္။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပထမႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အသင့္အတင့္သာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယႏွစ္၀က္ ကာလတြင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနျခင္းက ျပည္သူအမ်ားစုအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္သာ အားထားသံုးစြဲ ေနရသျဖင့္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္တက္မႈမ်ားက ျပည္သူလူထုအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ဆိုပါက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္သကဲ့သုိ႔ ေဒၚလာေစ်း၊ စက္သံုးဆီေစ်းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားကသာ ထပ္ဆင့္ထိုးႏွက္ပါက က်ပ္တည္းလာသည့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ကမၻာ့ဘဏ္ သံုးသပ္ထားသကဲ့သို႔ အေထြေထြ မတည္ၿငိမ္မႈ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ကို သတိျပဳျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။

July 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.