<

ခ႐ိုနီ၊ တိုင္ကြန္းေတြအတြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမႈက ေခြးေသပုပ္ကို ဖက္တြယ္မိသလို ျဖစ္ေစမလား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာအစိတ္အပိုင္းတစ္ေနရာရွိ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆန္းထူးေအာင္)

ေခြးေသပုပ္နဲ႔ ဥပမာအျပဳခံရတဲ့ အစိုးရရဲ႕ Tax Amnesty အစီအစဥ္

ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မလို႔ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ေနတဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းမူရင္း ပုဒ္မ (၂၅) ကို ျပင္ဆင္ၿပီး လက္ရွိမွာ ပုဒ္မ ၃၃ နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၄ ေတြအျဖစ္ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ အခ်က္ကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းက မူရင္းပုဒ္မ (၂၅) ေငြ မည္းခ၀ါခ်လိုသူေတြအတြက္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြကို ပထမေျခာက္လမွာ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ သတ္မွတ္ရာကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ နဲ႔ စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို မူလပုဒ္မ ၂၅ ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အခန္း (၈) ဆိုၿပီး ပုဒ္မ (၃၃)၊ ပုဒ္မ (၃၄)၊ ပုဒ္မ (၃၅)၊ ပုဒ္မ (၃၆)၊ ပုဒ္မ (၃၇) နဲ႔ ပုဒ္မ (၃၈) ေတြအျဖစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းခဲ့ရာမွာ အသစ္တင္သြင္းလာတဲ့ ပုဒ္မေတြရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက ပုဒ္မ (၃၃) မွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိေနတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ထုတ္ေဖာ္မယ္။ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈ တိုးျမင့္လာၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေစဖို႔၊ တရားမွ်တမႈကို အေျခခံတဲ့ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ ပုဒ္မ ၂၅ မွာ မည္သို႔ပင္ ျပဌာန္းထားေစကာမူဆိုၿပီး အခြန္ႏႈန္းေတြကို ပထမေျခာက္လမွာ ‘ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္း တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား’ အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ‘ဘဏ္၌အပ္ႏွံထားရွိသည့္ ေငြေၾကး၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္သည့္ေငြေၾကး” ေတြအတြက္ ပထမေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ‘ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကး’ ေတြကို ပထမေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယေျခာက္လမွာဆိုရင္  ‘ျပည္တြင္း ေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပး ေဆာင္ခဲ့ေသာ၀င္ေငြမ်ား’ အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ‘ဘဏ္၌ အပ္ႏွံထားရွိသည့္ ေငြေၾကး၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္သည့္ေငြေၾကး’ ေတြအတြက္ ဒုတိယ ေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ‘ႏွစ္တစ္ ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကး’ ေတြကို ဒုတိယေျခာက္လမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀ လို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက မူရင္းပုဒ္မ ၂၅ ကို အခန္း (၈) ထပ္မံျဖည့္သြင္းၿပီး ပုဒ္မေျခာက္ခုနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ ဒီလို ထပ္မံထည့္ခဲ့တဲ့ ပုဒ္မေျခာက္ခုရဲ႕ ဆိုလိုရင္းေတြနဲ႔ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြဟာ ျခားနားမႈမရွိဘဲ မူရင္းပုဒ္မ ၂၅ ကိုပဲ ထပ္ကြန္႔ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနတဲ့ေငြေတြကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ေငြေတြကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑နဲ႔ စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ပုဒ္မေျခာက္ခုအထိ ျဖန္႔ ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ တရားမ၀င္ ၀င္လာမယ့္ ေငြမည္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေထာက္ပ့ံမယ့္ ေငြမည္းေတြကို တားျမစ္ႏိုင္မယ့္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ပုဒ္မေတြ ျဖည့္သြင္းေထာက္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးစနစ္ထဲကို ဘယ္လိုေငြေတြပဲ ၀င္လာ၀င္လာ လက္ခံမွာပဲဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ပဲ  ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တင္သြင္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အျခားတစ္ခ်က္အျဖစ္လည္း ဒီလိုေခတ္အဆက္ဆက္ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ေငြေတြကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀ ၾကားမွာပဲ အခြန္ေပးေဆာင္ေစဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္တင္သြင္းခဲ့တာဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ျဖည့္စြက္ခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ (၃၃) ပါအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ‘တရားမွ်တမႈကို အေျခခံတဲ့ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသားေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔’ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေသြဖီထားတာကို ပံုမွန္အခြန္ထမ္းေနတဲ့ တာ၀န္သိျပည္သူေတြကို သတ္မွတ္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၁၉ ပါအခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အခြန္ထမ္းရမယ့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ထပ္တိုးပုဒ္မေတြဟာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူေတြကိုပဲ မ်က္ႏွာသာထပ္ေပးထားတာကို အတိအက် ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလို ျပည္သူေတြၾကားမွာ ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္ေနတဲ့ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (Tax Amnesty )ေပးဖို႔ အစိုးရက ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ပံုစံေျပာင္းေထာက္ခံခဲ့တဲ့ Tax Amnesty ကို မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးရာမွာ NLD ပါတီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ခြန္၀င္းေသာင္းက “ေခြးေသပုပ္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေရနစ္သူေတြအတြက္ေတာ့ အသက္ကယ္ရာျဖစ္ရင္ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ဖက္ၿပီးတြယ္လိုက္သင့္ရင္ လိုက္ရမွာပဲ” လို႔ အစိုးရ ရဲ႕ Tax Amnesty ကို ေခြးေသပုပ္နဲ႔ ဥပမာ ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေခြးေသပုပ္ Tax Amnesty ကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားေပမယ့္ ဒီဥပေဒဟာ NLD အစိုးရက တင္သြင္းၿပီးေတာ့ NLD လႊတ္ေတာ္မွာ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနတာမို႔ ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ေပမယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းလိုပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳဖို႔၊ ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ မ်ားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျပည္သူေတြက မမွ်တဘူး ယူဆေနေပမယ့္ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က မရရေအာင္ အတည္ျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီ ေခြးေသပုပ္ Tax Amnesty ကို အပုပ္နံ႔ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မွ်တေအာင္ ဘယ္လိုထပ္မံျပင္ဆင္ေဆြးေႏြး မလဲဆိုတာ လက္ရွိကာလမွာ သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒတစ္ခုသီးျခားျပ႒ာန္းဖို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ

ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ေငြေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ေငြပမာဏနဲ႔ အခုလို အခြန္အေကာက္ ဥပေဒေရာၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီမတ္လမွာ ေဒၚလာေစ်း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္က ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္ ေမလအလြန္မွာ ေဒၚလာေစ်း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလကေန အခုလို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာလာတဲ့အထိ ေဒၚလာေစ်းက ၁၃၀၀ ေအာက္ကို ျပန္မဆင္းေတာ့ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေငြမည္းေတြကို ခ၀ါခ်ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ဘယ္လိုရလာတဲ့ေငြေတြလည္းဆိုတာ စိစစ္ႏုိင္မႈမရွိရင္ ေန႔စဥ္သန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ ထြက္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးကေငြမည္းေတြဟာ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္းေပးၿပီး ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်း ကြက္ဆီစီး၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ၀င္လာတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း ၃၀၀ ေလာက္ ခုန္တက္တာထက္ဆိုးတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မလြဲမေသြၾကံဳႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ နစ္နာသြားမွာက တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ရလာတဲ့အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အစိုးရအတြက္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္တဲ့ပမာဏနဲ႔ ဘိန္းျဖဴလို ေငြမည္းေတြက စီး၀င္လာတဲ့ပမာဏေတြနဲ႔ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ဆီစီး၀င္သြားရင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ လႈပ္ခတ္လာႏုိင္သလို ဒီလိုေငြမည္းေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ စီးထြက္သြားရင္လည္း လက္ရွိေစ်းကြက္ၿပိဳက်ေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမပူးေပါင္းေပါက္ကြဲမႈထက္ဆိုးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ၾကံဳရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို အိမ္ျခံေျမေစ်းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ မၿပိဳေသးဘဲလည္ပတ္ေနတာကို ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ ေငြမည္းေတြနဲ႔ လည္ပတ္ခြင့္ေပးမွ ပိုဆိုးတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳလာရရင္ အစိုးရမွာ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္းရွိလို႔လား၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံႏုိင္ရဲ႕လားဆိုတာ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

“ဒီအတြက္ ဘယ္သူ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ ခံခဲ့လဲ။ တာ၀န္ယူဖုိ႔ေ၀းလုိ႔ ကုိယ္လုပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အတုိင္း မိွန္းေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိတဲ့ အေလ့အထ ေတြကုိ ဒီဘက္ေခတ္မွာ အဆက္ျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါၿပီ။ အခု ဒီလုိထပ္မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ရဖုိ႔ ဒီဟာကုိ ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတာကုိ ပုဒ္မတစ္ခု စာေၾကာင္း ၁၀ ေၾကာင္းေလာက္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္တင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစည္းအေ၀း ေျခာက္ႀကိမ္နဲ႔ အခန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဦးကုိ ေျခာက္မိနစ္နဲ႔ ကေမ်ာကေသာ ေဆြးေႏြး အင္ဒုိနဲ႔ဆုိ လမ္းႀကိတ္စက္နဲ႔ ၿပိဳင္ကားလုိ Speed က ကြာလွပါတယ္။ အခုဥပေဒက အျဖစ္သေဘာသာရွိၿပီး ဒါကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အဖဲြ႕အစည္းကလည္း ကုိယ့္ေလာက္ေတာင္ ကိုယ္မႏုိင္တဲ့ လူကေ၀ဖန္ခံ ေနရတဲ့ အဖဲြ႕ျဖစ္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ တကယ္လုိ႔ဆုိးက်ဳိးေတြ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္လာခဲ့ရင္ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ကုိယ့္လႊတ္ေတာ္ လည္းတာ၀န္မကင္းတာမုိ႔ ေျပာဆုိေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေငြမည္း၊ အဂတိတရား၊ ပနားမားေပပါထဲက လွ်ဳိ႕၀ွက္အေကာင့္၊ လက္ႀကီးသမားေတြ၊ မေကာင္းတာမွန္သမွ် ေရႊခါးပတ္၊ ေငြခါးပတ္ ခ်န္ပီယံဆုေတြပဲခ်ိတ္ေနတဲ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ခ႐ုိႀကီးေတြ၊ သူေဌးႀကီးေတြရဲ႕ ညည္းတြားသံေၾကာင့္ ဒီလုိအေလာတႀကီးနဲ႔ အခြန္ေရွာင္ ဆုေၾကးေပးသနားမယ့္ အစီအစဥ္အေပၚ တာ၀န္ေက်အခြန္ထမ္းေတြ၊  ၂၀၁၅ မွာ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ နင္းျပားျပည္သူေတြကုိ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဖို႔ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက အေသအခ်ာ ေတြးဆၿပီး ေလာေလာဆယ္ဒီပုဒ္မေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာင္အခါမွ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တင္သြင္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးၾကပါ” လို႔ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

တျခားႏုိင္ငံေတြကို ျပန္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို မဆုိင္တဲ့ ဥပေဒမွာ ပုဒ္မေလးတစ္ခု အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး ။ တိက်တဲ့ ဥပေဒ၊ ခိုင္မာတဲ့မူ၀ါဒ၊ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြ ေပးမႈေတြကို စနစ္တက် စိစစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဆုိးရြားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးရေငြေတြ၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈေတြ၊ လက္နက္အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ၊  တုိင္းျပည္ကခိုးထုတ္သြားတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ရွိမေနပါဘူး။ ဒီလို႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒ မထုတ္ဘဲ ပုဒ္မေလးတစ္ခုနဲ႔ ေခြးေသပုပ္ Tax Amnesty  ေတာင္းခံေနရျခင္း ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသလဲ။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကေန လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္အထိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒအမ်ားစုဟာ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကိုပဲ ကာကြယ္ေပးေနတဲ့့ ဥပေဒျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရတာၾကာပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္က မူၾကမ္းဘ၀မွာကတည္းက မမွ်တဘူး၊ ခ႐ိုနီေတြကို အသာစီးေပးထားတယ္ဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသလို ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔ အျမဲဆက္လုပ္ရတာက ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီးခ်င္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အဲဒီလို ခ႐ိုနီအက်ဳိးစီးပြားကို အဓိကကာကြယ္တယ္လို႔ အေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ဥပေဒေတြမ်ားစြာရွိေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာကို ျပင္ဆင္ရမယ့္ ဥပေဒ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

ဒီလို ခ႐ိုနီမ်က္ႏွာပဲၾကည့္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာေနျခင္းကလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို က်ဆင္းေစၿပီး တုိင္းျပည္ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေနခ်ိန္မွာ ဥပေဒေရးဆြဲသူေတြျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စသူေတြကို ခ႐ိုနီေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္ကို ဥပေဒပုဒ္မအျဖစ္ပါေအာင္ ထည့္သြင္းၾကပါတယ္။

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ခ႐ိုနီေတြက သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရးဆြဲတဲ့သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို ဥပေဒပုဒ္မအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြအျဖစ္ ျပည္သူေတြသိရွိအၾကံျပဳႏုိင္ေအာင္ဆိုတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလို ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္ကေန ဥပေဒမွာ ခ႐ိုနီအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ပုဒ္မေတြ ပါလာေအာင္ ခ႐ိုနီက ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး ဥပေဒေရးဆြဲရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အသံုးခ်တာေၾကာင့္ ေငြေပးေစခိုင္းသူေတြက ခ႐ိုနီ ကာကြယ္ေရးပုဒ္မေတြ ဥပေဒမွာ ပါ၀င္ေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် ကာကြယ္ၾကပါတယ္။

ဒီလို ခ႐ိုနီေတြ ေငြေပးၿပီး ထည့္ခိုင္းထားတဲ့ မမွ်တတဲ့အခ်က္ကို ဥပေဒေရးဆြဲသူေတြက ကာကြယ္ေပးေနတဲ့အတြက္ ဒီလို ပုဒ္မေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရတာက အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ေနတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ဒီပုဒ္မကို ေရးဆြဲသူေတြက ဘယ္လို Idea နဲ႔ ေရးဆြဲလည္း ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္မွာ ဆုိးက်ဳိးေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္မယ္။

အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ ရန္ပုံေငြေတြ၊ ဘ႑ာေငြေတြ အမ်ားႀကီးလုိတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုိတဲ့အတြက္ ဘယ္သူေတြက ေလာ္ဘီလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းတယ္ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ျပင္ပမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ဂယက္႐ိုက္ေနပါတယ္။  မူလဥပေဒၾကမ္းအတုိင္းသာ အတည္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြအမ်ားစုက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ တခ်ိန္က လက္လုပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အခုခပ္မ်ားမ်ားက လက္လႈပ္ရင္ေတာင္ ပါးစပ္မလႈပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ အဲဒီလုိရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လူတစ္စုေၾကာင့္၊ လူနည္းနည္းေလးေၾကာင့္၊ ခ႐ုိနီတစ္စုေၾကာင့္ သူတုိ႔၀င္ေငြေတြကုိ ေငြမည္းေတြကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းရတာနဲ႔ ဒါကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ထီလက္မွတ္၀ယ္သလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေငြမည္းရွိတဲ့သူေတြတရားမ၀င္ ေငြရွိတဲ့သူေတြဟာ ထီလက္မွတ္လုိက္၀ယ္ၾကပါတယ္။ ငါးသိန္းဆု၊ ၁၀ သိန္းဆု၊ သိန္း ၅၀ ဆု စသျဖင့္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ထီလက္မွတ္ကုိျပၿပီးေတာ့ အကုန္သုံးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ဒီဟာကုိ တရား၀င္ေငြ လုပ္လုိက္ရင္ သူတုိ႔မွာရွိတဲ့ေငြရဲ႕ပမာဏ ဘယ္ေလာက္အပ္မယ္ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ဥပေဒေတြလည္းမရွိဘူး။ စိစစ္မယ့္အဖဲြ႕ေတြလည္း မရွိဘူး” လို႔ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးရဲထြဋ္က ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးရဲထြဋ္ ဒီပုဒ္မေၾကာင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈလုပ္ရာမွာ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ေငြမည္းေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ရတဲ့ ၀င္ေငြေတြ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြ၀င္ေရာက္လာႏုိင္တာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္က ေငြမည္းေတြ အမ်ားအျပား စီး၀င္လာႏုိင္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၿပိဳလဲသြားႏိုင္တာကိုလည္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

“အခြန္ေရွာင္သူေတြအတြက္ အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံထဲကို ျပည္ပကေန တိတ္တဆိတ္၀င္လာမယ့္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ ေငြေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအရ ေနာက္ကေန ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ေငြေတြ ၀င္လာႏိုင္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သိမ္းပိုက္၀ယ္ယူတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေသအခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုေနပါတယ္” လို႔ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေမာင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွာ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ဖို႔နဲ႔ ပုဒ္မတစ္ခုအေနနဲ႔ မထည့္ဘဲ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

“အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၂၅ မွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့၊ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြေတြကို အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ အခြန္သက္သာခြင့္ေပးရာမွာ အက်ဳိးအျပစ္၊ အေကာင္းအဆိုးေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ အခြန္တိုးလာမယ္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္အခြန္အေျခခံကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မယ္။ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပိုေကာင္းလာမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးလာႏိုင္တယ္။ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ၀င္ေငြခြန္ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနတဲ့ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မွ်တမႈမရွိဘဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူေတြ မ်ားစြာမ်က္ႏွာသာေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပား ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အခြန္ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေရး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သူေတြကို အထူးနည္းပါးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳတာဟာ ဥပေဒလိုက္နာသူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ေနသူေတြကို စိတ္အားပ်က္ေစၿပီး အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ဖို႔ လမ္းျပသလိုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအပုဒ္ေလး တစ္ပိုဒ္ျပ႒ာန္း႐ုံနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္” လို႔ NLD ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြကို စိတ္မပ်က္ေစဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္လို႔ NLD ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ဆိုပါတယ္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၃၃ ျဖစ္တဲ့ အခြန္သက္သာမႈျပဳျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို ဥပေဒကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အသစ္ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာလည္း Tax Amnesty ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနလည္း ရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္ အခုဥပေဒအရဆိုရင္ တရား၀င္ ျဖစ္သြားႏိုင္သလို၊ အခြန္မေဆာင္ဘဲနဲ႔ အခြန္ေရွာင္ေနသူေတြပါ တရား၀င္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Tax Amnesty နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးေတြရွိသလို ဆိုးက်ဳိးေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခြန္ေရွာင္တဲ့သူေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ အခြန္ေရွာင္တဲ့သူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားမလာႏိုင္ေအာင္လည္း ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း စီမံေဆာင္ရြက္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အခြန္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ Implement အပိုင္း အားနည္းေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ အေပၚပိုင္းကေန မူ၀ါဒေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္ ခ်ေနေပမယ့္လည္း အခြန္ေဆာင္ခ်င္ရင္ေတာင္ မလြယ္ကူတဲ့ကိစၥေတြ အခုအခ်ိန္ထိ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ Corruption ေတြရွိ ေနတယ္ဆိုတာက ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ျပည္သူအမ်ားခံစားေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အပိုင္းကိုပါ ရွင္းလင္းစြာရွိဖို႔လိုပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုပါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခြန္ႏႈန္းေလ်ာ့ေလ်ာ့ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၃၃ (က၊ခ) နဲ႔ပုဒ္မ ၃၄ (က၊ခ၊ဂ) တို႔ကို ျပင္ဆင္လိုပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ ခ်က္အတိုင္းဆိုရင္ အလြန္ကို ႐ႈပ္ေထြးတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အစရွိသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးစြာ ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ပထမေျခာက္လမွာ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထားရွိၿပီးေတာ့ စုေဆာင္းေငြအပါအ၀င္ အျခားေသာ က႑မွာရွိတဲ့ ေငြေတြကိုေတာ့ ပထမေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီးေတာ့ အခြန္စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုငျ္ခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူတဲ့ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္မႈမရွိေစရဆိုတဲ့ဥပေဒကို တိက်မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ Tax Amnesty ေပးသလိုပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း အခြန္ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေစတဲ့ ကိစၥေတြ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးစဥ္းစားၿပီး အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒကို ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစတဲ့ဥပေဒ စည္းေႏွာင္မႈရွိတဲ့ ဥပေဒအသစ္ကိုလည္း အျမန္ဆံုး အသစ္ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ဆိုလိုရင္းျဖစ္တဲ့ ဥပေဒသီးျခားျဖစ္ေရးဟာ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ပံုစံျဖစ္ေပမယ့္ အခြန္ႏႈန္းကိုေတာ့ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေန အျမင့္ဆံုးမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ခ်တဲ့ Tax Amnesty ဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီလိုအခြန္ေလွ်ာ့ခ်လို႔ Tax Amnesty ေပးလို႔ တုိင္းျပည္က ေဒၚလာဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီး ရလာႏိုင္မွာမဟုတ္တာကို သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဆိုးက်ဳိးကို ကာမိေစဖို႔ အိႏၵိယလို အခြန္ႏႈန္း ျမႇင့္သင့္သလို လက္ရွိျပည္တြင္းကို စီး၀င္ခ်င္ေနတဲ့ ေငြမည္းေတြကလည္း ခ၀ါခ်ခြင့္သာ ရမယ္ဆို ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ဆိုလည္း ေပးၾကမွာပါ။ လက္ရွိပံုမွန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရ သူေတြက အျမင့္ဆံုး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနတာမို႔ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ေငြမည္းေတြကို Tax Amnesty  ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျမင့္မားတဲ့ အခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အစိုးရရဲ႕ ေခြးေသပုပ္ Tax Amnesty ကို ဘယ္လိုေ၀ဖန္သလဲ

NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းကလည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက ေငြမည္းေတြကို  ေငြျဖဴ အသြင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံက ေငြေၾကးအကူအညီေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေနာက္ကြယ္က ပံ့ပိုးျခင္းေတြရွိ ေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ စက္မႈ (၂) ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးစိုးသိန္းရဲ႕ စကားေတြနဲ႔ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စကားေတြကို ျပန္ေကာက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံေတြက အၾကမ္းဖက္ေထာက္ပံ့ေငြေတြ စီး၀င္ေနၿပီဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အသြင္ေဆာင္လာတာကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ခ်က္မွာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္တာမွန္ေပမယ့္ ပံုမွန္တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္လို စိတ္ပ်က္ျပားေစသည့္  ကြာဟေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းစသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေနနဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းခြဲျခားေပးပါက အခြန္ပိုမိုရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၿမီးတို သို႔မဟုတ္ ေဆးခါးႀကီးတုိက္ေကြၽးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေသခ်ာေသာနည္းလမ္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျပာရန္ခက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီအားလံုး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔   ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး သံုးသပ္ပါ ၀င္ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို အားကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္လည္း မိမိႏုိင္ငံအေျခအေနကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္တစ္မွာဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ေငြထက္ျပည္တြင္းမွာ လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနတဲ့ေငြက ပိုမိုမ်ားေနတာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းရင္းသားအမည္ခံၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ေငြမည္းေတြကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက Oil Money ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ ေငြမ်ားရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားရန္လိုျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္သက္သာခြင့္ လက္ရွိရရွိေနျခင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဘက္ဘက္က အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့  ေၾကာင္းက်ဳိးသံုးသပ္ၿပီး အသင့္ေတာ္ ဆံုးနည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”လို႔ ဦးစိုးသိန္းက အၾကံျပဳပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ ေငြမည္းေတြ ေငြျဖဴျဖစ္သြားမွာကို သတိထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒဟာ အခြန္ေငြရရွိ ေရးသက္သက္ကိုပဲ ဦးစားေပး စဥ္းစားတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

“အခြန္အေကာက္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြနဲ႔ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ သတိထားေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပည္သူေတြ လက္ခံႏိုင္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ အခြန္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ အခြန္၀င္ေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲကို စီး၀င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးက႑မွာ ေငြေၾကးစီး၀င္မႈမ်ားျပားတဲ့ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ရွိအခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထား ျမင့္မားေနေသာ္လည္းလက္ေတြ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိေနတဲ့ အခြန္အခဟာ နည္းပါးေနၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ သံုးစြဲရတဲ့ေငြ ပမာဏဟာ မ်ားျပားေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းနည္းနဲ႔ လူမ်ားမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ အခြန္စနစ္အေပၚ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္မႈတိုးလာၿပီး အခြန္အခမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၃၃ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိေသးတဲ့ ၀င္ေငြေတြဟာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ပထမေျခာက္လအတြင္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယ ေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ၿပီး တရား၀င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသားေငြေၾကးေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္လာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြေတြကို ျပန္လည္ အခြန္ထပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ေနာင္မွာ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေသာ ၀င္ေငြဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမရွိေတာ့ဘဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈေတြအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ရရွိတဲ့ ေငြေတြေငြျဖဴျဖစ္သြားမွာကို သတိထားေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

“ပုဒ္မ ၃၃ အရ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ၀င္ေငြပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခြန္အခမ်ား ပိုမိုရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီက ၎တို႔ရဲ႕ အျမတ္ေငြေတြကို ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုပါက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ တရား၀င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မမွ်မတ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို မမွ်မတမႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အခြန္ေရွာင္လိုမႈမ်ား တိုးပြားလာကာ ရရွိလာတဲ့အျမတ္ေငြေတြကို စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ၀င္ေငြအျဖစ္ အခြန္ေပးေဆာင္လိုမႈ မ်ားမ်ားျပားလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိတဲ့ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရဆိုသည့္ အခ်က္ပါေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ၀န္နဲ႔အားမမွ်တဲ့အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ မသမာမႈေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္” လို႔ ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အသံဟာ ျပည္သူ႔အသံ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို အရင္ျပည္သူေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြလိုပဲ ‘NLD အစိုးရ၊ NLD လႊတ္ေတာ္’  ငါတို႔ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပဌာန္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္၊ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ေခြးေသပုပ္ Tax Amnesty ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေငြေတြ၀င္လာရင္ ဘယ္သူတာ၀န္ခံမလဲ

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒက လံုး၀ကိုျဖဳတ္ပစ္သင့္ၿပီး ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြကိုလည္း ေက်ာမခိုင္းမိေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အတုိင္း သီးျခားဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ဒီေငြမည္းခ၀ါခ်တဲ့ပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ၂၀၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ထမ္းထိပ္တန္း ၂၀ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခြန္ထမ္းထိပ္တန္း ၂၀ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုလူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ထူးျခားတဲ့ ရလဒ္ထြက္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အခြန္ထမ္းထိပ္တန္း ၂၀ မွာလည္း အခြန္ေဆာင္လာတာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ႏွစ္ပဲရွိေသးၿပီး လုပ္ငန္းေတြစတင္ခ်ိန္ကေန ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေက်ာ္ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလိုလူေတြဆီက ဘာတစ္ခုမွ ထူးျခားတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ရမွာမဟုတ္ဘဲ ေထာက္ခံတာပဲ ေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္သူေတြကန္႔ကြက္၊ လက္မခံေနတဲ့ၾကားက လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး ဒီေငြမည္းခ၀ါခ် ဥပေဒပုဒ္မေတြကို အတည္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကို စီး၀င္လာခဲ့တဲ့ေငြေတြဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါးက ရလာတဲ့ေငြေတြ ျဖစ္ေနမယ္။ ေငြမည္းေတြျဖစ္ေနမယ္။ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ံုးေတြက အလိုရွိေနတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုေငြေၾကးခ၀ါခ်ဖို႔ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ံုးမွာ အေရးယူခံရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပဌာန္းထားသလို အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီလို ဥပေဒျပဌာန္းထားမႈနဲ႔အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေငြေၾကးေထာက္ပံံ့မႈေတြ၊ စီး၀င္မလာေအာင္ တားျမစ္ထားမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာရပါတယ္။ ဒီလိုႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာရမယ့္ ျမန္မာအစိုးရဟာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္စီးပြားက်တာနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြလက္၀ါး ႐ိုက္သံၾကားမွာ တုိင္းျပည္စီးပြားတက္ႏုိးႏိုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အသံ၊ ျပည္သူ႔အသံကို ေသြဖည္ၿပီး ဒီပုဒ္မကို မရမေန ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ အစိုးရတာ ၀န္ရွိသူေတြကိုယ္တုိင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ခံု႐ံုးေတြမွာ အေရးယူခံရမလားဆိုတာ ႀကိဳတင္ေတြးဆဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလိုမ်ဳိး အေျခအေနမတူ၊ ဥပေဒ မထုတ္ဘဲ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းပုဒ္မေလးနဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်လို႔ရေအာင္ ဘယ္သူေတြက လက္၀ါး႐ိုက္ခဲ့သလဲ။ ဒီပုဒ္မေနာက္ကြယ္မွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့သူေတြက ဘယ္လိုေငြမည္းေတြကို ကိုင္ထားတာလဲဆိုတာကို MFIU (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕) အေနနဲ႔လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္က စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ေငြဆိုၿပီး စေပးခဲ့တာကို တံဆိပ္ျပန္ကပ္မယ္ဆိုရင္ ဦးသိန္းစိန္တုန္းက ေပးခဲ့တာဟာ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အေျခပစၥည္းကို ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရက ေငြမည္းေတြကို အဓိကေပးခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္တုန္းက အေျခပစၥည္းကို အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေပးခဲ့တာေတာင္ ဒီေလာက္အထိ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ အိမ္ျခံေျမအေပၚ ဂယက္႐ိုက္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဘယ္ကရလာတဲ့ေငြမွန္းမသိတဲ့ ေငြေၾကးကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခြင့္ေပးမွာက တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို အခုထက္ပိုမိုတဲ့ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈ မလြဲမေသြရေစပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာက အလိုရွိေနတဲ့ ေငြမည္းေတြနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ခ၀ါခ်ခဲ့တာကို ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ံုးေတြအဖြဲ႕အစည္းေတြက စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့မယ္ဆို ဒီေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို  ဦးေဆာင္တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ဒီေငြမည္းခ၀ါခ် ပုဒ္မကို ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအၾကံျပဳခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံတကာခံု႐ံုးမွာ ရာဇ၀တ္သားျဖစ္သြားမလား ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေတြးဆဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို မျဖစ္မေနေပးမွာလို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးက ေငြေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္ပ့ံတဲ့ေငြေၾကးေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတုန္းကလို အိမ္ျခံေျမအေျခပစၥည္းေတြကိုပဲ လက္ရွိသံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေန အခြန္ႏႈန္း ျပန္လည္တုိးျမႇင့္ၿပီး ေပးသင့္ပါတယ္။

ဥပေဒတစ္ခု သီးျခားျပ႒ာန္းသင့္တယ္ဆိုတာက အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ဘဲ ဒီလို ေငြမည္းခ၀ါခ်ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက အလိုရွိေနတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္ပ့ံတဲ့ေငြေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကို စီး၀င္မလာေအာင္တင္မက ဒီလို ေငြေတြစီး၀င္လာၿပီး ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေတြအရ အစိုးရကိုယ္တိုင္ တရားခံအျဖစ္ ၿငိစြန္းႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို အက်ယ္တ၀င့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အက်ယ္တ၀င့္သံုးသပ္မႈမရွိဘဲ ခ႐ိုနီ၊ တုိင္ကြန္းေတြရဲ႕ ညည္းတြားသံေအာက္မွာ ျဖစ္ကတတ္ ဆန္းမျပည့္စံုတဲ့ ပုဒ္မေလးေတြနဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခြင့္ ဇြတ္အတင္းေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ခ႐ိုနီ၊ တိုင္ကြန္းေတြရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္မွာမိၿပီး ႏိုင္ငံတကာခံု႐ုံးမွာ ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ခံရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္သြားႏိုင္တာမို႔ သီးျခားဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးဟာ ကြက္မရွိေအာင္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.