<

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အခက္ေတြ႕ေနဆဲ အခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ ကဏန္းေပ်ာ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ က႑အလိုက္ ၀င္ေရာက္မႈတြင္ စက္မႈက႑က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအလိုက္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ စင္ကာပူက အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလ်ံရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ၄ ဒသမ ၃၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုမည္ဟုဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ရပ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒကို ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသာ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ေနခဲ့ရာက အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စက္မႈက႑ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ဥပေဒသစ္အရ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄၀/၂၀၁၆ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ လယ္ယာက႑စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ တန္ဖိုးျမႇင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိရစၦာန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုးကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္ျပလာပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေန

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္း ၃၈ ခုတြင္ ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆၈၅ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၆ သန္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၃၅၄ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲကို လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေလးခုမွ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနီးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၄၄၉ သန္းကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အလားတူ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ က်ပ္ ၁၅၇၂ ဒသမ ၇၀ သန္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုမွ က်ပ္ ၉၀၀၀ ဒသမ ၉၈ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွ က်ပ္ ၂၀၃၉၄ ဒသမ ၂၆၀ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းကိုးခုမွ က်ပ္ ၂၃၀၆၀ ဒသမ ၆၀ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းသံုးခုမွ က်ပ္ ၁၉၇၀ ဒသမ ၁၁ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ က်ပ္ ၁၆၈၈ သန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ က်ပ္သန္း ၈၃၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္ စသည့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌သာ ျမႇဳပ္ႏွံေနၾကသျဖင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္မ်ားရရွိႏုိင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ရရွိသည့္အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမင့္တက္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေျခအေန

ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပပို႔ကုန္အားလံုး၏ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ႏုိင္မႈအေနအထားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္အားလံုး၏ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ MIC ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားက တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုးတြင္ ပါ၀င္မႈအေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ခုႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ေျပာရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈရယ္ ၀န္ေဆာင္မႈရယ္ နယ္ပယ္အဓိကႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈရဲ႕ အခန္းက႑သည္ တစ္ကမၻာလံုး ျခံဳၾကည့္ရင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလို႔ေျပာတုိင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ေဆာင္မႈလည္း အက်ဳံး၀င္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့ရာ MIC က ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရသာ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္တြင္ တိုးတက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ ပို႔ကုန္က႑ တက္မလာေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္စက္ပစၥည္း၊ ယႏၲရား စသည့္လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းလာျခင္းသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ သြင္းလာသည့္ ေငြသားသည္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇုန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ရရွိမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္ အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀ (ခ) အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ (က) ပါ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္တို႔ ခြင့္ျပဳရန္အလို႔ငွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားကုိ ဇုန္ (၁) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသင့္အတင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ဇုန္ (၂) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ဇုန္ (၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၀/၂၀၁၇ အရ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္တို႔အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခု၊ ကယားျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခု၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ ခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ငါးခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ခု၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခု ပါ၀င္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

အလားတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသင့္အတင့္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခု၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခု၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ခု၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခု၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ခု၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခု၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ခုတို႔ ပါ၀င္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာေဒသမ်ားမွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္မည့္ ဇုန္ -၁၊ ဇုန္-၂ ႏွင့္ ဇုန္-၃ သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို အေျခမခံဘဲ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကိုအေျခခံကာ ဦးစားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဇုန္ (၁) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ခုနစ္ႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ (၂) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း ငါးႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဇုန္ (၃) အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စီးပြားျဖစ္ စတင္ေသာႏွစ္အပါအ၀င္ တစ္ဆက္တည္း သံုးႏွစ္အထိလည္းေကာင္း ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သည္ အပိုဒ္ (၁) ပါ ဇုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည္ဟု သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ အခက္အခဲ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္လာေနျခင္းသည္ နည္းဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အျခာက်လွသည့္ ႏုိင္ငံ၏တည္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိေသးသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအေျခအေနအရ စိန္ေခၚမႈမ်ား တည္ရွိေနေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Oxford Business Group ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစိုးရဘက္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ခ်င္လာေအာင္ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲေဆာင္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းေတြမွာ အရင္ကထက္ ပိုအဆင္ေျပလာတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုက ရန္ကုန္၀န္းက်င္ကိုပဲ စိတ္၀င္စားတယ္၊ တျခားနယ္ေတြကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဥပမာ- ခ်င္းျပည္နယ္ဆိုပါေတာ့၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ၊ ေရ၊ မီး စသျဖင့္ေပါ့ တျခားအခက္အခဲေတြ ရွိေသးတယ္။ ဒီေနရာမွာရင္းရင္ Return of Investment ေပါ့ေနာ္၊ ဒါက အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာႏုိင္မလဲ။ အခုသြားၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးဘူးေပါ့၊ ခ်င္းဘက္ကို သြားမယ့္အစား ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းမွာ Investment တိုးတာမ်ဳိးကိုပဲ ဆက္လုပ္ထားေသးတဲ့ သေဘာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းေတြ က်လာတာကို သတိျပဳစရာျဖစ္လာေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈေတြကို အတည္တက်ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိေရာက္မႈပိုမိုျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စီးပြားေရးအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး လုပ္စရာေတြရွိေနေသးေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကို သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သလို ႏုိင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္ အားသာခ်က္ေတြလည္း ရွိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သတိထားမိမွာ အေသအခ်ာပါပဲ” ဟု Oxford Business Group ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Oliver Cornock က ေျပာၾကားသည္။

ADB ကထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္သည့္ Asia Development Outlook 2018 တြင္ Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index 2016 အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ထက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

OBG ၏ အာရွတိုက္အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ Patrick Cooke မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အျပင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လုိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

April 29, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.